Miroslav Malík Index Plantarum 2014-15

 

 

Edited and photographed by

 

Mesterházy, Zsolt & Miroslav Malík

 

 

A http://www.conifertreasury.org publication 2014 ©

 

Warning! This paper is published by the ConiferTreasury.org. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the permission of the copyright owner.

 

 

Vážení pøátelé,

 

 

pøedložený index, zachycuje pouze èást rozsáhlého sortimentu mojí firmy – èarovìníkové formy rostlin. Vìnuji se pochopitelnì pìstování všech druhù okrasných døevin. Jednotlivé kultivary jsou vedeny v menších poètech, ale zastoupeny ve velkém množství co do rozmanitosti, vèetnì botanických, nebo i málo známých kultivarù. Rostliny jsou výhradnì mými výpìstky, jsou tak od samého zaèátku svého rùstu zvyklé na naše klimatické podmínky a tím dosahují bezproblémového rùstu. Zaèínal jsem v roce 1991 z nièeho, kromì vlastního pozemku a silné vùle nìco dokázat. Samozøejmì v mládí pøedcházelo studium na odborných školách, následná praxe v oboru a velká záliba v pìstování konifer, ovšem v omezeném množství. Využil jsem možnosti vybudovat vlastní firmu a pìstovat okrasné døeviny, jak se øíká - ve velkém.  V souèasnosti mám dvì okrasné školky. Mám to štìstí, že podnikání v zahradnickém oboru je zároveò i mojí zálibou. Léta spolupracuji s Pøemkem Podlahou, vystupoval jsem èasto v jeho poøadech. Získal jsem pøátele v Holandsku, Rakousku, Nìmecku, Polsku, v Rusku i dalších zemích. Èasto pøijíždìjí podívat se na pìstitelské novinky. Tak jako jsou vítáni oni, budete i vy. Pøijeïte, tìším se velice na Vaši návštìvu.

 

 

Miroslav Malík

 

 

Dear Friends,

 

 

 

Presented index shows only a part of the company assortment - witches broom plant forms. I am planting of course all kind of park and garden trees. Particular cultivars are planted in small numbers but with maximum variability of not well known cultivars. All plants are planted by me, so they are fully comfortable with our climate.  Everything started in 1991 just with passion and peace of land. I personally have started when I was young with studying of the literature and special schools. Praxis followed and planting was my hobby in small, of course. I luckily managed to start making business of my hobby. For a long time I am cooperating with Pøemek Podlaha and have often be a guest in his TV show.  I have a lot of friend in Netherland, Austria, Germany, Poland, Russia, Hungary and other countries. They are often coming to see new cultivars or plants. As they are welcomed, so you will.  I am looking forward to see you.

 

 

Miroslav Malík

 

 

Sehr geehrte Freunde,

 

 

 

Der vorgelegte Index zeigt nur einen Teil umfangreiches Sortimens der Firma – die Hexenbessenform von Pflanze. Ich widme mich dem Bau aller Sorten der Ziergehölze. Einzelne Kultivare werden bei mir in kleineren Zahlen, aber in grossen Mengen von vielfältigen, inklusiv botanischen oder auch wenig bekannten Kultivare eingeführt. Die Pflanzen sind ausschliesslich meine eigene, sie sind von Anfang an unsere klimatische Bedingungen gewohnt und deswegen  erreichen sie einen problemlosen Wuchs. Ich habe im Jahr 1991 angefangen nur mit eigenem Grundstück und mit starkem Wille etwas zu beweisen. In der Jugendzeit absolvierte ich ein Fachschulstudium mit Praxis und  dazu die Vorliebe die Konifere im Kleinen zu ziehen. Später  habe  ich  die Möglichkeit eine eigene Firma aufzubauen und Ziergehölze im Grossen zu ziehen. Zur Zeit  habe ich zwei Ziergarten. Ich habe Glück, dass das Unternehmen im Gartenbau gleichzeitig mein  Hobby ist. Lange Zeit arbeite ich mit Herrn Pøemek Podlaha zusammen und habe auch oft in seinen Fernsehprogramme mitgeteilt. Viele Freunde habe ich in Holland, Oesterreich, Deutschland, Polen, Russland, Ungarn und in weiteren Ländern gewonnen. Sehr oft kommen meine Freunde um meine Pflanzenneuheiten bei mir anzusehen. Auch Sie werden bei mir herzlich willkommen zu  heissen.  Ich lade Sie herzlich  ein, ich werde mich auf Ihren Besuch sehr freuen.

 

 

Miroslav Malík

 

 

 

Listed 5962 conifer cultivars in the Malík Gardens with 12000 photos.

 

Gardenweb Galleries 2011

 

San Sebastian Broom Gem

San Sebastian Broom World

San Sebastian Broom World 2

San Sebastian Broom World 3

San Sebastian Broom World 4

San Sebastian Broom World 5

San Sebastian Broom World 6

San Sebastian Broom World 7

San Sebastian Broom World 8

San Sebastian Broom World 9

San Sebastian Broom World 10

San Sebastian Broom World 11

San Sebastian Broom World 12 Krejci Gardens 1

San Sebastian Broom World 13 Krejci Gardens 2

San Sebastian Broom World 14 Krejci Gardens 3

San Sebastian Broom World 15 The Simanek Family

San Sebastian Broom World 16 Malik Collection

 

Broom University 

Broom Universe 2 

Broom Universe 3

Broom Universe 4 Valenta Gardens CZ

Broom Universe 5 Malik Gardens CZ

Broom Universe 6 Malik Gardens CZ

Broom Universe 7 - Conifer Meeting at Malik Gardens CZ

Broom Universe 8 Krejci Gardens CZ

Broom Universe 9 The Pinus cembra Saga 1

Broom Universe 10 The Pinus cembra Saga 2

Broom Universe 11 The Pinus cembra Saga 3

Broom Universe 12 The Pinus cembra Saga 4

Broom Universe 13 The Pinus cembra Saga 5

Broom Universe 14 The Pinus cembra Saga 6

Broom Universe 15 The Pinus cembra Saga 7

Broom Universe 16 The Pinus cembra Saga 8

Broom Universe 17 Czech finds in the States

Broom Universe 18 Doug brooms

Broom Universe 19 Pinus leucodermis brooms

Broom Universe 20 Doug brooms 2

Broom Universe 21 Doug brooms 3

Broom Universe 22 Fir brooms

Broom Universe 23 The Pinus cembra Saga 9 

Broom Universe 24 The Pinus cembra Saga 10 

Broom Universe 25 The Pinus cembra Saga 11 

Broom Universe 26 Pinus koraiensis brooms 

Broom Universe 27 Cedrus brooms 

Broom Universe 28 Siberian brooms 

Broom Universe 29 The Pinus cembra Saga 12 

Broom Universe 30 The Pinus cembra Saga 13 

Broom Universe 31 The Pinus cembra Saga 14 

Broom Universe 32 The Pinus cembra Saga 15

Broom Universe 33 Larix

Broom Universe 34 Abies

Broom Universe 35 - Pinus mugos of Austria

Broom Universe 36 - Pinus mugos of Austria 2

Broom Universe 37 - Pinus uncinatas of Austria

Broom Universe 38 - The Pinus cembra Saga 16

Broom Universe 39 - Pinus uncinatas of Austria 2

Broom Universe 40 - Pinus uncinatas of Austria 3

Broom Universe 41 - Pinus uncinatas of Austria 4

Broom Universe 42 - Malik Collection 1

Broom Universe 43 - Conifer Horror Show

Broom Universe 44 - Malik Collection 2

Broom Universe 45 - Malik Collection 3

Broom Universe 46 - Malik Collection 4

Broom Universe 47 - Malik Collection 5

 

The Turrach Expedition 2011 

The Pampeago Expedition 2011 Italy

The Turrach Expedition 2 2011

 

Pinus cembra ’Olga’ 

Pinus ponderosa ’Penaz’

Pinus cembra Schneekugel

 

Jerry Morris gallery 11 from Europe

Jerry Morris gallery 12 from Europe

Jerry Morris gallery 13 from Europe

Jerry Morris gallery 14 from Europe

Jerry Morris gallery 15 from Europe

Jerry Morris gallery 16 from Europe

Jerry Morris gallery 17 from Europe

Breeder’s Hall – Jerry Morris Life Monument 1.0 2011

Jerry Morris gallery 18 from Europe

 

 

Malík Garden Views

 

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

Malik Gardens  Mesterházy & Malík photo

 

June 2011

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

Conifer Meeting in Malik Gardens CZ  Mesterházy & Malík photo

 

Gardenweb galleries 2012

 

Conifer Meeting 2012 in Malik Gardens CZ

Switch to the Gallery sometimes

 

Broom Universe 125 - Czech Masters 40 - Simanek Family

Broom Universe 126 - Czech Masters 41 - Simanek Family 2

Broom Universe 127 - Czech Masters 42 - Simanek Family 3

 

Broom Universe 128 - Malik Collection CZ 17 - Abies

Broom Universe 129 - Malik Collection CZ 18 - Abies

Broom Universe 130 - Malik Collection CZ 19 - Abies

Broom Universe 131 - Malik Collection CZ 20 - Abies

Broom Universe 132 - Malik Collection CZ 21 - Abies

Broom Universe 133 - Malik Collection CZ 22 - Picea

Broom Universe 134 - Malik Collection CZ 23 - Picea

Broom Universe 135 - Malik Collection CZ 24 - Picea

Broom Universe 136 - Malik Collection CZ 25 - Pinus

Broom Universe 137 - Malik Collection CZ 26 - Pinus

Broom Universe 138 - Malik Collection CZ 27 - Pinus

Broom Universe 139 - Malik Collection CZ 28 - Pinus

Broom Universe 140 - Malik Collection CZ 29 - Pinus

Broom Universe 141 - Malik Collection CZ 30 - Pinus

Broom Universe 142 - Malik Collection CZ 31 - Pinus

Broom Universe 143 - Malik Collection CZ 32 - Pinus

Broom Universe 144 - Malik Collection CZ 33 - Pinus

Broom Universe 145 - Malik Collection CZ 34 - Pinus

Broom Universe 146 - Malik Collection CZ 35 - Abies

Broom Universe 147 - Malik Collection CZ 36 - Picea

Broom Universe 148 - Malik Collection CZ 37 - Pinus

Broom Universe 149 - Malik Collection CZ 38 - Pinus

Broom Universe 150 - Malik Collection CZ 39 - Pinus

Broom Universe 151 - Malik Collection CZ 40 - Pinus

Broom Universe 152 - Malik Collection CZ 41 - Pinus

Broom Universe 153 - Malik Collection CZ 42 - Pinus

Broom Universe 154 - Malik Collection CZ 43 - Pinus

Broom Universe 155 - Malik Collection CZ 44 - Sciadopitys

Broom Universe 156 - Malik Collection CZ 45 - Sciadopitys

Broom Universe 157 - Malik Collection CZ 46 - Picea

Broom Universe 158 - Malik Collection CZ 47 - Picea

Broom Universe 159 - Malik Collection CZ 48 - Picea

Broom Universe 160 - Malik Collection CZ 49 - Picea

Broom Universe 161 - Malik Collection CZ 50 - Picea

Broom Universe 162 - Malik Collection CZ 51 - Pinus

Broom Universe 163 - Malik Collection CZ 52 - Pinus

Broom Universe 164 - Malik Collection CZ 53 - Pinus

Broom Universe 165 - Malik Collection CZ 54 - Pinus

Broom Universe 166 - Malik Collection CZ 55 - Pinus

Broom Universe 167 - Malik Collection CZ 56 - Pinus

Broom Universe 168 - Malik Collection CZ 57 - Pinus

Broom Universe 169 - Malik Collection CZ 58 - Pinus

Broom Universe 170 - Malik Collection CZ 59 - Pinus

Broom Universe 171 - Malik Collection CZ 60 - Pinus

Broom Universe 172 - Malik Collection CZ 61 - Pinus

Broom Universe 173 - Malik Collection CZ 62 - Pinus

Broom Universe 174 - Malik Collection CZ 63 - Pinus

Broom Universe 175 - Malik Collection CZ 64 - Pinus

Broom Universe 176 - Malik Collection CZ 65 - Pinus

Broom Universe 177 - Malik Collection CZ 66 - Pseudotsuga

Broom Universe 178 - Malik Collection CZ 67 - Pseudotsuga

Broom Universe 179 - Malik Collection CZ 68 - Pseudotsuga

Broom Universe 180 - Malik Collection CZ 69 - Pseudotsuga

Broom Universe 181 - Etzelstorfer Collection AUT 23

Broom Universe 182 - Etzelstorfer Collection AUT 24

Broom Universe 183 - Etzelstorfer Collection AUT 25

Broom Universe 184 - Etzelstorfer Collection AUT 26

Broom Universe 185 - Etzelstorfer Collection AUT 27

Broom Universe 186 - Etzelstorfer Collection AUT 28

Broom Universe 187 - Etzelstorfer Collection AUT 29

Broom Universe 188 - Etzelstorfer Collection AUT 30

Broom Universe 189 - Etzelstorfer Collection AUT 31

Broom Universe 190 - Etzelstorfer Collection AUT 32

Broom Universe 191 - Etzelstorfer Collection AUT 33 - Abies

Broom Universe 192 - Etzelstorfer Collection AUT 34 - Abies

Broom Universe 193 - Etzelstorfer Collection AUT 35 - Abies

Broom Universe 194 - Etzelstorfer Collection AUT 36 - Larix Picea

Broom Universe 195 - Etzelstorfer Collection AUT 37 - Picea

Broom Universe 196 - Etzelstorfer Collection AUT 38 - Picea

Broom Universe 197 - Etzelstorfer Collection AUT 39 - Picea

Broom Universe 198 - Etzelstorfer Collection AUT 40 - Pinus

Broom Universe 199 - Etzelstorfer Collection AUT 41 - Pinus

Broom Universe 200 - Etzelstorfer Collection AUT 42 - Pinus

Broom Universe 201 - Etzelstorfer Collection AUT 43 - Pinus

Broom Universe 202 - Etzelstorfer Collection AUT 44 - Pinus

Broom Universe 203 - Czech Masters 43 - Jiri Radek

Broom Universe 204 - Czech Masters 44 - Jiri Radek 2

Broom Universe 205 - Czech Masters 45 - Jiri Simunek

Broom Universe 206 - Czech Masters 46 - Jiri Simunek 2

Broom Universe 207 - Czech Masters 47 - Vitek Fritsche

Broom Universe 208 - Czech Masters 48 - Vitek Fritsche 2

Broom Universe 209 - Czech Masters 49 - Karel Kalous

Broom Universe 210 - Czech Masters 50 - Karel Kalous 2

Broom Universe 211 - Czech Masters 51 - Vaclav Kolar

Broom Universe 212 - Czech Masters 52 - Vaclav Kolar 2

Broom Universe 213 - Czech Masters 53 - Lada Valenta

 

Malik Gardens  Mesterhazy & Malik photo 2012

Malik Gardens  Mesterhazy & Malik photo 2012

Malik Gardens  Mesterhazy & Malik photo 2012

Malik Gardens  Mesterhazy & Malik photo 2012

Malik Gardens  Mesterhazy & Malik photo 2012

 

Gardenweb galleries 2013

 

Conifer Meeting 2013 in Malik Gardens CZ

Henk Mira Zdenko Gary Zsolt DSCN3152.JPG 2013

 

Broom Universe 219 Malik Collection CZ 70 Abies

Broom Universe 220 Malik Collection CZ 71 Abies

Broom Universe 221 Malik Collection CZ 72 Abies

Broom Universe 222 Malik Collection CZ 73 Abies

Broom Universe 223 Malik Collection CZ 74 Abies

Broom Universe 224 Malik Collection CZ 75 Cedrus Ginkgo

Broom Universe 225 Malik Collection CZ 76 Juniperus Pseudotsuga

Broom Universe 226 Malik Collection CZ 77 Pseudotsuga Tsuga

Broom Universe 227 Malik Collection CZ 78 Picea abies

Broom Universe 228 Malik Collection CZ 79 Picea

Broom Universe 229 Malik Collection CZ 80 Pinus albicaulis aristata

Broom Universe 230 Malik Collection CZ 81 Pinus aristata banksian

Broom Universe 231 Malik Collection CZ 82 Pinus cembra

Broom Universe 232 Malik Collection CZ 83 Pinus cembra

Broom Universe 233 Malik Collection CZ 84 Pinus flexilis

Broom Universe 234 Malik Collection CZ 85 Pinus longaeva

Broom Universe 235 Malik Collection CZ 86 Pinus monophylla mugo

Broom Universe 236 Malik Collection CZ 87 Pinus parviflora

Broom Universe 237 Malik Collection CZ 88 Pinus strobus virginiana

 

 

 


 

Malik’s new grafts DSCN1210.JPG

Malik’s new grafts DSCN1211.JPG

 

DSCN1668.JPG

DSCN2276.JPG

DSCN2277.JPG

DSCN2278.JPG

DSCN2279.JPG

DSCN2280.JPG

DSCN2281.JPG

DSCN2282.JPG

DSCN2283.JPG

DSCN2284.JPG

DSCN2285.JPG

DSCN2286.JPG

DSCN2590.JPG

DSCN2591.JPG

DSCN2592.JPG

DSCN2593.JPG

DSCN2696.JPG

DSCN2697.JPG

DSCN3150.JPG

DSCN4769.JPG

DSCN4770.JPG

DSCN4771.JPG

DSCN4790.JPG

DSCN4791.JPG

 


 

 

Index Plantarum Malikensis 2014-2015

Miroslav Malík – okrasné døeviny – 2014-2015

 

 

Abies alba

 

Abies alba ’Aargau’

Abies alba ‘Aargau’

Abies alba ‘Aargau’

Abies alba ’Aargau’  2013

Abies alba ’Badenweiler’

Abies alba ’Badenweiler’  2013

Abies alba ’Barabits Spreading’ HUN

Abies alba ’Barabits Star’ – wb, 3 meter in 30 Jahre! HUN

Abies alba ’Bĕleè’

Abies alba ‘Belec’

Abies alba ‘Belec’

Abies alba ’1164 Betynka’

Abies alba ’Blato’

Abies alba ‘Blato’

Abies alba ’Blato’  2013

Abies alba ’Bolehošt’

Abies alba ‘Borová hora‘

Abies alba ‘Borová Hora’

Abies alba ‘Borová hora’

Abies alba ‘Borová hora’

Abies alba ’Bystøièka’

Abies alba ’Bystricka’  2012

Abies alba ‘Bystricka’

Abies alba ’Bystøièka’  2013

Abies alba ’Èejkovice’

Abies alba ’Cejkovice’  2012

Abies alba ’Cejkovice’  2012

Abies alba ’Èejkovice’  2013

Abies alba ’Èerné Jezero’

Abies alba ’Compacta’

Abies alba ‘Dana‘

Abies alba ’Dunovice’

Abies alba ’Hana’

Abies alba ’Havel’

Abies alba ’Hedge’

Abies alba ’Hochstucki’

Abies alba ‘Hochstuckli’ DSCN3259.JPG

Abies alba ‘Hochstuckli’ DSCN3260.JPG

Abies alba ‘Hochstukli’ DSCN2468.JPG

Abies alba ’Hockstucki’  2013

Abies alba ’Holub’

Abies alba ’Holub’  2013

Abies alba ’Hrabĕtice’

Abies alba ‘Hrabetice’ DSCN2454.JPG

Abies alba ‘Hrabetice’ DSCN2455.JPG

Abies alba ’Hrabìtice’  2013

Abies alba ’Ibergeregg’

Abies alba ‘Ibergeregg’ DSCN2098.JPG

Abies alba ’Jeleòák’ Verbín

Abies alba ’Jeleòák’  2013

Abies alba ‘Jery‘

Abies alba ‘Jery’ DSCN2460.JPG

Abies alba ‘Jery’ DSCN2461.JPG

Abies alba ’King’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Abies alba ’Kings Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo

Abies alba ’King’s Dwarf’  2013

Abies alba ’Kladská’

Abies alba ’Král’

Abies alba ’Køíž’

Abies alba ’Kroc’

Abies alba ’Krymlov’

Abies alba ‘Laja‘

Abies alba ’Lhotka Malá’  Mesterházy & Malík photo

Abies alba ‘Lhotka Mala’ DSCN2092.JPG

Abies alba ’Lhotka Malá’  2013

Abies alba ’Louèím’

Abies alba ’Luboš’

Abies alba ’Luboš’  2013

Abies alba ’Lucja‘ 

Abies alba ’Lucja Laja’  2013

Abies alba ’Madlin’

Abies alba ’Madlin’  Mesterhazy & Malik photo

Abies alba ‘Madlin’ DSCN2457.JPG

Abies alba ‘Madlin’ DSCN2458.JPG

Abies alba ’Madlin’  2013

Abies alba ’Majka Verbín’

Abies alba ‘Majka Verbin’ DSCN1503.JPG

Abies alba ’Majka Verbín’  2013

Abies alba ’1131 Maraton’

Abies alba ‘Marek‘

Abies alba ‘Marek’ DSCN2015.JPG

Abies alba ’Metuje’

Abies alba ‘Metuje’ DSCN3190.JPG

Abies alba ‘Metuje’ DSCN3191.JPG

Abies alba ’Metuje’  2013

Abies alba ’Michaela’

Abies alba ’Michaela’  Mesterhazy & Malik photo

Abies alba ‘Michaela’ DSCN2019.JPG

Abies alba ’Mirek’ POL WB

Abies alba ‘Mirek’ DSCN3440.JPG

Abies alba ‘Mirek’ DSCN1443.JPG

Abies alba ’Mirek’  2013

Abies alba ’Mirek’  2013

Abies alba ’Mladá Boleslav’

Abies alba ’Mokrsko’

Abies alba ‘Nana’ DSCN2463.JPG

Abies alba ‘Nana’ DSCN2464.JPG

Abies alba ’1128 Nové Mesto’

Abies alba ’Peklo’

Abies alba ’Peve Yellow’  2013

Abies alba ’Peve Yellow’  2013

Abies alba ’Radim’

Abies alba ’Rokyta’  Mesterházy & Malík photo

Abies alba ’Rokyta’  2013

Abies alba ’Roman’

Abies alba ’Schwarzwald’

Abies alba ’Šejna’

Abies alba ’Šestka’

Abies alba ’Šimi’

Abies alba ’Sláma’  2013

Abies alba ‘Smilovice’ DSCN3452.JPG

Abies alba ‘Smilovice’ DSCN3464.JPG

Abies alba ‘Smilovice’ DSCN2470.JPG

Abies alba ‘Smilovice’ DSCN2471.JPG

Abies alba ’Snĕžník’

Abies alba ’Støela’  2013

Abies alba ’Støela’  Mesterházy & Malík photo

Abies alba ’Snìžník’  2013

Abies alba ’Suldvice’

Abies alba ’Svatá Hora’  Mesterházy & Malík photo

Abies alba ’Svoboda’

Abies alba ‘Terèin Dvùr‘

Abies alba ’1330 Velešín’  Mesterházy & Malík photo

Abies alba ’Velesin’  Mesterhazy & Malik photo

Abies alba ’Verunka’

Abies alba ‘Verunka’ DSCN2451.JPG

Abies alba ‘Verunka’ DSCN2452.JPG

Abies alba ‘Veselý‘

Abies alba ‘Vìtrník‘

Abies alba ’Zaháj’

 

Abies alba x vilmoriniana ’Pendula’

 

Abies amabilis

 

Abies amabilis ‘Spreading Star‘

 

 

Abies balsamea

 

Abies balsamea ’41078 DD’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’41078 DD’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’94018’

Abies balsamea ’94078’

Abies balsamea ‘94078’ DSCN2042.JPG

Abies balsamea ‘94078’ DSCN3156.JPG

Abies balsamea ’961018’

Abies balsamea ’Argentea’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ‘Argentea’ DSCN2335.JPG

Abies balsamea ‘Argentea’ DSCN2336.JPG

Abies balsamea ’Argentea’  2013

Abies balsamea ’Argentea’  2013

Abies balsamea ‘Argenteovariegata‘

Abies balsamea ’Bayfield’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Bayfield’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Bayfield’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Bayfield’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Bayfield’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Bayfield’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Bear Swamp’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Bear Swamp’  2013

Abies balsamea ’Bill’s Hanger’

Abies balsamea ’Bill’s Hanger’  2013

Abies balsamea ’Bruce’s Variegated’

Abies balsamea ’Bruce’s Variegated’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Bruce’s Variegated’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ‘Bruce’s Variegated’ DSCN2343.JPG

Abies balsamea ‘Bruce’s Variegated’ DSCN2344.JPG

Abies balsamea ’Bruce’s Variegated’  2013

Abies balsamea ’Cuprona Jewel’

Abies balsamea ‘Cuprona Jewel’ DSCN2340.JPG

Abies balsamea ‘Cuprona Jewel’ DSCN2341.JPG

Abies balsamea ’Cuprona Jewel’  2013

Abies balsamea ’Cuprona Jewel’  2013

Abies balsamea ’Cuprona Jewel’  2013

Abies balsamea ’Cuprona Jewel’  2013

Abies balsamea ’Densa’

Abies balsamea ’Edelweiss Lakewood’ 2009

Abies balsamea ‘Edelweiss Lakewood’ DSCN2326.JPG

Abies balsamea ‘Edelweiss Lakewood’ DSCN2327.JPG

Abies balsamea ’Edelweis Lakewood’  2013

Abies balsamea ’Eugene Gold’

Abies balsamea ‘Eugene Gold’ DSCN2259.JPG

Abies balsamea ‘Eugene Gold’ DSCN3448.JPG

Abies balsamea ’Eugene Gold’  2013

Abies balsamea ’Eugene Gold’  2013

Abies balsamea ’Fitchburg’

Abies balsamea  Fox Farm’

Abies balsamea ’Gold Ridge’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Gretchen’  2013

Abies balsamea ‘Gretchen’ DSCN2295.JPG

Abies balsamea ‘Gretchen’ DSCN2296.JPG

Abies balsamea ‘Gretchen’ DSCN2349.JPG

Abies balsamea ‘Gretchen’ DSCN2350.JPG

Abies balsamea ’Gyoid’

Abies balsamea ‘Gyoid’ DSCN2301.JPG

Abies balsamea ‘Gyoid’ DSCN2302.JPG

Abies balsamea ‘Gyoid’ DSCN2313.JPG

Abies balsamea ‘Gyoid’ DSCN2314.JPG

Abies balsamea ’Gyoid’  2013

Abies balsamea ’Gyoid’  2013

Abies balsamea ’Gyoid’  2013

Abies balsamea ‘Happy Del’ DSCN3263.JPG

Abies balsamea ’Henksgarden’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Henksgarden’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Henksgarden’ (WB z Piccolo)  2013

Abies balsamea ’Henksgarden’  2013

Abies balsamea ’Hexe’ (Kiwi)

Abies balsamea ’Hexe’ (kiwi) DSCN2520.JPG  2013

Abies balsamea ’Hwy # 2’

Abies balsamea ’Hwy # 4 GI’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ‘Hwy # 4 GI’ DSCN2324.JPG

Abies balsamea ’Hwy 4 G.I.’  2013

Abies balsamea ’Hwy 4 G.I.’  2013

Abies balsamea ’Hwy 61-4241’

Abies balsamea ‘Hwy 64271 Edelweiss

Abies balsamea ‘Hwy 64271’ DSCN2332.JPG

Abies balsamea ‘Hwy 64271’ DSCN2333.JPG

Abies balsamea ’Hwy Gretchen’  Abies balsamea ‘Gretchen‘

Abies balsamea ‘Hwy Gretchen’ DSCN1345.JPG

Abies balsamea ‘Hwy Gretchen’ DSCN1346.JPG

Abies balsamea ’Hiawatha’

Abies balsamea ’Hudsonia’

Abies balsamea ’Hupp’

Abies balsamea ‘Hupp’ DSCN2320.JPG

Abies balsamea ’Hupp’  2013

Abies balsamea ’Ino’

Abies balsamea ’Ino’  2013

Abies balsamea ’Jamie’  Mesterházy & Malík photo - Jamy

Abies balsamea ’Jana’ (WB of Nana)

Abies balsamea ’Jana’ Nana WB  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Jana’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ‘Jana’ DSCN2329.JPG

Abies balsamea ‘Jana’ DSCN2330.JPG

Abies balsamea ’Jana’  2013

Abies balsamea ’Josh’s Ornament’  2013

Abies balsamea ’Kiwi’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Kiwi’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ‘Kiwi’ DSCN2119.JPG

Abies balsamea ‘Kiwi’ DSCN1400.JPG

Abies balsamea ‘Kiwi’ DSCN1459.JPG

Abies balsamea ’Lakewood’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Lakewood’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Lakewood’

Abies balsamea ’Larry’s Weeping’

Abies balsamea ’Le Feber’

Abies balsamea ’Light Reachning’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Light Reachning’  2013

Abies balsamea ’Little Caleigh’

Abies balsamea ’Little Caleigh’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Little Caleigh’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Little Caleigh’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Little Caleigh’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Little Caleigh’  2013

Abies balsamea ’Mike’s Broom’

Abies balsamea ’Nana’

Abies balsamea ’Old Ridge’

Abies balsamea ’Old Ridge’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Piccolo’

Abies balsamea ‘Prairie‘ (USA)

Abies balsamea ’Prairie’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ‘Prairie’ DSCN3166.JPG

Abies balsamea ’Prairie’  2013

Abies balsamea ’Prairie’  2013

Abies balsamea ’Prostrata’

Abies balsamea ’R. Stevens’

Abies balsamea ’Red Neck Road’

Abies balsamea ’Red Neck Road’  2013

Abies balsamea ’Renswoude’

Abies balsamea ’Renswoude’  2013

Abies balsamea ’Sedláèek’  2013

Abies balsamea ’Sky Meadow’

Abies balsamea ‘Sky Meadow’ DSCN3470.JPG

Abies balsamea ’Sky Meadow’  2013

Abies balsamea ’Snow Trail‘ (USA)

Abies balsamea ’Stage Coach’

Abies balsamea ’Treehaven Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ‘Treehaven Dwarf’ DSCN2311.JPG

Abies balsamea ’Treehaven Dwarf’  2013

Abies balsamea ’Treehaven Dwarf’  2013

Abies balsamea ’Tyler Blue’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ‘Tyler Blue’ DSCN1915.JPG

Abies balsamea ‘Tyler Blue’ DSCN1916.JPG

Abies balsamea ‘Tyler Blue’ DSCN2338.JPG

Abies balsamea ’Tyler Blue’  2013

Abies balsamea ’Tyler Blue’  2013

Abies balsamea ’Tyler Blue’  2013

Abies balsamea ’WB’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’WB # 1’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’WB # 1’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’# 1’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’WB 1’  2013

Abies balsamea ’WB # 2’

Abies balsamea ‘WB # 2’ DSCN2289.JPG

Abies balsamea ‘WB # 2’ DSCN2290.JPG

Abies balsamea ‘WB # 2’ DSCN2292.JPG

Abies balsamea ‘WB # 2’ DSCN2293.JPG

Abies balsamea ‘WB # 2’ DSCN2307.JPG

Abies balsamea ’WB 2’  2013

Abies balsamea ’WB # 3’ Jamie

Abies balsamea ’WB # 4’

Abies balsamea ‘WB # 4’ DSCN2113.JPG

Abies balsamea ’WB 4’  2013

Abies balsamea ’WB’  2013

Abies balsamea ’WB’  2013

Abies balsamea ’Weeping Larry’

Abies balsamea ’Wisconsin Broom’

Abies balsamea ’Wisconsin Broom # 1’

Abies balsamea ’Wisconsin # 1’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Wisconsin # 1’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ‘Wisconsin # 1’ DSCN2317.JPG

Abies balsamea ‘Wisconsin # 1’ DSCN2318.JPG

Abies balsamea ’Winsconsin Broom # 1’  2013

Abies balsamea ‘Wisconsin’ DSCN2304.JPG

Abies balsamea ‘Wisconsin’ DSCN2305.JPG

Abies balsamea ’Wolcott Pond’  Mesterhazy & Malik photo

Abies balsamea ’Wolcott Pond’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Wolcott Pond’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ‘Wolcott Pond’ DSCN1441.JPG

Abies balsamea ‘Wolcott Pond’ DSCN2298.JPG

Abies balsamea ‘Wolcott Pond’ DSCN2299.JPG

Abies balsamea ‘Wolcott Pond’ DSCN2309.JPG

Abies balsamea ‘Wolcott Pond’ DSCN2322.JPG

Abies balsamea ’Wolcott Pond’  2013

Abies balsamea ’Wolcott Pond’  2013

Abies balsamea ’Wolcott Pond’  2013

Abies balsamea ’Wolcott Pond’  2013

Abies balsamea ’Wustemeyer’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Wustemeyer’  Mesterházy & Malík photo

Abies balsamea ’Young’s Broom’

Abies balsamea ’Young’s Broom’  2013

Abies balsamea ’Zimmermann Road’

 

Abies balsamea x fraseri ‘Plancol Wildchild‘

 

Abies borisii-regis

Abies borisii-regis DSCN1987.JPG

 

Abies borisii-regis ’J. K. Greece’

Abies borisii-regis ‘JK Greece’ DSCN3475.JPG

Abies borisii-regis ‘Neuman’ DSCN3479.JPG

Abies borisii-regis ’Pendula’

Abies borisii-regis ‘Pendula’ DSCN1906.JPG

Abies borisii-regis ’WB’

Abies borisii-regis ’HB’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies borisii regis ‘WB’ DSCN1350.JPG

Abies borisii regis ‘WB’ DSCN1351.JPG

Abies borisii-regis ‘WB’ DSCN2502.JPG

Abies borisii-regis ‘WB’ DSCN2503.JPG

Abies borisii-regis ’WB’  2013

 

Abies bornmülleriana

 

Abies bornmülleriana ’Barney’ > Franke

Abies bornmuelleriana ‘Barney’ DSCN2499.JPG

Abies bornmuelleriana ‘Barney’ DSCN2500.JPG

Abies bornmülleriana ’Barney’  2013

Abies bornmülleriana ’Franke’

Abies bornmuelleriana ’Franke’  Mesterhazy & Malik photo

Abies bornmülleriana ’Fritsche’

 

Abies cephalonica

 

Abies cephalonica ’Adonis # 10’

Abies cephalonica ’Adonis H 10’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’# 1’

Abies cephalonica ’Apollon # 1’

Abies cephalonica ’Apollon H 1’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Asklepios # 5’

Abies cephalonica ’Barabits Gold’

Abies cephalonica ‘Barabits Gold’ DSCN1677.JPG

Abies cephalonica ’Daphne # 2’

Abies cephalonica ’Greg’s Broom’  Mesterházy & Malík photo

Abies cephalonica ’Greg’s Broom’  Mesterházy & Malík photo

Abies cephalonica ’Greg’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Greg’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Greg’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Greg’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Greg’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ‘Greg Broom’ DSCN3200.JPG

Abies cephalonica ‘Greg Broom’ DSCN3201.JPG

Abies cephalonica ‘Greg’s Broom’ DSCN3460.JPG

Abies cephalonica ’H. Broom’  2013 > Greg Broom

Abies cephalonica ’# 42’

Abies cephalonica ’Io H 42’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Io H 42’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ‘Kalliope H 4’ DSCN3444.JPG

Abies cephalonica ’# 8’

Abies cephalonica ’Maia # 8’

Abies cephalonica ’Maia H 8’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’Meyer’s Dwarf’

Abies cephalonica ‘Minityp’ DSCN3472.JPG

Abies cephalonica ‘Minityp’ DSCN3473.JPG

Abies cephalonica ’Pendula’

Abies cephalonica ’Prometheus # 37’

Abies cephalonica ’Prometheus H 37’

Abies cephalonica ’Prometheus H 37’

Abies cephalonica ’Tythie # 38’

Abies cephalonica ’# 41’

Abies cephalonica ’Uranos H 41’  Mesterhazy & Malik photo

Abies cephalonica ’WB’ USA

 

Abies chensiensis  var. salouenensis

Abies chensiensis x balsamea

 

Abies cilicica

 

Abies cilicica ’Hunnewell Broom’ Greg Williams

Abies cilicica ‘Kostelec’ Holata

Abies cilicica ‘Kostelec’

Abies cilicica ’Kostelec’  2013

Abies cilicica ’Spring Grove’

Abies cilicica ’Spring Grove’  2013

 

Abies concolor

 

Abies concolor ’# 2’ > Wyoming South > Upper Road

Abies concolor ‘# 2’ DSCN2541.JPG

Abies concolor ‘# 2’ DSCN2542.JPG

Abies concolor ’# 6’ > Wyoming North > Lower Road

Abise concolor ’Abey Baby’

Abies concolor ‘Abey Baby’ DSCN4140.JPG

Abies concolor ’Abey Baby’  2013

Abies concolor ’Alkins Dwarf’  2013

Abies concolor ’Anny’s Blue Magic’

Abies concolor ’Anny’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Anny’s Blue Magic’  2013

Abies concolor ’Anny’s Blue Magic’  2013

Abies concolor ’Archer’s Dwarf’

Abies concolor ’Argentea’

Abies concolor ’Asbury’

Abies concolor ‘Asbury’ DSCN2021.JPG

Abies concolor ’Asbury’  2013

Abies concolor ’Asbury’  2013

Abies concolor ’Bables Weeping’

Abies concolor ’Betti’

Abies concolor ’Bierun’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Bierun’ (semenáè)  2013

Abies concolor ’Big Shot # 14’ JM

Abies concolor ‘Big Shot’ DSCN4295.JPG

Abies concolor ’Birthday Broom’

Abies concolor ’Birthday Broom’  2013

Abies concolor ’Blauer Engel’

Abies concolor ’Blue Angel’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Blue Angel’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ‘Blue Angel’ DSCN1475.JPG

Abies concolor ’Blue Angel’  2013

Abies concolor ’Blue Angel’  2013

Abies concolor ’Blue Ball’

Abies concolor ’Blue Cloak’

Abies concolor ’Blue Cloak’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Blue Cloak’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Blue Cloak’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ‘Blue Cloak’ DSCN1493.JPG

Abies concolor ‘Blue Cloak’ DSCN4283.JPG

Abies concolor ‘Blue Cloak’ DSCN4337.JPG

Abies concolor ‘Blue Cloak’ DSCN4338.JPG

Abies concolor ‘Blue Cloak’ DSCN2573.JPG

Abies concolor ’Blue Cloak’  2013

Abies concolor ’Blue Cloak’  2013

Abies concolor ’Blue Feathers’

Abies concolor ‘Blue Feathers’ DSCN1912.JPG

Abies concolor ‘Blue Feathers’ DSCN1913.JPG

Abies concolor ’Blue Feathers’  2013

Abies concolor ’1086 Blue Safír’

Abies concolor ’Blue Saphir’ mother broom  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Blue Saphir’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Brady # 1’

Abies concolor ‘Brady # 1’ DSCN3468.JPG

Abies concolor ‘Brady # 1’ DSCN4281.JPG

Abies concolor ‘Brady # 1’ DSCN4322.JPG

Abies concolor ‘Brady # 1’ DSCN4323.JPG

Abies concolor ’Brady # 1’  2013

Abies concolor ’Brady # 2’

Abies concolor ‘Brady # 2’ DSCN4230.JPG

Abies concolor ‘Brady # 2’ DSCN4231.JPG

Abies concolor ‘Brady # 2’ DSCN2563.JPG

Abies concolor ‘Brady # 2’ DSCN2564.JPG

Abies concolor ’1102 Breburda’

Abies concolor ‘Breburda’ DSCN3458.JPG

Abies concolor ’Breburda’  2013

Abies concolor ’Breburda’  2013

Abies concolor ’Bryce Canyon’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Bryce Canyon’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ‘Bryce Canyon’ DSCN3183.JPG

Abies concolor ’Bugy Wugy’

Abies concolor ‘Bugy Wugy’ DSCN3154.JPG

Abies concolor ‘Bugy Wugy’ DSCN3237.JPG

Abies concolor ’Candicans Nana’

Abies concolor ‘Candicans Pygmy’ DSCN2551.JPG

Abies concolor ‘Candicans Pygmy’ DSCN2552.JPG

Abies concolor ’Canion’ Jiøíèek

Abies concolor ’Èernošice’

Abies concolor ’Cesta’

Abies concolor ’Cha Cha # 15’

Abies concolor ‘Cha Cha’ DSCN3446.JPG

Abies concolor ‘Cha Cha’ # 15 DSCN4287.JPG

Abies concolor ’Cha Cha # 15’  2013

Abies concolor ’Cha Cha # 15’  2013

Abies concolor ’Charlie’s Broom’

Abies concolor ‘Charlie’s Broom’ DSCN4330.JPG

Abies concolor ’Charlie’s Broom’  2013

Abies concolor ’Charlie’s Broom’  2013

Abies concolor ’Charlie’s Broom’  2013

Abies concolor ’Charlie’s Broom’  2013

Abies concolor ’1087 Chlum u Tøeboné’

Abies concolor ’Chlum u Tøebonì’  2013

Abies concolor ’Cihelna’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ‘Cihelna’ DSCN2038.JPG

Abies concolor ‘Cihelna’ DSCN4204.JPG

Abies concolor ’Cihelna’  2013

Abies concolor ’Cihelna’  2013

Abies concolor ’Cimarron’

Abies concolor ’Commanche Cream’

Abies concolor ‘Commanche Cream’ DSCN1579.JPG

Abies concolor ‘Commanche Cream’ DSCN1581.JPG

Abies concolor ’Comanche Cream’  2013

Abies concolor ’Comanche Cream’  2013

Abies concolor ’Conica Dìèín’

Abies concolor ‘Conica WB’ DSCN1577.JPG

Abies concolor ‘Conica WB’ DSCN1918.JPG

Abies concolor ‘Conica WB’ DSCN1919.JPG

Abies concolor ‘Conica WB’ DSCN4171.JPG

Abies concolor ‘Conica WB’ DSCN4172.JPG

Abies concolor ’Conica WB’  2013

Abies concolor ’Conica WB’  2013

Abies concolor ‘Conila WB’ DSCN4334.JPG

Abies concolor ‘Conila WB’ DSCN4335.JPG

Abies concolor ’Conila’

Abies concolor ’Conila’  2013

Abies concolor ’Conila’  2013

Abies concolor ’Creamy’

Abies concolor ’Creamy’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ‘Creamy’ DSCN1396.JPG

Abies concolor ‘Creamy’ DSCN1477.JPG

Abies concolor ‘Creamy’ DSCN4228.JPG

Abies concolor ‘Creamy’ DSCN4319.JPG

Abies concolor ‘Creamy’ DSCN2445.JPG

Abies concolor ’Creamy’  2013

Abies concolor ’1098 Cvikov’

Abies concolor ’Dax Herbst Seedling selection Aledo’  USA

Abies concolor ’Day Dreamer’

Abies concolor ‘Day Dreamer’ DSCN3282.JPG

Abies concolor ‘Day Dreamer’ DSCN3283.JPG

Abies concolor ‘Day Dreamer’ DSCN3526.JPG

Abies concolor ‘Day Dreamer’ DSCN3527.JPG

Abies concolor ’Daydreamer’  2013

Abies concolor ’Deèín’

Abies concolor ‘Decin’ DSCN1491.JPG

Abies concolor ’Dìèín’  2013

Abies concolor ’Dìèín’  2013

Abies concolor ’Dr. Kochlein’s SDL’

Abies concolor ’Dulko’

Abies concolor ’Dulko’  2013

Abies concolor ’Eagle Point’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Eagle Point’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Eagle Point’  2013

Abies concolor ’Eiselt’

Abies concolor ’Elizabeth’

Abies concolor ’Eliza’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Eliza’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ‘Eliza’ DSCN4247.JPG

Abies concolor ‘Eliza’ DSCN4248.JPG

Abies concolor ‘Elizabeth’ DSCN4215.JPG

Abies concolor ‘Eliza’ DSCN2577.JPG

Abies concolor ’Elza’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Elza’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Eliza’  2013

Abies concolor ’Elkin’s Dwarf’

Abies concolor ‘Elkin’s Dwarf’ DSCN2111.JPG

Abies concolor ‘Elkin’s Dwarf’ DSCN4145.JPG

Abies concolor ‘Elkin’s Dwarf’ DSCN4200.JPG

Abies concolor ’Elkin’s Weeping’

Abies concolor ’Fagerhult’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Fagerhult’  2013

Abies concolor ’Fastigiata’

Abies concolor ’Frostbite’

Abies concolor ’Frýdek Místek’

Abies concolor ‘Frydek-Mistek’ DSCN4177.JPG

Abies concolor ‘Frydek-Mistek’ DSCN4178.JPG

Abies concolor ‘Frydek-Mistek’ DSCN4250.JPG

Abies concolor ‘Frydek-Mistek’ DSCN4251.JPG

Abies concolor ’Frýdek Místek’  2013

Abies concolor ’Gable’s Weeping’

Abies concolor ’Gelbbunt’

Abies concolor ’Grant’s Westwand’

Abies concolor ‘Grant’s Westwand’ DSCN4316.JPG

Abies concolor ‘Grant’s Westwand’ DSCN4317.JPG

Abies concolor ’Grant’s Westwand’  2013

Abies concolor ’Green Globe’

Abies concolor ‘Green Globe’ DSCN4192.JPG

Abies concolor ‘Green Globe’ DSCN4193.JPG

Abies concolor ‘Green Globe’ DSCN4202.JPG

Abies concolor ’Green Globe’  2013

Abies concolor ’Green Globe’  2013

Abies concolor ’Green Globe’  2013

Abies concolor ’Green Globe’  2013

Abies concolor ’Halina’

Abies concolor ’Halina’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ‘Halina’ DSCN4291.JPG

Abies concolor ‘Halina’ DSCN2571.JPG

Abies concolor ’Halina’  2013

Abies concolor ’Heard’

Abies concolor ‘Heard’ DSCN4195.JPG

Abies concolor ‘Heard’ DSCN4196.JPG

Abies concolor ’Herbst Short Branch’ (columniform)

Abies concolor ’Hexe’  Horstmann Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ‘Hexe’ DSCN4132.JPG

Abies concolor ‘Hexe’ DSCN4133.JPG

Abies concolor ‘Hexe’ DSCN4238.JPG

Abies concolor ‘Hexe’ DSCN4239.JPG

Abies concolor ’Hexe’  2013

Abies concolor ’Hexe’  2013

Abies concolor ’Hexe’  2013

Abies concolor ‘Horstmann Hexe’ DSCN4153.JPG

Abies concolor ‘Horstmann Hexe’ DSCN4154.JPG

Abies concolor ‘Hexe’ DSCN2583.JPG

Abies concolor ‘Hexe’ DSCN2584.JPG

Abies concolor ’Hybrid ½ Speed’

Abies concolor ‘Hibrid 1/2 Speed’ DSCN4126.JPG

Abies concolor ‘Hibrid 1/2 Speed’ DSCN4127.JPG

Abies concolor ‘Hibrid 1 2 Speed’ DSCN4174.JPG

Abies concolor ‘Hibrid 1 2 Speed’ DSCN4175.JPG

Abies concolor ‘Hibrid 1 2 Speed’ DSCN4285.JPG

Abies concolor ‘Hibrid 1 2 Speed’ DSCN2547.JPG

Abies concolor ‘Hibrid 1 2 Speed’ DSCN2548.JPG

Abies concolor ’Hybrid ½ Speed’  2013

Abies concolor ‘Hidden Lake Garden‘

Abies concolor ’Hidden Lakes’

Abies concolor ’Hidden Lake’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ‘Hidden Lake Gardens’ DSCN1921.JPG

Abies concolor ‘Hidden Lake Gardens’ DSCN1922.JPG

Abies concolor ‘Hidden Lake Gardens’ DSCN1923.JPG

Abies concolor ‘Hidden Lakes’ DSCN4224.JPG

Abies concolor ‘Hidden Lakes’ DSCN2544.JPG

Abies concolor ‘Hidden Lakes’ DSCN2545.JPG

Abies concolor ’Hidden Lakes’  2013

Abies concolor ’Horstmann’s Igel’

Abies concolor ’Hosta La Vista

Abies concolor ‘Hosta La Vista’ DSCN4219.JPG

Abies concolor ‘Hosta La Vista’ DSCN4220.JPG

Abies concolor ‘Hosta la Vista’ DSCN2559.JPG

Abies concolor ’Hosta La Vista’  2013

Abies concolor ’Hosta La Vista’  2013

Abies concolor ’Hosta La Vista’  2013

Abies concolor ’Husky Pup’

Abies concolor ’Husky Pup’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Husky Pup’  2013

Abies concolor ’Hutberg # 1’

Abies concolor ‘Hütberg 1’ DSCN4156.JPG

Abies concolor ‘Hütberg 1’ DSCN4157.JPG

Abies concolor ’Hutberg # 2’

Abies concolor ’Hutberg # 3’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Hutberg # 3’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Hutberg 3’  2013

Abies concolor ’1365 Hvezda’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1365 Hvezda’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ‘Hvezda’ DSCN4206.JPG

Abies concolor ‘Hvezda’ DSCN4207.JPG

Abies concolor ‘Hvezda’ DSCN4211.JPG

Abies concolor ’Hvìzda’  2013

Abies concolor ’Hvìzda’  2013

Abies concolor ’Igel’

Abies concolor ‘Igel’ DSCN4150.JPG

Abies concolor ‘Igel’ DSCN4151.JPG

Abies concolor ’Igel’  2013

Abies concolor ’Izabela’ POL

Abies concolor ’Izabella’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ‘Izabela’ DSCN4168.JPG

Abies concolor ‘Izabela’ DSCN4169.JPG

Abies concolor ‘Izabela’ DSCN2568.JPG

Abies concolor ‘Izabela’ DSCN2569.JPG

Abies concolor ’Izabela’  2013

Abies concolor ’Izabela’  2013

Abies concolor ’Jakobsen’

Abies concolor ’Jeni Rae Broom’

Abies concolor ’Jeni Rae’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Jeni Rae’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ‘Jeni Rae’ DSCN2575.JPG

Abies concolor ’Jeni Rae Broom’  2013

Abies concolor ’Jeni Rae Broom’  2013

Abies concolor ’Jeni Rae Broom’  2013

Abies concolor ’Jerry Morris’

Abies concolor dwarf from Jerry Morris  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor dwarf from Jerry Morris  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ‘Jerry Morris’ DSCN1379.JPG

Abies concolor ‘Jerry Morris’ DSCN4293.JPG

Abies concolor ‘J.M. 2004’ DSCN2528.JPG

Abies concolor ’J.M.’  2013

Abies concolor ’J.M.’  2013

Abies concolor ’J.M.’  2013

Abies concolor ’Kadaò’

Abies concolor ’Kadan’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ‘Kadan’ DSCN2023.JPG

Abies concolor ‘Kadan’ DSCN4138.JPG

Abies concolor ‘Kadan’ DSCN4189.JPG

Abies concolor ‘Kadan’ DSCN4190.JPG

Abies concolor ‘Kadan’ DSCN4213.JPG

Abies concolor ’Kadaò’  2013

Abies concolor ’Kadaò’  2013

Abies concolor ’Kadaò’  2013

Abies concolor ’Kazbal’

Abies concolor ’Keith’s Blue’ = Keiths Blue of Dennis Hermsen

Abies concolor ‘Keith’s Blue’ DSCN4186.JPG

Abies concolor ‘Keith’s Blue’ DSCN4187.JPG

Abies concolor ‘Keith’s Blue’ DSCN4198.JPG

Abies concolor ‘Keith’s Blue’ DSCN2566.JPG

Abies concolor ‘Keith’s Blue’ DSCN2586.JPG

Abies concolor ‘Keith’s Blue’ DSCN2587.JPG

Abies concolor ’Keith’s Blue’  2013

Abies concolor ’Keith’s Blue’  2013

Abies concolor ’Keith’s Blue’  2013

Abies concolor ’Keith’s Blue’  2013

Abies concolor ’Keith’s Blue’  2013

Abies concolor ’Keith’s Blue’  2013

Abies concolor ’Keith’s Blue’  2013

Abies concolor ’Kersko’

Abies concolor ’Kings Gap’

Abies concolor ’Kings Gap’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’King’s Gap’  2013

Abies concolor ’Kingsley’

Abies concolor ’Kinky’

Abies concolor ’Kochanovski’

Abies concolor ‘Kochanovski’ DSCN4226.JPG

Abies concolor ‘Kochanovski’ DSCN4297.JPG

Abies concolor ’Kochanovski’  2013

Abies concolor ’Kochanovski’  2013

Abies concolor ’1101 Kocourek’

Abies concolor ’Kohout’

Abies concolor ’Kochleins’ > Dr. Kochleins

Abies concolor ’1088 Kojákovice’

Abies concolor ’Komárek’

Abies concolor ’Komárek Hexe’  2013

Abies concolor ’Kopienica’ POL

Abies concolor ‘Kopienica’ DSCN4332.JPG

Abies concolor ’Kopienica’  2013

Abies concolor ’Kralupy N/V’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Køešice’

Abies concolor ’Kuba’

Abies concolor ‘Kuba’ DSCN1499.JPG

Abies concolor ‘Kuba’ DSCN4180.JPG

Abies concolor ‘Kuba’ DSCN4181.JPG

Abies concolor ’Kuba’  2013

Abies concolor ’Kuèera’

Abies concolor ‘Kucera’ DSCN3198.JPG

Abies concolor ’Kügel’

Abies concolor ’La Veta’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’La Veta’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Liberec’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1094 Liberec’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1094 Liberec’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Liberec’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Lower Shaded’

Abies concolor ’Lucy Suzy’

Abies concolor ’LVBRT’

Abies concolor ‘LVBRT’ DSCN4342.JPG

Abies concolor ‘LVBRT’ DSCN4343.JPG

Abies concolor ‘LVBRT’ DSCN2556.JPG

Abies concolor ‘LVBRT’ DSCN2557.JPG

Abies concolor ’LVBRT’  2013

Abies concolor ’LVBRT’  2013

Abies concolor ’Liberec’  2013

Abies concolor ’Lower Shaded’  2013

Abies concolor ‘Lucy Suzy’ DSCN2561.JPG

Abies concolor ’Malík WB’

Abies concolor ’Malik WB’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ‘Malik’ DSCN4302.JPG

Abies concolor ‘Malik’ DSCN4303.JPG

Abies concolor ‘Malik’ DSCN4312.JPG

Abies concolor ‘Malik’ DSCN4313.JPG

Abies concolor ‘Malik’ DSCN3239.JPG

Abies concolor ‘Malik’ DSCN4129.JPG

Abies concolor ‘Malik’ DSCN4130.JPG

Abies concolor ’Malík WB’  2013

Abies concolor ‘Martin Slama’

Abies concolor ‘Martin Slama’

Abies concolor ‘Martin Slama’

Abies concolor ‘Martin Slama’

Abies concolor ’Masarykova’ CZ

Abies concolor ‘Masarykova’

Abies concolor ‘Masarykova’

Abies concolor ‘Masarykova’

Abies concolor ’Masarykova’  2013

Abies concolor ’Masonic Broom’

Abies concolor ’Masonic Broom’  2013

Abies concolor ’Mervekdice’

Abies concolor ‘Mervekdice’

Abies concolor ‘Mervekdice’

Abies concolor ‘Mervekdice’

Abies concolor ‘Mervekdice’

Abies concolor ‘Mervekdice’

Abies concolor ’Mervekdice’  2013

Abies concolor ’Mervekdice’  2013

Abies concolor ’Mervekdice’  2013

Abies concolor ’Mike Stern’

Abies concolor ’Minima’

Abies concolor ’Minima’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Minima’  2013

Abies concolor ’Mirek’ POL

Abies concolor ’Mirek’  2013

Abies concolor ’Mora’

Abies concolor ’Mora’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Morfia’

Abies concolor ’Morton’

Abies concolor ‘Morton’ DSCN4767.JPG

Abies concolor ‘Morton’ DSCN4768.JPG

Abies concolor ’Morton Broom’

Abies concolor ’Morton Broom’  2013

Abies concolor ’Nana’

Abies concolor ’Nana Domschke’

Abies concolor ’Nana Kalouš’

Abies concolor ’1095 Nechyba’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Nechyba’  2013

Abies concolor ’Nechyba’  2013

Abies concolor ’Nepomuk’

Abies concolor ’Nezvĕstice’

Abies concolor ’Nezvestice’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Nezvìstice’  2013

Abies concolor ’Nova’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Nová’ Kovalský

Abies concolor ‘Nova’ DSCN4305.JPG

Abies concolor ‘Nova’ DSCN4306.JPG

Abies concolor ‘Nova’ DSCN4350.JPG

Abies concolor ’1097 Nová Hospoda’

Abies concolor ’Nová Hospoda’  2013

Abies concolor ’Nová Hospoda’  2013

Abies concolor ’Nová USA’  2013

Abies concolor ’Od Malého’

Abies concolor ’Od Malého’  2013

Abies concolor ’Od Malého’  2013

Abies concolor ’Olešná’

Abies concolor ’Olson Broom’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ‘Olson Broom’ DSCN3225.JPG

Abies concolor ’Orku’ CZ

Abies concolor ’Oseèany’ CZ

Abies concolor ‘Osecany’

Abies concolor ‘Osecany’

Abies concolor ’Oseèany’  2013

Abies concolor ’Oseèany’  2013

Abies concolor ’Osek-Topinka’

Abies concolor ‘Osek’

Abies concolor ’Ostrov nad Ohri’

Abies concolor ’Perle’

Abies concolor ‘Perle’

Abies concolor ’Perle’  2013

Abies concolor ’Picolo’

Abies concolor ’Picolo’

Abies concolor ’Picolo’

Abies concolor ’Picolo’

Abies concolor ‘Picolo’

Abies concolor ‘Picolo’

Abies concolor ‘Picolo’

Abies concolor ‘Picolo’

Abies concolor ‘Picolo’

Abies concolor ‘Picolo’

Abies concolor ‘Picolo’

Abies concolor ‘Picolo’

Abies concolor ‘Picolo’

Abies concolor ‘Picolo’

Abies concolor ’Picolo’  2013

Abies concolor ’Picolo’  2013

Abies concolor ’Picolo’  2013

Abies concolor ’Piedra’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Piedra’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ‘Piedra’ DSCN4241.JPG

Abies concolor ‘Piedra’ DSCN4242.JPG

Abies concolor ‘Piedra’ DSCN4299.JPG

Abies concolor ‘Piedra’ DSCN4300.JPG

Abies concolor ’Piedra’  2013

Abies concolor ’Piggelmee’

Abies concolor ’Pineola Dwarf’  Fincham

Abies concolor ’Polštáø’

Abies concolor ‘Polstar’ DSCN3241.JPG

Abies concolor ’Polštáø’  2013

Abies concolor ’Polštáø’  2013

Abies concolor ’Pospisil’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1342 Pospisil’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1342 Pospisil’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’1342 Pospisil’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Pospíšil’  2013

Abies concolor ’Pospisil’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Rex # 1’

Abies concolor ’Rex # 2’

Abies concolor ’Rochester Park’

Abies concolor ‘Rochester Park’ DSCN1583.JPG

Abies concolor ’Rockford’

Abies concolor ’Saxana’

Abies concolor ‘Saxana’ DSCN4289.JPG

Abies concolor ‘Saxana’ DSCN4328.JPG

Abies concolor ’Saxana’  2013

Abies concolor ’Saxana’  2013

Abies concolor ’Saxana’  2013

Abies concolor ’Schnebbe’

Abies concolor ’Schnebbe’  2013

Abies concolor ’Scooter’

Abies concolor ’Select’

Abies concolor ’Shawn’s Con’

Abies concolor ’Shawn’s Con’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ‘Shawn’s Con’ DSCN1461.JPG

Abies concolor ‘Shawn’s Cone’ DSCN3523.JPG

Abies concolor ‘Shawn’s Cone’ DSCN3524.JPG

Abies concolor ‘Shawn’s Con’ DSCN4244.JPG

Abies concolor ‘Shawn’s Con’ DSCN4245.JPG

Abies concolor ‘Shawn’s Con’ DSCN4254.JPG

Abies concolor ‘Shawn’s Con’ DSCN4255.JPG

Abies concolor ’Shawn’s Con’  2013

Abies concolor ’Shawn’s Con’  2013

Abies concolor ’Shawn’s Con’  2013

Abies concolor ’Shawn’s Con’  2013

Abies concolor ’Shawn’s Con’  2013

Abies concolor ’Shawn’s Con’  2013

Abies concolor ‘Shultz’ DSCN4345.JPG

Abies concolor ’Si Si’

Abies concolor ‘Si Si’ DSCN4166.JPG

Abies concolor ‘Si Si’ DSCN4217.JPG

Abies concolor ‘Si Si’ DSCN2554.JPG

Abies concolor ’Si Si’  2013

Abies concolor ’Si Si’  2013

Abies concolor ’Si!Si!’  2013

Abies concolor ‘Sidekick’ DSCN4272.JPG

Abies concolor ‘Sidekick’ DSCN4273.JPG

Abies concolor ’Sidekick’  2013

Abies concolor ’Sipapu’

Abies concolor ’Sipapu’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ‘Sipapu’ DSCN1585.JPG

Abies concolor ‘Sipapu’ DSCN4209.JPG

Abies concolor ‘Sipapu’ DSCN2530.JPG

Abies concolor ‘Sipapu’ DSCN2531.JPG

Abies concolor ’Sipapu’  2013

Abies concolor ’Sipapu’  2013

Abies concolor ’Skotsko’

Abies concolor ’Skotsko’  2013

Abies concolor ’Sláma’

Abies concolor ’Šourek Hexe’

Abies concolor ’1091 Sourek Hexe’  Mesterházy & Malík photo

Abies concolor ’Špaèek’

Abies concolor ’Spala’ POL

Abies concolor ’Spala WB’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ’Spala’  Mesterhazy & Malik photo

Abies concolor ‘Spala’ DSCN4135.JPG

Abies concolor ‘Spala’ DSCN4136.JPG

Abies concolor ’Spala’  2013

Abies concolor ’Spala’  2013

Abies concolor ’Spálený Vrch’

Abies concolor ’Spálený Vrch’  2013

Abies concolor ’Špaèek’

Abies concolor ’St. John’s Broom’

Abies concolor ’St. Patrick’

Abies concolor ‘St. Patrick’

Abies concolor ‘St. Patrick’

Abies concolor ’St. Patrick’  2013

Abies concolor ’St. Patrick’  2013

Abies concolor ’Stanwood’

Abies concolor ’Stanwood’

Abies concolor ’Stanwood’  2013

Abies concolor ’Šubrt’

Abies concolor ’Šubrt’  2013

Abies concolor ’Šubrt’  2013

Abies concolor ’1093 Szuma’

Abies concolor ’1093 Szuma’

Abies concolor ’Szuma’

Abies concolor ’Szuma’  2013

Abies concolor ’1096 Toman’

Abies concolor ’1096 Toman’

Abies concolor ’Topinka Hexe’

Abies concolor ‘Topinka Hexe’

Abies concolor ‘Topinka Hexe’

Abies concolor ‘Topinka Hexe’

Abies concolor ‘Topinka Hexe’

Abies concolor ‘Topinka Hexe’

Abies concolor ’Topinka Hexe’  2013

Abies concolor ’Topinka Hexe’  2013

Abies concolor ’Topinka Hexe’  2013

Abies concolor ’Topinka Hexe’  2013

Abies concolor ’1090 Topinka Osek’

Abies concolor ‘Topinka Osek’

Abies concolor ’Tubby’

Abies concolor ‘Tubby’

Abies concolor ‘Tubby’

Abies concolor ‘Tubby’

Abies concolor ’Tubby’  2013

Abies concolor ’Tubby’  2013

Abies concolor ’Tubby’  2013

Abies concolor ’Tubby’  2013

Abies concolor ’Tunka’

Abies concolor ’Vezickova’

Abies concolor ’Vezickova’

Abies concolor ’Vezickova’

Abies concolor ‘Vezickova’

Abies concolor ‘Vezickova’

Abies concolor ’Violacea’  2013

Abies concolor ’Violacea’  2013

Abies concolor ’Violaceae Blue Safir’ > ’Blue Safir’

Abies concolor ’Viona’

Abies concolor ‘Viona’

Abies concolor ‘Viona’

Abies concolor ‘Viona’

Abies concolor ’Viona’  2013

Abies concolor ’Viona’  2013

Abies concolor ’Viona’  2013

Abies concolor ’Viona’  2013

Abies concolor ’Viona’  2013

Abies concolor ’Vlèkov’

Abies concolor ’Vlèkov’  2013

Abies concolor ’Vìžiè’  2013

Abies concolor ’1089 Vostøák Hexe’

Abies concolor ’Wattezii Prostrate’

Abies concolor ’Waukon’

Abies concolor ‘Waukon’ DSCN3477.JPG

Abies concolor ‘Waukon’ DSCN4326.JPG

Abies concolor ’Waukon’  2013

Abies concolor ’Woodstock’

Abies concolor ’Wyoming South # 6’ JM & Horst

Abies concolor ‘Wyoming South’ aka ‘Lower Road’ DSCN3243.JPG # 6

Abies concolor ‘Wyoming South’ aka ‘Lower Road’ DSCN3244.JPG

Abies concolor ’Wyoming South # 6’  2013

Abies concolor ’Wyoming South # 6’  2013

Abies concolor ’Wyoming South # 6’  2013

Abies concolor ’Wyoming South # 6’  2013

Abies concolor ‘Wyoming North’ aka Upper Road # 2

Abies concolor ’Wyoming North # 2’  2013

Abies concolor ’Wyoming North # 2’  2013

Abies concolor ’Wyoming North # 2’  2013

Abies concolor ’1092 Zábìlá’ syn. ’Spálený Vrch’

Abies concolor ’Zabela’

Abies concolor ‘Zabela’

Abies concolor ‘Zidenice’

Abies concolor ‘Zidenice’

Abies concolor ’Zlín’

Abies concolor ’Zlín’

Abies concolor ’Zlín’  2013

 

Abies chensiensis var. salouenensis

Abies chensiensis x balsamea

 

Abies delavayi

 

Abies delavayi ’Buchanan’

Abies delavayi ’Green Giant’

Abies delavayi ’Green Giant’  2013

Abies delavayi ’Major Neishe’

Abies delavayi ’Major Neishe’  2013

Abies delavayi ’Nana’

Abies delavayi ‘Nana’DSCN2510.JPG

Abies delavayi ‘Nana’DSCN2511.JPG

Abies delavayi ‘Nana’DSCN2512.JPG

Abies delavayi ’Nana Headfort’

Abies delavayi ’Nr. # 1’

Abies delavayi var. georgei

Abies delavayi var. nukiangensis

 

Abies firma

 

Abies firma ’Golden Hue’  Mesterházy & Malík photo

Abies firma ’Golden Hue’  Mesterházy & Malík photo

Abies firma ’Golden Hue’  Mesterhazy & Malik photo

Abies firma ‘Golden Hue’ DSCN1392.JPG

 

Abies fraseri

 

Abies fraseri ’Blue Bonnet’

Abies fraseri ‘Wingle’s Blue Bonnet’ DSCN2422.JPG

Abies fraseri ’Blue Planet’  Mesterházy & Malík photo

Abies fraseri ‘Blue Planet’ DSCN1469.JPG

Abies fraseri ’Brandon Recker’

Abies fraseri ‘Brandon Recker’ DSCN2427.JPG

Abies fraseri ‘Brandon Recker’ DSCN2428.JPG

Abies fraseri ’Brandon Recker’  2013

Abies fraseri ’Brandon Recker’  2013

Abies fraseri ’Brandon Recker’  2013

Abies fraseri ’Cedar Ridge Spreader’

Abies fraseri ‘Cedar Ridge Spreader’ DSCN3436.JPG

Abies fraseri ’Elvira’  Mesterházy & Malík photo

Abies fraseri ‘Elvira’ DSCN2040.JPG

Abies fraseri ‘Elvira’ DSCN1386.JPG

Abies fraseri ’Flyns Flash’

Abies fraseri ‘Flyns Flash’ DSCN2432.JPG

Abies fraseri ‘Flyns Flash’ DSCN2433.JPG

Abies fraseri ‘Flynn’s Flash’ DSCN3193.JPG

Abies fraseri ‘Flynn’s Flash’ DSCN3194.JPG

Abies fraseri ’Flyns Frost’  Mesterhazy & Malik photo

Abies fraseri ‘Flynn’s Flash’ DSCN1487.JPG

Abies fraseri ’Flyn’s Flash’  2013

Abies fraseri ’Ford’  Mesterhazy & Malik photo

Abies fraseri ’Ford’

Abies fraseri ’Franklin’  Mesterházy & Malík photo

Abies fraseri ’Frederick’

Abies fraseri ’Gee Broom’

Abies fraseri ‘Gee Broom’ DSCN2430.JPG

Abies fraseri ‘Gee Broom’ DSCN3168.JPG

Abies fraseri ’Gee Broom’  2013

Abies fraseri ’Kostelec’  Mesterházy & Malík photo

Abies fraseri ’Kostelec’  Mesterhazy & Malik photo

Abies fraseri ’Kostelec’  Mesterhazy & Malik photo

Abies fraseri ‘Kostelec’ DSCN2424.JPG

Abies fraseri ‘Kostelec’ DSCN2425.JPG

Abies fraseri ‘Kostelec’ DSCN3274.JPG

Abies fraseri ’Kostelec’  2013

Abies fraseri ’Kostelec’  2013

Abies fraseri ’Old Glory’

Abies fraseri ’Palmeri’  Mesterházy & Malík photo

Abies fraseri ‘Palmeri’ DSCN3462.JPG

Abies fraseri ’Piglett’s’  Mesterházy & Malík photo

Abies fraseri ‘Piglett’ DSCN1375.JPG

Abies fraseri ‘Piglett’ DSCN1414.JPG

Abies fraseri ’Piglett’  2013

Abies fraseri ’Pine Glen’

Abies fraseri ‘Pine Glen’ DSCN1505.JPG

Abies fraseri ’Raul’s Dwarf’

Abies fraseri ’Raul’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo

Abies fraseri ’Raul’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo

Abies fraseri ’Raul’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo

Abies fraseri ‘Raul’s’ DSCN1365.JPG

Abies fraseri ‘Raul’s’ DSCN1394.JPG

Abies fraseri ‘Raul’s Dwarf’ DSCN3163.JPG

Abies fraseri ‘Raul’s Dwarf’ DSCN3164.JPG

Abies fraseri ’Raul’s’  2013

Abies fraseri ’Raul’s’  2013

Abies fraseri ’Recker # 1’> Brandon Recker

Abies fraseri ’Reesville Ridge’

Abies fraseri ’Vashti’

Abies fraseri ’Wingle’s Dwarf’ > Blue Bonnet

Abies fraseri ’Yager’

Abies fraseri ’Yager’ WB  2013

 

Abies grandis

 

Abies grandis ’Chevreloup’

Abies grandis ’Chevreloup’  Mesterhazy & Malik photo

Abies grandis ‘Chevreloup’ DSCN3172.JPG

Abies grandis ‘Chevreloup’ DSCN3251.JPG

Abies grandis ’Compacta’

Abies grandis ’Henksgarden’

Abies grandis ’Johnson’

Abies grandis ‘Johnsonii’ DSCN1485.JPG

Abies grandis ’Johnson’  2013

Abies grandis ’Johnson’  2013

Abies grandis ’Lounovice’  Mesterházy & Malík photo

Abies grandis ’Lounovice’  Mesterházy & Malík photo

Abies grandis ‘Lounovice’ DSCN3170.JPG

Abies grandis ’Louòovice’  2013

Abies grandis ’Louòovice’  2013

Abies grandis ’Louòovice’  2013

Abies grandis ’Meindersveen’

Abies grandis ’Pendula’

Abies grandis ’Steigerwald’

Abies grandis ’Steigerwald’  Mesterhazy & Malik photo

Abies grandis ‘Steigerwald’ DSCN2495.JPG

Abies grandis ’Tucson’

Abies grandis ’Tucson’  Mesterhazy & Malik photo

Abies grandis ’Tucson’  Mesterhazy & Malik photo

Abies grandis ‘Tucson’ DSCN3185.JPG

Abies grandis ‘Tucson’ DSCN3186.JPG

Abies grandis ’Van Dedem’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Abies grandis ‘Van Dedems Dwarf’ DSCN2505.JPG

Abies grandis ‘Van Dedems Dwarf’ DSCN2506.JPG

Abies grandis ’Van Dedem’s Dwarf’  2013

Abies grandis ’Vanc’

Abies grandis ’Vanc’  Mesterhazy & Malik photo

Abies grandis ’Vanc’  Mesterhazy & Malik photo

Abies grandis ‘Vanc’ DSCN1453.JPG

Abies grandis ‘Vanc’ DSCN3227.JPG

Abies grandis ‘Vanc’ DSCN3228.JPG

Abies grandis ‘Vanc’ DSCN3450.JPG

Abies grandis ’Vanc’  2013

Abies grandis ’Vanc’  2013

Abies grandis ‘W.C. Gaffney‘

Abies grandis ’W. C. Gaffney’  2013

Abies grandis ’Zaaling Zwerg’

Abies grandis ’Zwerg’  Mesterhazy & Malik photo

Abies grandis ‘Zwerg’ DSCN2493.JPG

Abies grandis x concolor ‘Pendula’ DSCN2525.JPG

Abies grandis x concolor ‘Pendula’ DSCN2526.JPG

 

Abies grandis x concolor ’Pendula’

 

Abies holophylla

 

Abies holophylla ‘Mint Truffel’ 

Abies holophylla ‘Mint Truffel’  Mesterházy & Malík photo 2013

Abies holophylla ‘Mint Truffel’ 

Abies holophylla ‘Twilight’

Abies holophylla ‘Twilight’  Mesterházy & Malík photo 2013

Abies holophylla ’Wilson’

 

Abies homolepis

 

Abies homolepis ’Fastigiata Jeddeloh’

Abies homolepis ’FR Newman’  Mesterházy & Malík photo

Abies homolepis ‘F.R. Newman’ DSCN1445.JPG

Abies homolepis ‘F.R. Newman’ DSCN1446.JPG

Abies homolepis ‘FR Newman’ DSCN3272.JPG

Abies homolepis ’FR Newman’  2013

Abies homolepis ’FR Newman’  2013

Abies homolepis ’FR Newman’  2013

Abies homolepis ’Havel’  Mesterházy & Malík photo

Abies homolepis ’Havel’  Mesterhazy & Malik photo

Abies homolepis ’Havel’  Mesterhazy & Malik photo

Abies homolepis ‘Havel’ DSCN2516.JPG

Abies homolepis ’Havel’  2013

Abies homolepis ’Molehill’

Abies homolepis ’1240 Nefrit’  Mesterházy & Malík photo

Abies homolepis ‘Nefrit’ DSCN1457.JPG

Abies homolepis ‘Nefrit’ DSCN1507.JPG

Abies homolepis ’Nefrit’  2013

Abies homolepis ’Nefrit’  2013

Abies homolepis ’Tomomi’ (f. tomomi)

Abies homolepis ’Tomomi’  Mesterhazy & Malik photo

Abies homolepis ’Umbellata’  var. umbellata Mesterhazy & Malik photo

Abies homolepis ’Variegated’

Abies homolepis ’WB’

Abies homolepis ‘WB’ DSCN2514.JPG

 

Abies koreana

 

Abies koreana ’Adelboden’  2013

Abies koreana ’Alpin Star’

Abies koreana ‘Alpine Star’ DSCN2036.JPG

Abies koreana ’Alpin Star’  2013

Abies koreana ’Arbor’s Hexe’

Abies koreana ‘Arbor’s Hexe’ DSCN1371.JPG

Abies koreana ‘Arbor’s Hexe’ DSCN1390.JPG

Abies koreana ’Arbor’s Hexe’  2013

Abies koreana ’Arbor’s Hexe’  2013

Abies koreana ’Aurea’

Abies koreana ’Blauer Eskimo’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Blauer Pfiff’

Abies koreana ’Blauer Pfiff’  2013

Abies koreana ’Blauer Zwo’

Abies koreana ’Blue Emperor’

Abies koreana ’Blue Magic’

Abies koreana ’Blue Pearl’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Blue Pearl’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Blue Pearl’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ‘Blue Pearl’ DSCN2034.JPG

Abies koreana ’Blue Star’

Abies koreana ’Bonsai Blue’

Abies koreana ’Brevifolia’

Abies koreana ‘Brillant‘

Abies koreana ’Cis’

Abies koreana ‘Cis’ DSCN2358.JPG

Abies koreana ‘Cis’ DSCN2359.JPG

Abies koreana ’Cis Sport RV 2006’

Abies koreana ‘Cis Sport RV 2006’ DSCN3220.JPG

Abies koreana ‘Cis Sport RV 2006’ DSCN3246.JPG

Abies koreana ’Cis Sport RV 2006’  2013

Abies koreana ’Compact Dwarf’

Abies koreana ’Dark Hill’

Abies koreana ‘Dark Hill’ DSCN2117.JPG

Abies koreana ’Dark Hill’  2013

Abies koreana ’Degrest’

Abies koreana ’Dennis’

Abies koreana ’Discus’

Abies koreana ’Doni-Tajuso’

Abies koreana ’Eisregen’

Abies koreana ‘Eisregen’ DSCN4776.JPG

Abies koreana ‘Eisregen’ DSCN4777.JPG

Abies koreana ‘Eisregen’ DSCN4778.JPG

Abies koreana ’Fliegende Untertasse’

Abies koreana ‘Frankenburg’ DSCN3434.JPG

Abies koreana ’Frosty’

Abies koreana ’Frühlingsgold’

Abies koreana ’Gait’

Abies koreana ’Gait Bonte Sport’

Abies koreana ’Gnom’

Abies koreana ’Gnom’  2013

Abies koreana ’Golden Cluis’

Abies koreana ’Grazil’

Abies koreana ‘Grazil’ DSCN1463.JPG

Abies koreana ‘Grazil’ DSCN2346.JPG

Abies koreana ‘Grazil’ DSCN2347.JPG

Abies koreana ’Grazil’  2013

Abies koreana ’Grazil’  2013

Abies koreana ’Green Ball’

Abies koreana ’Green Ball’  Mesterhazy & Malik photo

Abies koreana ‘Green Ball’ DSCN2352.JPG

Abies koreana ‘Green Ball’ DSCN2363.JPG

Abies koreana ‘Green Ball’ DSCN2364.JPG

Abies koreana ’Green Ball’  2013

Abies koreana ’Green Ball’  2013

Abies koreana ’Green Carpet’

Abies koreana ’Grüne Spinner’

Abies koreana ’Henksgarden Yellow’

Abies koreana ’Hexe’  2013

Abies koreana ’Holub’

Abies koreana ‘Holub’ DSCN2264.JPG

Abies koreana ’Holub’  2013

Abies koreana ’Holub’  2013

Abies koreana ’Horstmann’

Abies koreana ’Horstmann’  Mesterhazy & Malik photo

Abies koreana ’Houtmeyer’

Abies koreana ’Hup’

Abies koreana ’Inge’

Abies koreana ‘Inge’ DSCN2366.JPG

Abies koreana ‘Inge’ DSCN2367.JPG

Abies koreana ‘Karsten’ DSCN3207.JPG

Abies koreana ‘Karsten’ DSCN3208.JPG

Abies koreana ’Karsten’  2013

Abies koreana ’Karsten’  2013

Abies koreana ’Kleiner Prinz’

Abies koreana ’Kleiner Prinz ’  2013

Abies koreana ’Knospenkonigin’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Knospenkonigin’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ‘Koemans‘

Abies koreana ’Koemans’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies koreana ‘Koeman’ DSCN3176.JPG

Abies koreana ’Kohout’

Abies koreana ’Kohout Hexe’

Abies koreana ’Kohout Hexe’  2013

Abies koreana ’Kohout’s Icebreaker’

Abies koreana ’Kohout’s Icebreaker’  2013

Abies koreana ’Kohout’s Icebreaker’  2013

Abies koreana ’Kohout’s Icebreaker’  2013

Abies koreana ’Kohout’s Icebreaker’  2013

Abies koreana ’Kristallkugel’

Abies koreana ’Lippetal’

Abies koreana ’Lippetal’  2013

Abies koreana ’Lippetal’  2013

Abies koreana ’Luminetta’

Abies koreana ‘Maj‘

Abies koreana ‚Miriam‘

Abies koreana ’N degrees’

Abies koreana ’N Degrees’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies koreana ‘N Degrees’ DSCN2355.JPG

Abies koreana ‘N Degrees’ DSCN2356.JPG

Abies koreana ’N. Degrees’  2013

Abies koreana ’N. Degrees’  2013

Abies koreana ’N. Degrees’  2013

Abies koreana ’Nadelkissen’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Nadelkissen’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ‘Napodzym Gold‘ (PL)

Abies koreana ’Nisbet’

Abies koreana ’Oberon’

Abies koreana ’Ottostrasse’

Abies koreana ’Ottostrasse’  Mesterhazy & Malik photo

Abies koreana ’Ottostrasse’  2013

Abies koreana ’Ottostrasse’  2013

Abies koreana ’Petit’

Abies koreana ’Petite’  2013

Abies koreana ’Piccolo’

Abies koreana ’Pinocchio’

Abies koreana ’Prostrate Beauty’

Abies koreana ’Pygmy’

Abies koreana ‘Pygmy’ DSCN2361.JPG

Abies koreana ‘Pygmy’ DSCN3205.JPG

Abies koreana ’Schneestern’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Schneestern’  2013

Abies koreana ’Schneestern’  2013

Abies koreana ’Schwedenkönig’

Abies koreana ‘Shorty‘

Abies koreana ’Shorty’  Mesterhazy & Malik photo

Abies koreana ’Shorty’  2013

Abies koreana ’Silber Star’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silber Star’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silber Star’  2013

Abies koreana ’Silberkugel’

Abies koreana ‘Silberkugel’ DSCN2088.JPG

Abies koreana ’Silberkugel’  2013

Abies koreana ’Silberlocke Kohout WB’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silberlocke Kohout WB’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silberlocke WB’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silberlocke WB’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silbermaver’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ‘Silbermavers’ DSCN1439.JPG

Abies koreana ‘Silbermavers’ DSCN2086.JPG

Abies koreana ’Silbermavers’  2013

Abies koreana ’Silberperle’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silberperle’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ’Silberzwerg’

Abies koreana ’Sport Gait’

Abies koreana ’Sport Gait’  2013

Abies koreana ’Starker’s Dwarf’

Abies koreana ’Taiga’

Abies koreana ’Tasme’

Abies koreana ’Threave’

Abies koreana ’Trunsje’

Abies koreana ’Tundra’

Abies koreana ’Variegata’

Abies koreana ’Variegata’  Mesterhazy & Malik photo

Abies koreana ‘Variegata’ DSCN1433.JPG

Abies koreana ‘Verdener Dom‘

Abies koreana ’Wellenseind’

Abies koreana ’Wellenseind’  Mesterhazy & Malik photo

Abies koreana ‘Wellenseind’ DSCN2115.JPG

Abies koreana ’Wellenseind’  2013

Abies koreana ’Wellenseind’  2013

Abies koreana ‘Wengels‘

Abies koreana ’Wengels’  Mesterházy & Malík photo

Abies koreana ‘Wengels’ DSCN3210.JPG

 

Abies koreana x alba ’Fastigiate SDL # 1’  Mesterházy & Malík photo

 

Abies lasiocarpa

 

Abies lasiocarpa ’Alpine Beauty’

Abies lasiocarpa ’Alpine Beauty’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Alpine Beauty’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ‘Alpine Beauty’ DSCN1455.JPG

Abies lasiocarpa ‘Alpine Beauty’ DSCN3265.JPG

Abies lasiocarpa ‘Alpine Beauty’ DSCN3266.JPG

Abies lasiocarpa ’Alpine Beauty’  2013

Abies lasiocarpa ’Alpine Beauty’  2013

Abies lasiocarpa ’Argentea’

Abies lasiocarpa ’Bean’s Broom’

Abies lasiocarpa ‘Bean’s Broom’ DSCN2369.JPG

Abies lasiocarpa ‘Bean’s Broom’ DSCN2370.JPG

Abies lasiocarpa ‘Bean’s Broom’ DSCN2371.JPG

Abies lasiocarpa ‘Bean’s Broom’ DSCN2400.JPG

Abies lasiocarpa ‘Bean’s Broom’ DSCN3216.JPG

Abies lasiocarpa ’Bean’s Broom’  2013

Abies lasiocarpa ’Beth Mini’

Abies lasiocarpa ’Beth Mini’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies lasiocarpa ‘Beth Mini’ DSCN2385.JPG

Abies lasiocarpa ‘Beth Mini’ DSCN2386.JPG

Abies lasiocarpa ’Beth Mini’  2013

Abies lasiocarpa ’Blue Nut’

Abies lasiocarpa ‘Blue Nut’ DSCN2376.JPG

Abies lasiocarpa ‘Blue Nut’ DSCN2377.JPG

Abies lasiocarpa ‘Blue Spire‘

Abies lasiocarpa ’Boner 2’

Abies lasiocarpa ’Buttenschön’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Buttenschön’  2013

Abies lasiocarpa ’Compacta’

Abies lasiocarpa ’Cvikov’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Cvikov’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Cvikov’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Cvikov’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ‘Cvikov’ DSCN1471.JPG

Abies lasiocarpa ’Cvikov’  2013

Abies lasiocarpa ’Day Creek’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Day Creek’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Day Creek’

Abies lasiocarpa ’Duflon’

Abies lasiocarpa ’Duflon’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ‘Duflon’ DSCN2373.JPG

Abies lasiocarpa ‘Duflon’ DSCN2374.JPG

Abies lasiocarpa ’Duflon’  2013

Abies lasiocarpa ’Duflon’  2013

Abies lasiocarpa ’Duflon’  2013

Abies lasiocarpa ’Florin’  Hódi József HUN  Zwerg

Abies lasiocarpa ’Green Globe’

Abies lasiocarpa ’Grek Bark’

Abies lasiocarpa ’Griz’

Abies lasiocarpa ‘Griz’ DSCN1406.JPG

Abies lasiocarpa ‘Griz’ DSCN2388.JPG

Abies lasiocarpa ‘Griz’ DSCN2389.JPG

Abies lasiocarpa ’Griz’  2013

Abies lasiocarpa ’Hans Christa’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ‘Hans Christa’ DSCN1448.JPG

Abies lasiocarpa ‘Hans Christa’ DSCN1449.JPG

Abies lasiocarpa ‘Hans Christa’ DSCN1465.JPG

Abies lasiocarpa ‘Hans Christa’ DSCN3442.JPG

Abies lasiocarpa ’Hans Christa’  2013

Abies lasiocarpa ’Hans Christa’  2013

Abies lasiocarpa ’Hans Christa’  2013

Abies lasiocarpa ’Hawes Broom’

Abies lasiocarpa ’JM WB SDL’

Abies lasiocarpa ’Jerry Morris Broom Seedling’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies lasiocarpa ‘JM WB SDL’ DSCN3268.JPG

Abies lasiocarpa ‘JM WB SDL’ DSCN3270.JPG

Abies lasiocarpa ’J.M.WB SDL’  2013

Abies lasiocarpa ’J.M.WB SDL’  2013

Abies lasiocarpa ’Jims Seedling WB’

Abies lasiocarpa ’Jim’s Seedling WB’  2013

Abies lasiocarpa ’Joes Alpine’

Abies lasiocarpa ’Jörg’

Abies lasiocarpa ’Jorg’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Jorg’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Jorg’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ‘Jörg’ DSCN3489.JPG

Abies lasiocarpa ‘Jörg’ DSCN2397.JPG

Abies lasiocarpa ‘Jörg’ DSCN2398.JPG

Abies lasiocarpa ’Jörg’  2013

Abies lasiocarpa ’Jörg’  2013

Abies lasiocarpa ’Kenwith Blue’

Abies lasiocarpa ’Kenwith Blue’  2013

Abies lasiocarpa ’Kinzle Pass’

Abies lasiocarpa ‘Kinzle Pass’ DSCN2382.JPG

Abies lasiocarpa ‘Kinzle Pass’ DSCN2383.JPG

Abies lasiocarpa ’Kyles Alpine’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Kyles Alpine’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Kyle’s Alpine’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Kyle’s Alpine’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ‘Kyles Alpine’ DSCN1495.JPG

Abies lasiocarpa ’Kyle’s Alpine’  2013

Abies lasiocarpa ’Kyle’s Alpine’  2013

Abies lasiocarpa ’Kyle’s Alpine’  2013

Abies lasiocarpa ’Logan Pass’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ‘Logan Pass’ DSCN1357.JPG

Abies lasiocarpa ’Logan Pass’  2013

Abies lasiocarpa ’Logan Pass’  2013

Abies lasiocarpa ’Lopalpun’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ‘Lopalpun’ DSCN1381.JPG

Abies lasiocarpa ’Lopalpun’  2013

Abies lasiocarpa ’Lopalpun’  2013

Abies lasiocarpa ’Malík WB’

Abies lasiocarpa ‘Marthas Vineyard‘ USA

Abies lasiocarpa ’Mikolas’

Abies lasiocarpa ’Mulligan’s Dwarf’

Abies lasiocarpa ’Nana’

Abies lasiocarpa ’Prickly Pete’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Prickly Pete’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Prickly Pete’  2013

Abies lasiocarpa ’Rhumpa’

Abies lasiocarpa ’Roger Watson’

Abies lasiocarpa ’Roger Watson’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Roger Watson’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Roger Watson’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Roger Watson’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Schneider’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Schneider’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Stanley’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Stanley’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies lasiocarpa ’Stanley K. (Kohout)  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ‘Stanley K.’ DSCN2391.JPG

Abies lasiocarpa ‘Stanley K.’ DSCN2392.JPG

Abies lasiocarpa ’Steven Blue’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Steven Blue’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’Steven Blue’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ‘Steven Blue’ DSCN2379.JPG

Abies lasiocarpa ‘Steven Blue’ DSCN2380.JPG

Abies lasiocarpa ‘Steven Blue’ DSCN2394.JPG

Abies lasiocarpa ’Steven Blue’  2013

Abies lasiocarpa ’Steven Blue’  2013

Abies lasiocarpa ’Steven Blue’  2013

Abies lasiocarpa ’Sunderfeld’

Abies lasiocarpa ’Sunderfeld’  Mesterhazy & Malik photo

Abies lasiocarpa ’Tönisvorst’ > Tönismeyer

Abies lasiocarpa ’Toenisvorst’  2013

Abies lasiocarpa ‘Tönismeyer’ DSCN1383.JPG

Abies lasiocarpa ‘Tönismeyer’ DSCN1384.JPG

Abies lasiocarpa ’Tönis Meyer’  2013

Abies lasiocarpa ’Utah’  Mesterházy & Malík photo

Abies lasiocarpa ’WB SDL Bean’s Broom’

Abies lasiocarpa ‘WB’ DSCN3255.JPG

Abies lasiocarpa ’WB’  2013

Abies lasiocarpa ’Wüstemeyer’

 

Abies magnifica

 

Abies magnifica ’Mt. Si’

Abies magnifica ‘Mt. Si’ DSCN1367.JPG

Abies magnifica ’Nana’

Abies magnifica shastensis WB  Mesterházy & Malík photo

Abies magnifica ‘WB’ DSCN1363.JPG

Abies magnifica var. shastensis ’HB’  2013

Abies magnifica var. shastensis ’HB’  2013

 

Abies nebrodensis

 

Abies nebrodensis ‘Sicilian Gold’ DSCN4793.JPG

Abies nebrodensis ’Sicilian Gold’  2013

 

Abies nephrolepis

 

Abies nephrolepis ‘Mr. Vitamvas’ DSCN1523.JPG

Abies nephrolepis ’Nadia’

Abies nephrolepis ’Nadia’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nephrolepis ’Nadia’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nephrolepis ‘Nadia’ DSCN1481.JPG

Abies nephrolepis ‘Nadia’ DSCN3161.JPG

Abies nephrolepis ‘Nadja’ DSCN3233.JPG

Abies nephrolepis ’Nadia’  2013

Abies nephrolepis ’Nadia’  2013

Abies nephrolepis ‘Velislava‘

 

Abies nordmanniana

 

Abies nordmanniana ’Aarau’ > Abies alba ’Aargau’

Abies nordmanniana ’Arne’s Dwarf’

Abies nordmanniana ’Aurea’

Abies nordmanniana ’Barabits Compact’

Abies equi-trojani ’Barney‘ > Abies bornmuelleriana ’Barney’

Abies nordmanniana ’Beran SDL’

Abies nordmanniana ’Berlin’

Abies nordmanniana ’Berlin’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ‘Berlin’ DSCN1404.JPG

Abies nordmanniana ’Berlin Dahlem’  2013

Abies nordmanniana ‘Columnaris Gemit’ DSCN1501.JPG

Abies nordmanniana ’Dobøichovice’

Abies nordmanniana ’Eifel’

Abies nordmanniana ’Eifel’  2013

Abies nordmanniana ’Filip’s Goldheart’

Abies nordmanniana ’Filip’s Goldheart’  2013

Abies nordmanniana ’Franke’

Abies nordmanniana ’Franke’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ‘Frank’ DSCN2420.JPG

Abies nordmanniana ‘Frank’ DSCN3158.JPG

Abies nordmanniana ‘Frank’ DSCN3159.JPG

Abies nordmanniana ‘Frank’ DSCN3487.JPG

Abies nordmanniana ’Frank’  2013

Abies nordmanniana ’Golden Spreader’

Abies nordmanniana ‘H Broom’ DSCN2090.JPG

Abies nordmanniana ‘H Broom’ DSCN2096.JPG

Abies nordmanniana ‘H Broom’ DSCN3222.JPG

Abies nordmanniana ‘H Broom’ DSCN3223.JPG

Abies nordmanniana ‘H Broom’ DSCN2408.JPG

Abies nordmanniana ‘Broom’ DSCN1373.JPG

Abies nordmanniana ‘Broom’ 

Abies nordmanniana ’Broom H’  Mesterházy & Malík photo

Abies nordmanniana ’H Brom’  2013

Abies nordmanniana ’H Broom’  2013

Abies nordmanniana ’Höjby’ (Arne’s Dwarf)

Abies nordmanniana ‘Höjby’ DSCN1430.JPG

Abies nordmanniana ‘Höjby’ DSCN1431.JPG

Abies nordmanniana ’Hradec Králové’

Abies nordmanniana ’Hunnewell WB’ > H Broom

Abies nordmanniana ’Hunnewell’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ’Hupp’s Perfect Pillar’  2013

Abies nordmanniana ’Jakobsen’

Abies nordmanniana ‘Jacobsen’ DSCN2027.JPG

Abies nordmanniana ‘Jacobsen’ DSCN2028.JPG

Abies nordmanniana ’1190 Kamenna Lhota’  Mesterházy & Malík photo

Abies nordmanniana ’1190 Kamenna Lhota’  Mesterházy & Malík photo

Abies nordmanniana ’1190 Kamenna Lhota’  Mesterházy & Malík photo

Abies nordmanniana ’Kamenna Lhota’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ’KBNG WB’  Mesterházy & Malík photo > H Broom

Abies nordmanniana ’KBNG WB’  Mesterházy & Malík photo

Abies nordmanniana ’Midwinter Gold’  Mesterházy & Malík photo

Abies nordmanniana ’Midwinter Gold’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ’Midwinter Gold’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ’Midwinter Gold’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ‘Midwinter Gold’ DSCN1369.JPG

Abies nordmanniana ‘Midwinter Gold’ DSCN2415.JPG

Abies nordmanniana ’Midwinter Gold’  2013

Abies nordmanniana ’Midwinter Gold’  2013

Abies nordmanniana ’Midwinter Gold’  2013

Abies nordmanniana ’Münsterland’

Abies nordmanniana ’Peli’

Abies nordmanniana ’Petra’

Abies nordmanniana ’Petra’  2013

Abies nordmanniana ’Peve Hasselt’

Abies nordmanniana ’Piet Vereyken Fastigiata’

Abies nordmanniana ’Radl’

Abies nordmanniana ’Robusta’

Abies nordmanniana ’Saerling’  Mesterházy & Malík photo

Abies nordmanniana ’Saerling’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ‘Saerling’ DSCN2405.JPG

Abies nordmanniana ‘Saerling’ DSCN2406.JPG

Abies nordmanniana ‘Saerling’ DSCN1483.JPG

Abies nordmanniana ’Saerling’  2013

Abies nordmanniana ’Saerling’  2013

Abies nordmanniana ’Saerling’  2013

Abies nordmanniana ’Saerling’  2013

Abies nordmanniana ’Sláma’

Abies nordmanniana ’Snĕžná’

Abies nordmanniana ’Spreading Star’

Abies nordmanniana ’Sunychl’

Abies nordmanniana ‘Sunychl’ DSCN2402.JPG

Abies nordmanniana ‘Sunychl’ DSCN2403.JPG

Abies nordmanniana ’Sunychl’  2013

Abies nordmanniana ’Trautmann’

Abies nordmanniana ’Trautmann’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ’Trautmann’  Mesterhazy & Malik photo

Abies nordmanniana ‘Trautmann’ DSCN2261.JPG

Abies nordmanniana ‘Trautmann’ DSCN2262.JPG

Abies nordmanniana ‘Trautmann’ DSCN2413.JPG

Abies nordmanniana ’Trautmann’  2013

Abies nordmanniana ’Verkade’s Postrate’

Abies nordmanniana ‘Verkade’s Prostrate’ DSCN3174.JPG

Abies nordmanniana ‘Verkade’s Prostrate’ DSCN3218.JPG

Abies nordmanniana ‘Verkade’s Prostrate’ DSCN2417.JPG

Abies nordmanniana ‘Verkade’s Prostrate’ DSCN2418.JPG

Abies nordmanniana ’Verkade’s Prostrate’  2013

Abies nordmanniana ‘Winter Gold‘

Abies nordmanniana ’Witch’s Broom’ (Wit-Bont)

Abies nordmanniana ’WB’  2013

 

Abies nukiangensis  syn. Abies delavayi ssp. nukiangensis

 

Abies numidica

 

Abies numidica ’Baron Nagel’

Abies numidica ’Baron Nagel’  Mesterhazy & Malik photo

Abies numidica ‘Baronagel’ DSCN2508.JPG

Abies numidica ’Compacta’

Abies numidica ’Draht’

Abies numidica ’Pendula’  Mesterházy & Malík photo

 

Abies pardei

 

Abies pardei ‘Holden Arb’ DSCN1910.JPG

 

Abies pinsapo

 

Abies pinsapo ’Atlas’  Mesterházy & Malík photo

Abies pinsapo ’Atlas’  Mesterházy & Malík photo

Abies pinsapo ’Atlas’  Mesterházy & Malík photo

Abies pinsapo ’Atlas’ WB # 2  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ‘Atlas’ DSCN1435.JPG

Abies pinsapo ’Atlas’  2013

Abies pinsapo ’Aurea’

Abies pinsapo ’Bell’  Hódi József HUN

Abies pinsapo ’Black Knight’  Hódi József HUN

Abies pinsapo ’Blau Bar’

Abies pinsapo ’Blaubar’  2013

Abies pinsapo ’El Horcajo’

Abies pinsapo ’Enrice’

Abies pinsapo ’Espania # 1’

Abies pinsapo ‘Espania # 1’ DSCN2100.JPG

Abies pinsapo ‘Espana # 1’ DSCN3203.JPG

Abies pinsapo ‘Espania 1’ DSCN2447.JPG

Abies pinsapo ’Espania # 5’

Abies pinsapo ’Fastigiata’

Abies pinsapo ’Fatima # 1’

Abies pinsapo ’Fatima’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ‘Fatima’ DSCN1467.JPG

Abies pinsapo ’Fatima’  2013

Abies pinsapo ’Fatima’  2013

Abies pinsapo ’Fiesta SDL’

Abies pinsapo ’Glauca’

Abies pinsapo ’Hammondii’

Abies pinsapo ’Horstmann’

Abies pinsapo ’La Sierra SDL 1’

Abies pinsapo ’La Sierra SDL 2’

Abies pinsapo ’Marokko WB # 3’  Mesterházy & Malík photo

Abies pinsapo ‘Marokko’ DSCN3485.JPG

Abies pinsapo ’Marokko’  2013

Abies pinsapo ’Montejaque’

Abies pinsapo ’MPH Janus Pannonius’ HUN

Abies pinsapo ’MPH Zrínyi Ilona’ HUN

Abies pinsapo ’Pendula’

Abies pinsapo ’Quicksilver’

Abies pinsapo ’Roquelle’

Abies pinsapo ’Roquelle’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’Ronda Mount’

Abies pinsapo ’Ronda Mount’  2013

Abies pinsapo ’San Fernando’

Abies pinsapo ’San Fernando’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’San Fernando’  2013

Abies pinsapo ’San Pedro’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’San Petro’  Mesterházy & Malík photo

Abies pinsapo ‘San Pedro’ DSCN1512.JPG

Abies pinsapo ‘San Pedro’ DSCN2449.JPG

Abies pinsapo ’San Petro’  2013

Abies pinsapo ’San Petro’  2013

Abies pinsapo ’San Petro’  2013

Abies pinsapo ’San Rogue’

Abies pinsapo ’San Rogue’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’San Rogue’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’San Rogue’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ‘San Rogue’ DSCN3248.JPG

Abies pinsapo ‘San Rogue’ DSCN3249.JPG

Abies pinsapo ‘San Rogue’ DSCN3257.JPG

Abies pinsapo ‘San Rogue’ DSCN2435.JPG

Abies pinsapo ‘San Rogue’ DSCN2436.JPG

Abies pinsapo ’Serenado SDL’

Abies pinsapo ‘Soltau‘

Abies pinsapo ‘Tazoatona‘  var. tazaotana

Abies pinsapo ’Tuarek’

Abies pinsapo ’Tuareg’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinsapo ’Tuareg’  Mesterhazy & Malik photo

Abies pinaspo ‘Tuarek’ WB 4 DSCN2410.JPG

Abies pinaspo ‘Tuarek’ WB 4 DSCN2411.JPG

Abies pinsapo ‘Tuareg’ DSCN2440.JPG

Abies pinsapo ‘Tuareg’ DSCN2441.JPG

Abies pinsapo ’Tuarek’  2013

Abies pinsapo ’Tuarek’  2013

Abies pinsapo ’Ubrique’

Abies pinsapo ’Vanc’

Abies pinsapo ’Zöldike’  Hódi József HUN

 

Abies pinsapo x cephalonica ’Rosemore’

Abies pinsapo x cephalonica ‘Rosemoor’ DSCN2443.JPG

Abies pinsapo x cephalonica ‘Rosemoor’ DSCN2438.JPG

 

Abies procera

 

Abies procera ’Aurea’  2013

Abies procera ’Bizarro’

Abies procera ’Blaue Hexe’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Blaue Hexe’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Blaue Hexe’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ‘Blaue Hexe’ DSCN2094.JPG

Abies procera ’Blaue Hexe’  2013

Abies procera ’Blue Spire’

Abies procera ’Blue Wonder’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ‘Blue Wonder’ DSCN2521.JPG

Abies procera ’Blue Wonder’  2013

Abies procera ’David’s Columnaris’

Abies procera ’Delbar Cascade’

Abies procera ’Fastigiata’

Abies procera ’Glauca Prostrata’

Abies procera ’Graciosa’

Abies procera ’Henksgarden WB’

Abies procera ‘Henksgarden’ DSCN1489.JPG

Abies procera ‘Henksgarden’ DSCN3438.JPG

Abies procera ’Henksgarden WB’  2013

Abies procera ’Hupp’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Hupp’s Dwarf’  2013

Abies procera ’Hupp’s Dwarf’  2013

Abies procera ’Hupp’s Dwarf’  2013

Abies procera ’Hupp’s Snake’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Hupp’s Snake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies procera ’Hupp’s Snake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Abies procera ’Jeddeloh’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ‘Jeddeloh’ DSCN2523.JPG

Abies procera ’Jeddeloh’  2013

Abies procera ’La Graciosa’  2013

Abies procera ’La Graciosa’  2013

Abies procera ’La Graciosa’  2013

Abies procera ’Mount Seattle’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Mount Seattle’  Mesterhazy & Malik photo

Abies procera ‘Mount Seattle’ DSCN2488.JPG

Abies procera ‘Seattle Mountain’ DSCN2518.JPG

Abies procera ‘Seattle Mountain’ DSCN2519.JPG

Abies procera ’Mount Seattle’  2013

Abies procera ’Noble’s Dwarf’

Abies procera ‘Obrighofen‘

Abies procera ’Pešek’ > Procumbens Pešek

Abies procera ’Pospišíl’

Abies procera ’Pospíšil’  2013

Abies procera ’Procumbens’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Procumbens’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Procumbens Nana’

Abies procera ’Procumbens’  2013

Abies procera ’Rat’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Rat’  2013

Abies procera ’Rat’  2013

Abies procera ’Robenek’

Abies procera ‘Seattle Mt.‘ Mt. Seattle

Abies procera ’Rogui Benspeter’  Mesterhazy & Malik photo

Abies procera ’Seestern’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’Sherwoodii’

Abies procera ’Siskiyou Mt.’

Abies procera ’Tolines Farm WB Bottom’

Abies procera ‘Tolines Farm WB Top’ DSCN1527.JPG

Abies procera ’WB Nana Prostrata’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ’WB Nana Prostrata’  Mesterházy & Malík photo

Abies procera ‘WB Nana Prostrata’ DSCN1412.JPG

Abies procera ‘WB Nana Prostrata’ DSCN1451.JPG

Abies procera ’WB’  Mesterhazy & Malik photo

Abies procera ’WB’  Mesterhazy & Malik photo

Abies procera ’WB’  2013

Abies procera ’WB’  2013

Abies procera ’WB’  2013

Abies procera ’Windsor’  Mesterhazy & Malik photo

Abies procera ’Windsor’  Mesterhazy & Malik photo

Abies procera ‘Windsor’ DSCN3456.JPG

Abies procera ‘Windsor’ DSCN3483.JPG

Abies procera ’Windsor’  2013

 

Abies recurvata

Abies recurvata DSCN1984.JPG

Abies recurvata DSCN1985.JPG

 

Abies sachalinensis var. mayriana

 

Abies sibirica

 

Abies sibirica ’Ardo’

Abies sibirica ’Ardo’  2013

Abies sibirica ’04 Austerlitz’

Abies sibirica ’Bajkal’

Abies sibirica ’Bajkal’  2013

Abies sibirica ’Gubino’ 2004

Abies sibirica ’Gubino 02’  Mesterhazy & Malik photo

Abies sibirica ‘Gubino’ DSCN1353.JPG

Abies sibirica ‘Hoyt‘

Abies sibirica ’Jörg’

Abies sibirica ’Jörg’  2013

Abies sibirica ’Jörg’  2013

Abies sibirica ’06 Karagay’

Abies sibirica ’Katerina’

Abies sibirica ‘Katerina 018’ DSCN3230.JPG

Abies sibirica ‘Katerina 018’ DSCN3231.JPG

Abies sibirica ‘Katuscha’ DSCN1509.JPG

Abies sibirica ‘Katuscha’ DSCN1510.JPG

Abies sibirica ’Katuška’  2013

Abies sibirica ’Koláø Hexe’

Abies sibirica ’Koláø Hexe’  2013

Abies sibirica ’Liptovský Hrádok’

Abies sibirica ‘Liptovsky Hradok’ DSCN4773.JPG

Abies sibirica ‘Liptovsky Hradok’ DSCN4774.JPG

Abies sibirica ‘Liptovsky Hradok’ DSCN1402.JPG

Abies sibirica ‘Liptovsky Hradok’ DSCN1408.JPG

Abies sibirica ’Liptovský Hradok’  2013

Abies sibirica ’Lukasz’

Abies sibirica ’Lukasz’  Mesterhazy & Malik photo

Abies sibirica ‘Lukasz’ DSCN2485.JPG

Abies sibirica ‘Lukasz’ DSCN2486.JPG

Abies sibirica ’Lukasz’  2013

Abies sibirica ’Lukasz’  2013

Abies sibirica ’017 Macroconica’

Abies sibirica ‘Macroconica 017’ DSCN3277.JPG

Abies sibirica ‘Macroconica 017’ DSCN3278.JPG

Abies sibirica ’Macroconica 017’  2013

Abies sibirica ’02 Serko’

Abies sibirica ‘Serko’ DSCN2490.JPG

Abies sibirica ‘Serko’ DSCN2491.JPG

Abies sibirica ’Serko 02’  2013

Abies sibirica ’Serko 02’  2013

Abies sibirica ’08 Shapovalov’

Abies sibirica ’016 Siberian Beauty’

Abies sibirica ‘Siberian Beauty’ DSCN3178.JPG

Abies sibirica ’Siberian Beauty 016’  2013

Abies sibirica ’Taiga’

Abies sibirica ’Taiga’  Mesterhazy & Malik photo

Abies sibirica ’Taiga’  Mesterhazy & Malik photo

Abies sibirica ’Taiga’  2013

Abies sibirica ’Taiga’  2013

 

Abies squamata

 

Abies squamata ‘Flaky‘

Abies squamata ‘Flaky’ DSCN1908.JPG

 

Abies veitchii

 

Abies veitchii ’Den Langhen’

Abies veitchii ’Drevenack’

Abies veitchii ’Drevenack’  2013

Abies veitchii ’Ein’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ’Ein’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ’Fritsche’

Abies veitchii ’Glauca’

Abies veitchii ’Grama’

Abies veitchii ’Haltern’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ’Heddergott’

Abies veitchii ’Heine’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ’Heine’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ‘Heine’ DSCN1398.JPG

Abies veitchii ’Heine’  2013

Abies veitchii ’HB Horstmann’

Abies veitchii ’Horstmann’

Abies veitchii ‘Horstmann’ DSCN3180.JPG

Abies veitchii ‘Horstmann’ DSCN3181.JPG

Abies veitchii ‘Horstmann’ DSCN2482.JPG

Abies veitchii ‘Horstmann’ DSCN2483.JPG

Abies veitchii ’Horstman’  2013

Abies veitchii ’Kohout 2001’

Abies veitchii ’Kohout’  Mesterhazy & Malik photo

Abies veitchii ’Kohout SDL’  2013

Abies veitchii ’Kramer’

Abies veitchii ’Minima’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ‘Minima’ DSCN1479.JPG

Abies veitchii ’Pendula’

Abies veitchii ’Rako’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ‘Rako’ DSCN1348.JPG

Abies veitchii ‘Rako’ DSCN1355.JPG

Abies veitchii ’Rumburk’  Mesterházy & Malík photo

Abies veitchii ’Rumburk’  2013

Abies veitchii ’Secrest’

Abies veitchii ’Secrest’  Mesterhazy & Malik photo

Abies veitchii ‘Secrest’ DSCN1473.JPG

Abies veitchii ‘Secrest’ DSCN2479.JPG

Abies veitchii ‘Secrest’ DSCN2480.JPG

Abies veitchii ’Secrest’  2013

Abies veitchii ’Syców’

Abies veitchii ’Vasti’

Abies veitchii ‘Vasti’ DSCN2476.JPG

Abies veitchii ‘Vasti’ DSCN2477.JPG

Abies veitchii ’Vizovice’

Abies veitchii ’Vizovice’  Mesterhazy & Malik photo

Abies veitchii ’Vizovice’  Mesterhazy & Malik photo

Abies veitchii ‘Vizovice’ DSCN1377.JPG

Abies veitchii ‘Vizovice’ DSCN3253.JPG

Abies veitchii ‘Vizovice’ DSCN2473.JPG

Abies veitchii ‘Vizovice’ DSCN2474.JPG

Abies veitchii ’Vizovice’  2013

Abies veitchii ’Vizovice’  2013

 

Abies vejari

 

Abies vejari ’Mountain Blue’

 

Acer palmatum

 

Acer palmatum ’Butterfly’

Acer palmatum ’Dissectum’

Acer palmatum ’Fair Hair’  2013

Acer palmatum ’Fair Hair’  2013

Acer palmatum ’Garnet’

Acer palmatum ’Hana Matoi’

Acer palmatum ’Orange Dream’

Acer palmatum ’Purole Ghost’

Acer palmatum ’Red Baby Lace’

Acer palmatum ’Shaina’

Acer palmatum ’Shaina’  2013

Acer palmatum ’Shaina’  2013

Acer palmatum ’Shishigashira’

 

Acer platanoides

 

Acer platanoides ’Beskid’

Acer platanoides ’Marit’

Acer platanoides ’Paldiski’  Mesterházy & Malík photo

 

Acer saccharum

 

Acer saccharum ’Monumentale’

 

Araucaria araucana DSCN3342.JPG

Araucaria araucana ’Nana’  2013

Azalea japonicum Maruschka WB.JPG  2013

Betula verucosa Zsolt Chacal.JPG  2013

 

Castanea sativa

 

Castanea sativa ’Cristata’

 

Cedrus atlantica

 

Cedrus atlantica ’Aurea’  Mesterházy & Malík photo

Cedrus atlantica ’Aurea’  Mesterházy & Malík photo

Cedrus atlantica ‘Aurea’ DSCN2275.JPG

Cedrus atlantica ’Glauca Pendula’  2013

Cedrus atlantica ‘Hillier´s WB‘

Cedrus atlantica ‘Prostrata’ DSCN3323.JPG

Cedrus atlantica ’Swan Island’  2013

 

Cedrus brevifolia

Cedrus brevifolia  2013

 

Cedrus brevifolia Bodrog  Liptai István HUN

Cedrus brevifolia Tokaj  Liptai István HUN

 

Cedrus deodara

 

Cedrus deodara ’Anny’s Dwarf’

Cedrus deodara ‘Anny’s Dwarf’ DSCN1635.JPG

Cedrus deodara ’Anny’s Dwarf’  2013

Cedrus deodara ’Blue Ball’

Cedrus deodara ’Blue Dwarf’

Cedrus deodara ’Blue Mountain Broom’

Cedrus deodara ’Blue Mountain Broom’  2013

Cedrus deodara ’Bonte Sport’ (of Feelin’ Blue)

Cedrus deodara ‘Buffalo’ DSCN1625.JPG

Cedrus deodara ‘Buffalo’ DSCN1626.JPG

Cedrus deodara ’Buffalo’  2013

Cedrus deodara ’Deepcove’

Cedrus deodara ’Devinely Blue’  2013

Cedrus deodara ’Fall Out’

Cedrus deodara ‘Fallout’ DSCN1628.JPG

Cedrus deodara ‘Fallout’ DSCN1629.JPG

Cedrus deodara ’Fallout’  2013

Cedrus deodara ’Fallout’  2013

Cedrus deodara ’Feelin’ Blue’

Cedrus deodara ’Gold Cascade’  2013

Cedrus deodara ’Gold Nugget’

Cedrus deodara ‘Gold Nugget’ DSCN4795.JPG

Cedrus deodara ‘Gold Nugget’ DSCN4796.JPG

Cedrus deodara ’Gold Nugget’  2013

Cedrus deodara ’Hillier’s WB’

Cedrus atlantica ‘Hillier’s WB’ DSCN4798.JPG

Cedrus deodara ’Hollandia’

Cedrus deodara ’Home Park’ > libani

Cedrus deodara ’Kenwith’

Cedrus deodara ’Lime Glow’

Cedrus deodara ’Mt. Buffalo’

Cedrus deodara ’Mylor’  2013

Cedrus deodara ’Mylor’  2013

Cedrus deodara ’Pygmy’

Cedrus deodara ’Scott’

Cedrus deodara ’Swan Creek’

Cedrus deodara ’Waverley Ridge’

Cedrus deodara ’Waverley Ridge’  2013

Cedrus deodara ’Waverley Ridge’  2013

Cedrus deodara ’White Imp’

 

Cedrus libani

 

Cedrus libani ‘Alibaba‘

Cedrus libani ‘Alibaba’ DSCN4810.JPG

Cedrus libani ’Alibaba’  2013

Cedrus libani ‘Bergkristall‘

Cedrus libani ’Bitlis’  Hódi József HUN

Cedrus libani ’Camie‘ Anthoine BEL

Cedrus libani ’Camie’  2013

Cedrus libani ’Cenk’  Hódi József HUN

Cedrus libani ’Darky’  Hódi József HUN

Cedrus libani ‘Don Caster’ DSCN4807.JPG

Cedrus libani ‘Don Caster’ DSCN4808.JPG

Cedrus libani ’Don Caster’  2013

Cedrus libani ‘Elmali‘ HTJ HUN

Cedrus libani ’Fastigiata’  2013

Cedrus libani ’Fy’  Hódi József HUN

Cedrus libani ‚Glauca WB‘

Cedrus libani ’Glauca Pendula’  Mesterházy & Malík photo

Cedrus libani ’Glauca Pendula’  Mesterházy & Malík photo

Cedrus libani ’Green Knight’

Cedrus libani ‘Green Knight’ DSCN4820.JPG

Cedrus libani ‘Green Prince’ DSCN4817.JPG

Cedrus libani ‘Green Prince’ DSCN4818.JPG

Cedrus libani ‘Hedgehog’ DSCN4805.JPG

Cedrus libani ’Hedgehog’  2013

Cedrus libani ’Hedgehog’  2013

Cedrus libani ‘Home Park‘

Cedrus libani ‘Home Park’ DSCN1632.JPG

Cedrus libani ‘Home Park’ DSCN1633.JPG

Cedrus libani ‘Homepark’ DSCN4814.JPG

Cedrus libani ‘Homepark’ DSCN4815.JPG

Cedrus libani ’Homepark’  2013

Cedrus libani ’Home Park’  2013

Cedrus libani ’Jakl’  2013

Cedrus libani ‘Katere‘

Cedrus libani ’Katere’  2013

Cedrus libani ’Katere’  2013

Cedrus libani ‘Kenwith‘

Cedrus libani ’Kenwith’  2013

Cedrus libani ’Kenwith’  2013

Cedrus libani ’Kiscsinos’  Hódi József HUN

Cedrus libani ’Long Sting’  Hódi József HUN

Cedrus libani ’Midnight’  Hódi József HUN

Cedrus libani ’MPH Szent László’ HUN

Cedrus libani ‘MPH Szent László’ DSCN4802.JPG

Cedrus libani ‘MPH Szent László’ DSCN4803.JPG

Cedrus libani ’MPH Tûzföld’ HUN

Cedrus libani ’Nádor’  Hódi József HUN

Cedrus libani ’Nemrut Dagi’  Liptai István HUN

Cedrus libani ’Sargentii’

Cedrus libani ’Mt. Saint Catherine’

Cedrus atlantica ‘Mt. St. Catherina’ DSCN4812.JPG

Cedrus libani ’Silberspritz’

Cedrus libani ‘Taurus‘

Cedrus libani ’Taurus’  2013

Cedrus libani ‘Turkish Delight‘

Cedrus libani ’Uwe’

Cedrus libani ‘Uwe’ DSCN4822.JPG

Cedrus libani ‘Uwe’ DSCN4823.JPG

Cedrus libani ‘Whitehouse‘ WB

Cedrus libani ‘Whitehouse WB’ DSCN4800.JPG

Cedrus libani ’Whitehouse WB’  2013

Cedrus libani ’Whitehouse’  2013

Cedrus libani ’Whitehouse’  2013

Cedrus libani ’Whitehouse’  2013

 

Cercis canadensis

 

Cercis canadensis ’Forest Pansy’

 

Chamaecyparis lawsoniana

 

Chamaecyparis lawsoniana ’Barabits Compact’

Chamaecyparis lawsoniana ’Blue Tinks’

Chamaecyparis lawsoniana ’Bregeon’

Chamaecyparis lawsoniana ’Gnome’  2013

Chamaecyparis lawsoniana ’Bregeon’  2013

Chamaecyparis lawsoniana ’Bregeon Jaune’

Chamaecyparis lawsoniana ’Bregeon Jaume’  2013

Chamaecyparis lawsoniana ’Bregeon Jaume’  2013

Chamaecyparis lawsoniana ’Bregeon Jaume’  2013

Chamaecyparis lawsoniana ’Bregeon Jaume’  2013

Chamaecyparis lawsoniana ’Filip´s Golden Tears‘

Chamaecyparis lawsoniana ’Filip’s Gold Tears’  2013

Chamaecyparis lawsoniana ’Filip’s Tearfull‘

Chamaecyparis lawsoniana ‘Gnome‘

Chamaecyparis lawsoniana ’Gnome Sport‘

Chamaecyparis lawsoniana ’Imbricata Pendula’  2013

Chamaecyparis lawsoniana ’Jaune‘ > Bregeon Jaune

Chamaecyparis lawsoniana ’Karaca’

Chamaecyparis lawsoniana ’Lycopodioides’

Chamaecyparis lawsoniana ’Lycopodioides Aurea’

Chamaecyparis lawsoniana ’Mini Nova’  2013

Chamaecyparis lawsoniana ’Rimpelaar’

Chamaecyparis lawsoniana ’Tharandtensis Caesia‘

Chamaecyparis lawsoniana ’Tharandensis Caesia’  2013

Chamaecyparis lawsoniana ’Vanc’

Chamaecyparis lawsoniana ’Wisselii’

Chamaecyparis lawsoniana ’Wissel’s Saguero’

Chamaecyparis lawsoniana ’Wissel’s Saguaro’  2013

 

Chamaecyparis obtusa

 

Chamaecyparis obtusa ’20213‘

Chamaecyparis obtusa ’20213’  2013

Chamaecyparis obtusa ’20819’

Chamaecyparis obtusa ’80205’

Chamaecyparis obtusa ’80205’  2013

Chamaecyparis obtusa ’80205’  2013

Chamaecyparis obtusa ’1.000‘

Chamaecyparis obtusa ‘Alaska‘

Chamaecyparis obtusa ’Andorra‘

Chamaecyparis obtusa ’Andorra’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Baldwin Variegated’

Chamaecyparis obtusa ’Bambi‘

Chamaecyparis obtusa ’Bassett‘

Chamaecyparis obtusa ’B.C.‘

Chamaecyparis obtusa ’B.C.’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Brian‘

Chamaecyparis obtusa ’Brian’  2013

Chamaecyparis obtusa ‘Brigitt‘

Chamaecyparis obtusa ’Bronze Pygmy‘

Chamaecyparis obtusa ‘Bronze Pygmy’ DSCN3344.JPG

Chamaecyparis obtusa ‘Bronze Pygmy’ DSCN3345.JPG

Chamaecyparis obtusa ‘Bronze Pygmy’ DSCN3349.JPG

Chamaecyparis obtusa ’Butterball’

Chamaecyparis obtusa ’Buttonball’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Buttonball’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Chilworth’

Chamaecyparis obtusa ’Chimaani-hiba‘

Chamaecyparis obtusa ‘Chimaani-hiba’ DSCN3354.JPG

Chamaecyparis obtusa ‘Chimaani-hiba’ DSCN3355.JPG

Chamaecyparis obtusa ‘Chimaani-hiba’ DSCN3362.JPG

Chamaecyparis obtusa ’Douglasii’

Chamaecyparis obtusa ‘Douglasii’ DSCN3367.JPG

Chamaecyparis obtusa ‘Douglasii’ DSCN3371.JPG

Chamaecyparis obtusa ’Douglasii’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Draht’

Chamaecyparis obtusa ’Elf

Chamaecyparis obtusa ’Elf’  2013

Chamaecyparis obtusa ‘Fernspray Gold‘

Chamaecyparis obtusa ’Fernspray Gold’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Flabelliformis

Chamaecyparis obtusa ’Flabelliformis’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Fuiri Chabo Hiba

Chamaecyparis obtusa ’Gemstone’

Chamaecyparis obtusa ’Gitte’

Chamaecyparis obtusa ’Gitte’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Globosa’

Chamaecyparis obtusa ’Globosa’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Globus

Chamaecyparis obtusa ’Gold Drop‘

Chamaecyparis obtusa ’Gold Drop’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Gold Drop’  2013

Chamaecyparis obtusa ‘Golden Ceramic’ DSCN3382.JPG

Chamaecyparis obtusa ‘Golden Ceramic’ DSCN3383.JPG

Chamaecyparis obtusa ’Golden Ceramic’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Golden Fairy‘

Chamaecyparis obtusa ’Golden Fairy’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Golden Hage’

Chamaecyparis obtusa ’Golden Nymph’

Chamaecyparis obtusa ‘Golden Nymph’ DSCN3360.JPG

Chamaecyparis obtusa ’Golden Nymph’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Golden Sprite’

Chamaecyparis obtusa ’Golden Sprite’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Gracilis’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Gracilis Aurea‘

Chamaecyparis obtusa ’Gracilis Aurea’  2013

Chamaecyparis obtusa ‘Graciosa‘

Chamaecyparis obtusa ’Green Cushion’

Chamaecyparis obtusa ’Haddow 2‘

Chamaecyparis obtusa ‘Hiriori JR‘

Chamaecyparis obtusa ’Hiriori JR’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Intermedia‘

Chamaecyparis obtusa ’Intermedia’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Janneke‘

Chamaecyparis obtusa ‘Janneke’ DSCN3357.JPG

Chamaecyparis obtusa ‘Janneke’ DSCN3358.JPG

Chamaecyparis obtusa ’Janneke’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Janneke’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Janneke’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Jaune’ 

Chamaecyparis obtusa ’Jeanette‘

Chamaecyparis obtusa ‘Jeanette’ DSCN1898.JPG

Chamaecyparis obtusa ‘Jeanette’ DSCN1899.JPG

Chamaecyparis obtusa ‘Jeanette’ DSCN3375.JPG

Chamaecyparis obtusa ‘Jeanette’ DSCN3376.JPG

Chamaecyparis obtusa ’Jeanette’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Juniperoides’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Juniperoides Haddow # 2’

Chamaecyparis obtusa ’Juniperoides Haddow # 2’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Juniperoides Haddow # 2’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Juniperoides Haddow # 2’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Kamarachiba’

Chamaecyparis obtusa ’Kerdalo‘

Chamaecyparis obtusa ’Kosteri‘

Chamaecyparis obtusa ’Kosteri’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Laxa’

Chamaecyparis obtusa ’Laxa’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Laxa’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Lemon Twist’

Chamaecyparis obtusa ’Lemon Twist’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Leprachaum‘

Chamaecyparis obtusa ’Leprechaun’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Little Ann‘

Chamaecyparis obtusa ’M-28‘

Chamaecyparis obtusa ’Marian’

Chamaecyparis obtusa ’Mariesii’

Chamaecyparis obtusa ’Melody‘

Chamaecyparis obtusa ‘Melody’ DSCN3369.JPG

Chamaecyparis obtusa ’Melody’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Meroke’

Chamaecyparis obtusa ’Mhondoro’

Chamaecyparis obtusa ’Mhondoro’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Nana‘

Chamaecyparis obtusa ’Nana Aurea’

Chamaecyparis obtusa ’Nana Compacta’

Chamaecyparis obtusa ’Nana Compacta’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Nana Lutea’

Chamaecyparis obtusa ’Neboèady’  2013

Chamaecyparis obtusa ‘Rachel’s Golden’ DSCN3373.JPG

Chamaecyparis obtusa ’Rainbow’

Chamaecyparis obtusa ’Repens‘

Chamaecyparis obtusa ’Rigid Dwarf‘

Chamaecyparis obtusa ’Saint Andrew’

Chamaecyparis obtusa ’Shogun’s Gold’

Chamaecyparis obtusa ’Slim Jim’

Chamaecyparis obtusa ’Slim Jim’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Snome‘

Chamaecyparis obtusa ’Snowkist’

Chamaecyparis obtusa ‘Snowkist’ DSCN3347.JPG

Chamaecyparis obtusa ’Snowlight‘

Chamaecyparis obtusa ’Snowlight’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Sparkles’

Chamaecyparis obtusa ’Spiralis’

Chamaecyparis obtusa ’Spirited‘

Chamaecyparis obtusa ‘Spirited’ DSCN3365.JPG

Chamaecyparis obtusa ’Spirited’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Spirited’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Spirited’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Split Rock‘

Chamaecyparis obtusa ‘Split Rock’ DSCN3379.JPG

Chamaecyparis obtusa ‘Split Rock’ DSCN3380.JPG

Chamaecyparis obtusa ’Split Rock’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Split Rock’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Sport Butterball’

Chamaecyparis obtusa ’Teddy Bear’

Chamaecyparis obtusa ’Tempelhof’

Chamaecyparis obtusa ’Tetragona Aurea’

Chamaecyparis obtusa ’Thelma‘

Chamaecyparis obtusa ‘Thelma’ DSCN3351.JPG

Chamaecyparis obtusa ‘Thelma’ DSCN3352.JPG

Chamaecyparis obtusa ’Thelma’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Tonia’

Chamaecyparis obtusa ’Tsatsumi Gold’

Chamaecyparis obtusa ’Watchii’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Watchii’  2013

Chamaecyparis obtusa ’Wissel’

Chamaecyparis obtusa ’Yellowtip’

 

Chamaecyparis pisifera

 

Chamaecyparis pisifera ’Baby Blue

Chamaecyparis pisifera ’Filifera Nana’

Chamaecyparis pisifera ’Gold Dust’

Chamaecyparis pisifera ’Little Kean’

Chamaecyparis pisifera ’Little Kean’  2013

Chamaecyparis pisifera ’Parslori’

Chamaecyparis pisifera ’Spaan’s Cannonball’  Mesterházy & Malík photo

Chamaecyparis pisifera ’Spaan’s Cannonball’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Chamaecyparis pisifera ’Sungold’

Chamaecyparis pisifera ’Sungold’  2013

Chamaecyparis pisifera ’Tsukumo’

Chamaecyparis pisifera ’White Ball’  2013

 

Chamaecyparis thyoides

 

Chamaecyparis thyoides ’Blue Rock’

Chamaecyparis thyoides ’Blue Rock’  2013

 

Cryptomeria japonica

 

Cryptomeria japonica ’Aurea‘ = Ogon-sugi

Cryptomeria japonica ’Bandai HB‘

Cryptomeria japonica ’Bandai WB’  2013

Cryptomeria japonica ‘Barabits Gold‘

Cryptomeria japonica Barabits Gold  Barabits HUN

Cryptomeria japonica ’Benjamin Franklin’

Cryptomeria japonica ’Chocolate‘

Cryptomeria japonica ’Dinger’

Cryptomeria japonica ‘Dinger’ DSCN1572.JPG

Cryptomeria japonica ‘Dinger’ DSCN1573.JPG

Cryptomeria japonica ’Dinger’  2013

Cryptomeria japonica ’Koshyi’

Cryptomeria japonica ’Koshyi’  2013

Cryptomeria japonica ’Little Champion’

Cryptomeria japonica ’Little Champion’  2013

Cryptomeria japonica ’Little Champion’  2013

Cryptomeria japonica ’Little Sonja’

Cryptomeria japonica ’Little Yoko’

Cryptomeria japonica ’Little Yoko’  2013

Cryptomeria japonica ’Majiro-sugi’

Cryptomeria japonica ’Negire-sugi’

Cryptomeria japonica ’Peve Ten’

Cryptomeria japonica ’Pom Pom’

Cryptomeria japonica ’Radicans’

Cryptomeria japonica ’Rosanne’

Cryptomeria japonica ’Ryoku Gyoku’

Cryptomeria japonica ’Sekkan-sugi’

Cryptomeria japonica ’Tenzan’

Cryptomeria japonica ‘Tenzan’ DSCN1575.JPG

Cryptomeria japonica ’Tenzan’  2013

Cryptomeria japonica ’Vilmoriniana’

Cryptomeria japonica ’Yellow Twigg’

Cryptomeria japonica ’Yessica’ x

 

Cupressocyparis leylandii x Naylor’s Blue

 

Cupressus arizonica

Cupressus arizonica MPH Ruszti  Mesterházy Zsolt HUN

Cupressus arizonica var.montana

Cupressus glabra Blue Arrow  Hódi József HUN

Cupressus glabra Cropinblue  Hódi József HUN

Cupressus glabra Eclipse  Hódi József HUN

Cupressus glabra Joschka  Hódi József HUN

Cupressus glabra Tû  Hódi József HUN

 

Cupressus bakeri

 

Cupressus bakeri Broadway  Hódi József HUN

Cupressus bakeri Renegade  Hódi József HUN

Cupressus bakeri Silver Cloud  Hódi József HUN

Cupressus bakeri Silver King  Hódi József HUN

Cupressus bakeri var. matthewsii

 

Cupressus macrocarpa

 

Cupressus macrocarpa ‘Greenstead Magnificent Variegated’ DSCN3285.JPG

Cupressus macrocarpa ’Greenstead Magnificent Variegated’  2013

 

Fagus sylvatica

 

Fagus sylvatica ‘Albovariegata‘

Fagus sylvatica ‘Anco‘

Fagus sylvatica ‘Annys Green Dwarf‘

Fagus sylvatica ‘Annys Purple DRAM‘

Fagus sylvatica ‘Annys Red Miller‘

Fagus sylvatica ‘Annys Red Spire‘

Fagus sylvatica ‘Annys Rohan Green Sentry WB‘

Fagus sylvatica ‘Annys Rohan Green Weeping‘

Fagus sylvatica ‘Annys Rohan Reed Globe‘

Fagus sylvatica ‘Annys Rohan Reed Sentry‘

Fagus sylvatica ‘Annys Rohan Reed Weeping‘

Fagus sylvatica ‘Ansorgei‘

Fagus sylvatica ‘Asplenifolia‘

Fagus sylvatica ‘Cristata‘

Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold‘

Fagus sylvatica ‘Dawyck Pyrole‘

Fagus sylvatica ‘Green Dwarf‘

Fagus sylvatica ‘Haaren‘

Fagus sylvatica ‘Horstmann‘

Fagus sylvatica ‘Latifolia‘

Fagus sylvatica ‘Mercedes‘

Fagus sylvatica ‘Pendula‘

Fagus sylvatica ‘Purple Fountain‘

Fagus sylvatica ‘Purple Nana‘

Fagus sylvatica ‘Purple Pendula‘

Fagus sylvatica ‘Red Obelisk‘

Fagus sylvatica ‘Rohan Gold‘

Fagus sylvatica ‘Rohan Weeping‘

Fagus sylvatica ‘Rohani‘

Fagus sylvatica ‘Rohani Michal‘

Fagus sylvatica ‘Roseomarginata‘

Fagus sylvatica ‘Soukup WB‘

Fagus sylvatica ‘Viridis variegata‘

Fagus sylvatica ‘Yellow Hare‘

Fagus sylvatica ‘Zlatia‘

 

 

 

Ginkgo biloba

 

Ginkgo biloba ’Alberta‘

Ginkgo biloba ’Allgold‘

Ginkgo biloba ’Anny’s Dwarf’

Ginkgo biloba ‘Anny’s Dwarf’ DSCN4399.JPG

Ginkgo biloba ‘Anny’s Dwarf’ DSCN4400.JPG

Ginkgo biloba ‘Anny’s Dwarf’ DSCN4401.JPG

Ginkgo biloba ’Anny‘s Zebra‘

Ginkgo biloba ’Aureovariegata’

Ginkgo biloba ’Baldi’

Ginkgo biloba ‘Baldi’ DSCN3318.JPG

Ginkgo biloba ‘Baldi’ DSCN3319.JPG

Ginkgo biloba ‘Baldi’ DSCN1681.JPG

Ginkgo biloba ’Bielsko Biala’

Ginkgo biloba ’Barabits Nana’

Ginkgo biloba ‘Barabits Nana’ DSCN3129.JPG

Ginkgo biloba ‘Barabits Nana’ DSCN3130.JPG

Ginkgo biloba ’Beijing Gold’

Ginkgo biloba ‘Beijing Gold’ DSCN3124.JPG

Ginkgo biloba ‘Beijing Gold’ DSCN3125.JPG

Ginkgo biloba ‘Beijing Gold’ DSCN4377.JPG

Ginkgo biloba ‘Beijing Gold’ DSCN4381.JPG

Ginkgo biloba ’Boleslaw Chrobry’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ‘Boleslaw Chobry’ DSCN3427.JPG

Ginkgo biloba ‘Boleslaw Chobry’ DSCN3428.JPG

Ginkgo biloba ’Brno’

Ginkgo biloba ‘Brno’ DSCN3113.JPG

Ginkgo biloba ‘Brno’ DSCN3114.JPG

Ginkgo biloba ’Broom with Tubes’

Ginkgo biloba ‘Broom with Tubes’ DSCN3121.JPG

Ginkgo biloba ‘Broom with Tubes’ DSCN3122.JPG

Ginkgo biloba ‘Broom with Tubes’ DSCN4391.JPG

Ginkgo biloba ’Buddy‘

Ginkgo biloba ‘Buddy’ DSCN4352.JPG

Ginkgo biloba ‘Buddy’ DSCN4353.JPG

Ginkgo biloba ‘Californian Sunset’ DSCN4385.JPG

Ginkgo biloba ‘Californian Sunset’ DSCN4386.JPG

Ginkgo biloba ’Californian Sunset’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ’Californian Sunset’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ’Chase Manhattan’

Ginkgo biloba ‘Chase Manhattan’ DSCN3119.JPG

Ginkgo biloba ’Chi Chi’ (Icho)

Ginkgo biloba ’Chiñski Pendula’ POL

Ginkgo biloba ’Chotek

Ginkgo biloba ‘Chotek’ DSCN4360.JPG

Ginkgo biloba ’Chris Dwarf’

Ginkgo biloba ‘David’ DSCN4403.JPG

Ginkgo biloba ‘David’ DSCN4405.JPG

Ginkgo biloba ’Elmwood‘

Ginkgo biloba ’Epiphylla‘

Ginkgo biloba ’Everton Broom’

Ginkgo biloba ‘Everton Broom’ DSCN4417.JPG

Ginkgo biloba ‘Everton Broom’ DSCN4418.JPG

Ginkgo biloba ’Fairmount’

Ginkgo biloba ’Finger’ Variegated

Ginkgo biloba ‘Freak’ DSCN4420.JPG

Ginkgo biloba ’Geisha’

Ginkgo biloba ’Globosa’

Ginkgo biloba ’Globus’

Ginkgo biloba ’Golden Dragon’

Ginkgo biloba ‘Golden Dragon’ DSCN3331.JPG

Ginkgo biloba ‘Golden Dragon’ DSCN3332.JPG

Ginkgo biloba ‘Golden Dragon’ DSCN4393.JPG

Ginkgo biloba ‘Golden Dragon’ DSCN4407.JPG

Ginkgo biloba ’Golden Globe’

Ginkgo biloba ’HB Trompenburg’

Ginkgo biloba ’Horizontalis’

Ginkgo biloba ’Jade Butterfly’

Ginkgo biloba ’Jehosephat’

Ginkgo biloba ‘Jehosephat’ DSCN4366.JPG

Ginkgo biloba ‘Jehosephat’ DSCN4370.JPG

Ginkgo biloba ‘Jehosephat’ DSCN4371.JPG

Ginkgo biloba ’Joe’s Great Ray‘

Ginkgo biloba ‘King of Dingtong’ DSCN4383.JPG

Ginkgo biloba ‘Kohout Compact’ DSCN4411.JPG

Ginkgo biloba ‘Kokietek’ DSCN3334.JPG

Ginkgo biloba ‘Kokietek’ DSCN3335.JPG

Ginkgo biloba ’Koøínek’

Ginkgo biloba ‘Kristina’ DSCN4422.JPG

Ginkgo biloba ‘Kristina’ DSCN4423.JPG

Ginkgo biloba ‘Kronkel’ DSCN4397.JPG

Ginkgo biloba ’Leda’ POL

Ginkgo biloba ‘Leda’ DSCN3132.JPG

Ginkgo biloba ‘Leda’ DSCN3133.JPG

Ginkgo biloba ‘Leda’ DSCN4427.JPG

Ginkgo biloba ‘Leda’ DSCN4428.JPG

Ginkgo biloba ’Little Joe‘

Ginkgo biloba ‘Little Joe’ DSCN3116.JPG

Ginkgo biloba ‘Little Joe’ DSCN3117.JPG

Ginkgo biloba ‘Little Joe’ DSCN1590.JPG

Ginkgo biloba ‘Little Joe’ DSCN1591.JPG

Ginkgo biloba ’Little Joe’  2013

Ginkgo biloba ‘Lobo’ DSCN3328.JPG

Ginkgo biloba ‘Lobo’ DSCN3329.JPG

Ginkgo biloba ’Long March‘

Ginkgo biloba ’Louie’ (Todd’s Louie)

Ginkgo biloba ‘Louie’ DSCN4379.JPG

Ginkgo biloba ‘Magyar’ DSCN4409.JPG

Ginkgo biloba ’Majestic Butterfly’

Ginkgo biloba ’Maribo’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ‘Maribo’ DSCN2272.JPG

Ginkgo biloba ‘Maribo’ DSCN2273.JPG

Ginkgo biloba ‘Maribo’ DSCN4368.JPG

Ginkgo biloba ’Maribo’  2013

Ginkgo biloba ’Mariken’

Ginkgo biloba ’Nelleke‘

Ginkgo biloba ‘Nelleke’ DSCN4425.JPG

Ginkgo biloba ’Ohazuki’

Ginkgo biloba ’Pagode‘

Ginkgo biloba ‘Peve Lobo’ DSCN4413.JPG

Ginkgo biloba ’Pišl’

Ginkgo biloba ’Pragensis’

Ginkgo biloba ’Princeton Sentry‘

Ginkgo biloba ‘Princeton Sentry’ DSCN4364.JPG

Ginkgo biloba ‘Robby’s Twist’ DSCN4357.JPG

Ginkgo biloba ‘Robby’s Twist’ DSCN4358.JPG

Ginkgo biloba ’Roswitha’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ’Roswitha’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ‘Roswitha’ DSCN4355.JPG

Ginkgo biloba ‘Roswitha’ DSCN4362.JPG

Ginkgo biloba ‘Roswitha’ DSCN4373.JPG

Ginkgo biloba ‘Roswitha’ DSCN4375.JPG

Ginkgo biloba ‘Santa Cruz’ DSCN4395.JPG

Ginkgo biloba ’Spring Grove Sport # 86’

Ginkgo biloba ’Telma’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ’Todd´s Broom‘

Ginkgo biloba ‘Todds’ DSCN3127.JPG

Ginkgo biloba ‘Todd’ DSCN4415.JPG

Ginkgo biloba ’Troll’  Mesterházy & Malík photo

Ginkgo biloba ’Tubifolia’

Ginkgo biloba ‘Tubiformis’ DSCN3325.JPG

Ginkgo biloba ‘Tubiformis’ DSCN3326.JPG

Ginkgo biloba ’Umbrella’

Ginkgo biloba ’WB‘

Ginkgo biloba ‘WB’ DSCN4430.JPG

Ginkgo biloba ‘Yellow Dragon’ DSCN4388.JPG

Ginkgo biloba ‘Yellow Dragon’ DSCN4389.JPG

 

Ilex maserea Casanova DSCN1650.JPG  2013

 

Juniperus chinensis

 

Juniperus chinensis ‘Golden Joy‘

Juniperus chinensis ‘Plumosa Aureovariegata‘

Juniperus media x ’Scheridan’  2013

Juniperus chinensis ‘Shimpaku‘

Juniperus chinensis ’Shimpaku’  2013

Juniperus chinensis ‘Shimpaku Variegated‘

Juniperus chinensis ‘WB Franz‘

Juniperus chinensis ’WB Franz’  2013

Juniperus chinensis Yellow Line  Hódi József HUN

 

Juniperus communis

 

Juniperus communis ‘Anna Maria‘ POL

Juniperus communis ‘Berkshire ’

Juniperus communis ’Berkshire’  2013

Juniperus communis ‘Brynhyfryd Gold‘

Juniperus communis ’Goldschatz’  Mesterházy & Malík photo

Juniperus communis ’Goldschstz’  2013

Juniperus communis ’Iseli Select’

Juniperus communis ‘Swanborough Gold‘

Juniperus communis ‘Swanborough Gold’ DSCN1890.JPG

Juniperus communis ‘Swanborough Gold’ DSCN1891.JPG

 

Juniperus deppeana var zacatecensis

 

Juniperus drupacea

 

Juniperus drupacea Bad Boy  Hódi József HUN

Juniperus drupacea Bad Man  Hódi József HUN

Juniperus drupacea Badacsony  Folly Gyula HUN

Juniperus drupacea Kid  Hódi József HUN

 

Juniperus excelsa Blue Globe  Hódi József HUN

 

Juniperus foetidissima Falez  Hódi József HUN

 

Juniperus formosana Beauty  Hódi József HUN

 

Juniperus komarovii

 

Juniperus occidentalis

 

Juniperus rigida Killer Jack  Hódi József HUN

 

Juniperus scopulorum Sierra  Hódi József HUN

 

Juniperus horizontalis

 

Juniperus horizontalis ‘Blue Pygmy‘

Juniperus horizontalis ’Glacier National Park’

Juniperus horizontalis ‘Golden Carpet‘

Juniperus horizontalis ‘Icee Blue‘

Juniperus horizontalis ‘Kopienica‘

Juniperus horizontalis ’Mother Load’

Juniperus horizontalis ‘Neumann‘

Juniperus horizontalis ’Neumann’  2013

Juniperus horizontalis ’Neumann’  2013

Juniperus horizontalis ’Pancake’

Juniperus horizontalis ‘Peve‘

Juniperus horizontalis ‘Villa Marie‘

 

Juniperus pingii

 

Juniperus pingii ‘Filip‘s Little Spot‘

Juniperus pingii ‘Hulsdonk Yellow‘

Juniperus pingii ‘Hulsdonk Yellow’ DSCN1674.JPG

Juniperus pingii ‘Hulsdonk Yellow’ DSCN1675.JPG

Juniperus pingii ’Hulsdonk Yellow’  2013

Juniperus pingii ’Hulsdonk Yellow’  2013

 

Jinuperus procumbens

 

Juniperus procumbens ‘Filip‘s Goldfield‘

Jinuperus procumbens ’Geel Gevlekt’

Juniperus procumbens ‘Nana‘

Juniperus procumbens ‘Nana’ DSCN3405.JPG

Juniperus procumbens ’Nana’  2013

Juniperus procumbens ’Peve Spikkel’

Juniperus procumbens ‘Peve Spikkel’ DSCN1893.JPG

Juniperus procumbens ‘Peve Spikkel’ DSCN1894.JPG

Jinuperus procumbens ’Sport Nana Bont ’ WL

Juniperus procumbens ’Sport Nana Bont W.L.’  2013

 

Juniperus scopulorum

 

Juniperus scopulorum ’Snow Flurries’

 

Juniperus squamata

 

Juniperus squamata ‘Dream Joy‘

Juniperus squamata ‘Floreant‘

Juniperus squamata ’Floreant’  2013

Juniperus squamata ‘Tropical Blue‘

 

Juniperus virginiana

 

Juniperus virginiana ‘Globosa‘

 

Larix decidua

 

Larix decidua ’Bükk’ – WB HUN

Larix decidua ‘Filip‘s Road Show‘

Larix decidua ’1372 Grossglockner’

Larix decidua ’Horstmann’s Recurved’

Larix decidua ’Horstmann Wäest’

Larix decidua ’Kadlecùv Mlýn’

Larix decidua ’Krejèí’

Larix decidua ’1347 Køivoklád’

Larix decidua ’Little Bogle’

Larix decidua ’Mercedes’ WB SDL

Larix decidua ’Niederthai’

Larix decidua ’Nockalm’

Larix decidua ’Nukmitz’

Larix decidua ‘Nukmitz’ DSCN3297.JPG

Larix decidua ’1347 Pecha Krivoklad’  Mesterházy & Malík photo

Larix decidua ’1345 Pruhonice’  Mesterházy & Malík photo

Larix decidua ’Puli’ pendula form Józsa HUN

Larix decidua ‘Rek’ DSCN3291.JPG

Larix decidua ‘Rek’ DSCN3292.JPG

Larix decidua ’1346 Roubicek’  Mesterházy & Malík photo

Larix decidua ’1346 Roubicek’  Mesterházy & Malík photo

 

Larix gmelini ’WB’

 

Larix kaempferi

 

Larix kaempferi ’Bambino’

Larix kaempferi ‘Bambino’ DSCN3294.JPG

Larix kaempferi ‘Bambino’ DSCN3295.JPG

Larix kaempferi ’Blue Dwarf’

Larix kaempferi ’Cruwys Morchard’

Larix kaempferi ’Deborah Waxman’

Larix kaempferi ’Diana’

Larix kaempferi ’Grey Pearl’

Larix kaempferi ’Horstmann’

Larix kaempferi ‘Little Blue Star‘

Larix kaempferi ’Paper Lanterns’  2013

Larix kaempferi ’Peve Tunnis’

Larix kaempferi ’Wolterdingen’

 

Larix laricina

 

Larix laricina ’American Pine’

Larix laricina ’Bear Swamp’

Larix laricina ’Deborah Waxman’

Larix laricina ’Hanna’s Broom’

Larix laricina ’Hanna’s Blue’  Mesterházy & Malík photo

Larix laricina ’Hanna’s Blue’  Mesterházy & Malík photo

Larix laricina ’Hartwig Pine’

Larix laricina ’Madie Gee’

Larix laricina ’Manestigue’ x

Larix laricina ‘Manestigue’ DSCN3100.JPG

Larix laricina ‘Manestigue’ DSCN3101.JPG

Larix laricina ’Nana’

Larix laricina ’Newport 7’

Larix laricina ‘Newport 17‘

Larix laricina ‘Newport # 17’ DSCN3108.JPG

Larix laricina ’Newport Beauty’

Larix laricina ’Ossorio Broom’

Larix laricina ’Semini’

Larix laricina ‘Semini’ DSCN3110.JPG

Larix laricina ‘Semini’ DSCN3111.JPG

Larix laricina ‘Semini’ DSCN3301.JPG

Larix laricina ‘Stubby‘

Larix laricina ‘Sweet Sun‘

Larix laricina ’Tharandt’

Larix laricina ’Top Knot’

Larix laricina ‘Top Knot’ DSCN3299.JPG

Larix laricina ‘Top Knot’ DSCN3312.JPG

Larix laricina ’WB SDL’

 

Larix laricina x eurolepis ’Gait’

 

Larix marschlinsii x ‘Heidehof’ DSCN3316.JPG

Larix marschlinsii x ‘Lunsveen’ DSCN3308.JPG

 

Larix sibirica

 

Larix sibirica ‘Aktru 010’ DSCN3303.JPG

Larix sibirica ‘Aktru 010’ DSCN3304.JPG

Larix sibirica ‘Mama 05’ DSCN3287.JPG

Larix sibirica ‘Mama 05’ DSCN3310.JPG

Larix sibirica ’Masha’

Larix sibirica ’Metelitsa’

Larix sibirica ‘Metelitsa’ DSCN3105.JPG

Larix sibirica ‘Queen 014’ DSCN3289.JPG

Larix sibirica ‘Queen 014’ DSCN3306.JPG

Larix sibirica ‘Queen 014’ DSCN3314.JPG

Larix sibirica ’Trampling’

Larix sibirica ‘Tramling’ DSCN3103.JPG

 

Metasequoia glyptostroboides

 

Metasequoia glyptostroboides ’Gold Rush’  Mesterházy & Malík photo > Ogon

Metasequoia glyptostroboides ’Gold Rush’  Mesterházy & Malík photo

Metasequoia glyptostroboides ‘Hamlettis Broom‘

Metasequoia glyptostroboides ‘Matthaeii Broom‘

Metasequoia glyptostroboides ’Matthaei’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Metasequoia glyptostroboides ’Matthaei’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Metasequoia glyptostroboides ‘Miss Grace‘

Metasequoia glyptostroboides ‘Sheridan Spire‘

Metasequoia glyptostroboides ’Schirrmann’s Nordlicht’

Metasequoia glyptostroboides ’Schirrmann’s Nordlicht’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Metasequoia glyptostroboides ’Schirrmann’s Nordlicht’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Metasequoia glyptostroboides ‘Schirrmann’s Nordlicht’ DSCN2270.JPG

Metasequoia glyptostroboides ‘Waasland‘

Metasequoia glyptostroboides ‘White Spot‘

 

Microbiota decussata

 

Microbiota decussata ‘Carnival‘

Microbiota decussata ‘Goldspot‘

 

Mr. Novak  Mesterházy & Malík photo

 

Picea abies

 

Picea abies ‘1 USA‘

Picea abies ’AAVA’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’A.A.V.A.’  2013

Picea abies ’A.A.V.A.’  2013

Picea abies ’Acrocona Pusch’  2013

Picea abies ’Acrocona Medusa’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Ahornsee 2’

Picea abies ’600 Alena’ CZ

Picea abies ’Alena’  2013

Picea abies ’1059 Alena 2’

Picea abies ’Ametyst’ CZ

Picea abies ’Ami’

Picea abies ‘Ami’ DSCN3935.JPG

Picea abies ‘Ami’ DSCN3936.JPG

Picea abies ’Ami’  2013

Picea abies ’Aurea HB’

Picea abies ’Aureospica’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Aureospica’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Bago’  2013

Picea abies ’Ball’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Bahna’

Picea abies ’Bally’

Picea abies ’Bally’  2013

Picea abies ’Bally’  2013

Picea abies ’Bambi’

Picea abies ’Bardejov’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Barryi WB’

Picea abies ’Barryi WB Minuta’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Barryi WB’  2013

Picea abies ’Barryi WB’  2013

Picea abies ’Barryi WB’  2013

Picea abies ’1397 Barunka’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1397 Barunka’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Bĕlá 2’

Picea abies ’Bela’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Bell 212’

Picea abies ‘Bell 212’ DSCN3917.JPG

Picea abies ’Beran Denisa’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Beran Denisa’  2013

Picea abies ‘Bercik‘

Picea abies ‘Bercik’ DSCN3848.JPG

Picea abies ‘Bergem‘

Picea abies ‘Bergem’ DSCN3970.JPG

Picea abies ’Bergem’  2013

Picea abies ’Berry Garden’

Picea abies ’Berry Garden Slow’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’609 Bezejmenný’

Picea abies ’Bezin’

Picea abies ’Bezvel’

Picea abies ’Bezvel Top’

Picea abies ’Biggy’ (P. a. Acrocona WB)

Picea abies ’Bila Strz’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Bílá Strž’  2013

Picea abies ’Bílá Strž’  2013

Picea abies ’Blahoušek’  2013

Picea abies ’Blanice’ 

Picea abies ’Blanice’ 

Picea abies ‘Blatný‘

Picea abies ‘Blatny’ DSCN3965.JPG

Picea abies ‘Blatny’ DSCN3966.JPG

Picea abies ’Blatný’  2013

Picea abies ’Blatný’  2013

Picea abies ’Blossom Hill’ Fechke

Picea abies ‘Blossom Hill’ DSCN3913.JPG

Picea abies ’Boegers Saule’

Picea abies ’Boeger’s Saule’ 

Picea abies ’Borovec’

Picea abies ’Borùvka’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Borùvka’  2013

Picea abies ’Borva’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Boží Voda‘

Picea abies ‘Bozi Voda’ DSCN3991.JPG

Picea abies ‘Bozi Voda’ DSCN3992.JPG

Picea abies ’Brabant’

Picea abies ‘Brabant’ DSCN3938.JPG

Picea abies ‘Brabant’ DSCN3939.JPG

Picea abies ’1391 Bøezí’

Picea abies ’Bøeziny’  2013

Picea abies ’Brittany’

Picea abies ’Brittany Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Brittany’  2013

Picea abies ’Brno’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Brno’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Brno’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Brno’  2013

Picea abies ’Brno’  2013

Picea abies ’Brünnerhütte’

Picea abies ’Buchta’  2013

Picea abies ’Budislav’

Picea abies ‘Budislav’ DSCN4006.JPG

Picea abies ’Budulinek’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Bureš‘ WB

Picea abies ’Capitata’

Picea abies ’Èechy’

Picea abies ’Cechy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Cechy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Cejay’s Gem’

Picea abies ’Cejay’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Cejay’s Gem’  2013

Picea abies ’Cejay’s Gem’  2013

Picea abies ’Cejay’s Gem’ (WB Pygmaea)  2013

Picea abies ’Èejkovky’

Picea abies ’Certovy Hrady’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Èervená’

Picea abies ’Chloumek’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Chlum’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Congesta’ DSCN4786.JPG

Picea abies ‘Congesta’ DSCN4787.JPG

Picea abies ’Congesta’  2013

Picea abies ’Congesta’  2013

Picea abies ’Cornell Yellow Dwarf’

Picea abies ’Cornell’s Yellow Dwarf’  2013

Picea abies ’Cukrák’

Picea abies ’Cukrak’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Cukrák’  2013

Picea abies ’Cukrák’  2013

Picea abies ’1396 Èvachta’

Picea abies ’Dan’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Dan’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Dan’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Dan’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Dan’s Dwarf’  2013

Picea abies ’Dan’s Dwarf’  2013

Picea abies ’1329 Dehtáø’

Picea abies ‘Denisa Beran‘

Picea abies ‘Denisa Beran’ DSCN3953.JPG

Picea abies ‘Denisa Beran’ DSCN3954.JPG

Picea abies ’1395 Deny’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Deny’  2013

Picea abies ’1341 Destno’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Diggy’ DSCN3846.JPG WB Acrocona

Picea abies ’Divec’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Divec’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Divec’  2013

Picea abies ’Dol’  2013

Picea abies ’Dol’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1125 Dolák’

Picea abies ’Doone Valley’

Picea abies ’Doone Valley’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Doone Valley’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Doone Valley’ DSCN3976.JPG

Picea abies ’Doone Valley’  2013

Picea abies ’Doubice’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Drhovice’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Drkolnov’  2013

Picea abies ’Duben 16.4.

Picea abies ’Dumpy’

Picea abies ’Dumpy’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Dumpy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Dumpy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Dumpy’ DSCN4011.JPG

Picea abies ’Dumpy’  2013

Picea abies ’Dundanga’

Picea abies ’527 Dvojbarevný’

Picea abies ’Dynamit’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Dynamit’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Eagle Point‘ USA

Picea abies ‘Eagle Point’ DSCN4008.JPG

Picea abies ‘Eagle Point’ DSCN4009.JPG

Picea abies ’Edelbauer’

Picea abies ’Ehinger’

Picea abies ’Ehinger’  2013

Picea abies ’Elegans’

Picea abies ‘Elegans Broom’ DSCN3994.JPG

Picea abies ’Elegans Broom’  2013

Picea abies ’Emèa’  2013

Picea abies ’Emerald Diamond’

Picea abies ’1065 Emil’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Encian’ DSCN3981.JPG

Picea abies ’Encian’  2013

Picea abies ’Fähndrich’

Picea abies ’Faendrich’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Faskally Sport’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Faskally Sport’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Faskally Sport’

Picea abies ’Fefrèík’

Picea abies ’585 Fešák’

Picea abies ‘Flache‘

Picea abies ’Flache’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ‘Flache’ DSCN3985.JPG

Picea abies ‘Flache’ DSCN3986.JPG

Picea abies ’Flache’  2013

Picea abies ’Formánek’

Picea abies ’Gabrielka’

Picea abies ’Gamshütte’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gamshütte’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Gamshutte’ DSCN3961.JPG

Picea abies ’Gamshütte’  2013

Picea abies ’Gamshütte’  2013

Picea abies ’Gamshütte’  2013

Picea abies ’Gamshütte’  2013

Picea abies ‘Gargamel‘

Picea abies ’608 Geheim / Tajný’

Picea abies ’Gibo Broom’

Picea abies ’Glauca Minima Zidovice’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1050 Globus’  Miroslav Malík CZ

Picea abies ’1050 Globus’  Miroslav Malík CZ

Picea abies ’Gloria’

Picea abies ’Gold Drift’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gold Drift’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gold Drift’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gold Drift’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gold Drift’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Gold Drift’  2013

Picea abies ’Gold Dust’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gold Dust’  2013

Picea abies ’Gold Dust’  2013

Picea abies ’Gold Finch’

Picea abies ’Gold Finch’  2013

Picea abies ’Golf’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gregg’s Seedling’  2013

Picea abies ’Gregoriana Parsoni WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gregoryana Parsonsii WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gregoryana Parsonsii WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Gregoriana WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Gregoriana WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ‘Gregoriana WB’ DSCN3921.JPG

Picea abies ‘Gregoriana WB’ DSCN3932.JPG

Picea abies ‘Gregoriana WB’ DSCN3933.JPG

Picea abies ’Gregoryana Parsonsii WB’  2013

Picea abies ’Gregoryana WB’  2013

Picea abies ’Gregoryana WB’  2013

Picea abies ’Groevenkamp Haus’

Picea abies ‘Groevenkamp Haus’ DSCN3978.JPG

Picea abies ‘Groevenkamp Haus’ DSCN3979.JPG

Picea abies ’Groevenkamp Haus’  2013

Picea abies ’Grub 1’

Picea abies ’Grub’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Hage’

Picea abies ’Hasin’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Hasin’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Hasin’  2013

Picea abies ’Hasin’  2013

Picea abies ’Havlice’ Valenta  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Heartland Gem‘ USA

Picea abies ‘Heartland Gem’ DSCN4025.JPG

Picea abies ‘Heartland Gem’ DSCN4026.JPG

Picea abies ‘Heen’ DSCN2147.JPG

Picea abies ’Hek’

Picea abies ’Hiiumaa’

Picea abies ’Hiiumaa’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ‘Hiiumaa’ DSCN3926.JPG

Picea abies ’Hiiumaa’  2013

Picea abies ’Hiiumaa’  2013

Picea abies ’Hiiumaa’  2013

Picea abies ’Hillside Upright’

Picea abies ’Hlavaèov’  2013

Picea abies ’Hlavaèov’  2013

Picea abies ’Hnízdo’

Picea abies ’Hochalmsattel’

Picea abies ‘Honey Pot’ DSCN3337.JPG

Picea abies ‘Honey Pot’ DSCN3338.JPG

Picea abies ’Honey Pot’  2013

Picea abies ’Hopen’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’1126 Horák’

Picea abies ’1185 Horice’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1104 Horská Kvilda’

Picea abies ’Hrabìcí Alej’  2013

Picea abies ’Hudeèák’  2013

Picea abies ’1121 Hulgrom’

Picea abies ’Humilis’

Picea abies ’Humilis WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’1133 Husinec’

Picea abies ’Hystrix’

Picea abies ’Irottkõ’  2013

Picea abies ’Jabkenice’

Picea abies ’Jana’

Picea abies ’Jana’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Jana’  2013

Picea abies ’Janov’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Janov’  2013

Picea abies ’Jansla’

Picea abies ’Jazyk’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Jazyk’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Jedlový Dùl‘

Picea abies ‘Jedlovy Dul’ DSCN4018.JPG

Picea abies ’Jemniky # 1’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Jessy’

Picea abies ’Jessy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Jessy’  2013

Picea abies ’Jivi’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Jíví’  2013

Picea abies ’Jizerské Hory’

Picea abies ’Jizerske Hory’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Jizerské Hory’  2013

Picea abies ’Jižní Èechy’

Picea abies ‘Juriy Gagarin’ DSCN1521.JPG

Picea abies ’1343 Kamberk’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1343 Kamberk Top’

Picea abies ’Kamberk 2’

Picea abies ’Kamberk 4’

Picea abies ’Kamberk 4’  2013

Picea abies ’Kamberk Top’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Kamberk Top’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Kamberg Top’  2013

Picea abies ’Kamenec’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1188 Kamenice’

Picea abies ’Kapeller’

Picea abies ’Kaplièky-Bohy’

Picea abies ’675 Kateøina’

Picea abies ‘Kellerman´s Blue Cameo‘

Picea abies ’Kellerman’s Blue Cameo’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Kerschbaummaier’

Picea abies ’Kerschbaummaier’  2013

Picea abies ’Keven’

Picea abies ’Kielcza’  2013

Picea abies ’Klika’

Picea abies ’Klucenice’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Kluèenice’  2013

Picea abies ’1344 Kòovice’

Picea abies ’Kohout Piskowitz’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Kohout Piskowitz’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’1387 Komárek’

Picea abies ’Koníèek’

Picea abies ’Konicek’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Kopiste’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Kosova Hora’ DSCN1518.JPG

Picea abies ‘Kosova Hora’ DSCN1519.JPG

Picea abies ’Kosova Hora’  2013

Picea abies ’1385 Kozín # 1’

Picea abies ’Krakonos’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Krakonoš’  2013

Picea abies ’Kramolna’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Kramolná’  2013

Picea abies ’Kremenice’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Krocker’

Picea abies ’Krocker Greg’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ‘Krocker Greg’ DSCN3941.JPG

Picea abies ‘Krocker Greg’ DSCN3942.JPG

Picea abies ’Krocker Greg’  2013

Picea abies ’Krocker Greg’  2013

Picea abies ‘Køtiny‘

Picea abies ’Krtiny’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Køtiny’  2013

Picea abies ’Kulíšek’

Picea abies ’Kusek’

Picea abies ’1389 Kvasejovice 2’

Picea abies ’Kvetnovy’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Kyrill’

Picea abies ’Laco Top’

Picea abies ’Laco Top’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Lanham´s Beehive‘

Picea abies ‘Lanham’s Beehive’ DSCN2049.JPG

Picea abies ’Lavine’

Picea abies ’Lažany’  2013

Picea abies ’1056 Láznĕ Kynžvart’

Picea abies ’Lenka’

Picea abies ’Leshiy’

Picea abies ’Little Gem’

Picea abies ’Lombarts’

Picea abies ’1393 Loudilka’

Picea abies ’Loukota’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Luh’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Luh’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Luua Pärl’  2013

Picea abies ’Luua Pärl’  2013

Picea abies ’Maixner’

Picea abies ‘Majdalena‘

Picea abies ’827 Malá Strana’

Picea abies ’1185 Malèice’

Picea abies ’Maleèek’

Picea abies ’Malena’

Picea abies ’Malena’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ‘Malena’ DSCN3928.JPG

Picea abies ’Malíèek’

Picea abies ’Malik’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Malik’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Malík’  2013

Picea abies ’Malíèek’  2013

Picea abies ’Malý 86’

Picea abies ’626 Mandle’

Picea abies ’Masaru’

Picea abies ’Mauthneralm 1’

Picea abies ’Maxwellii WB’

Picea abies ’Mechura’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Mechura’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Meduza’  (P. a Acrocona) Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Medùza’  2013

Picea abies ’Mikulášovice’

Picea abies ’Mini Kòovice’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Mini Skorepa’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Minuta Kroc’

Picea abies ’Minuta Kroc’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Minuta Kroc’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Mochna’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’927 Modrák’

Picea abies ’567 Modroušek’

Picea abies ’Monaco’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Monaco’  2013

Picea abies ’Most’  2013

Picea abies ’591 Moudiváèek’

Picea abies ’625 Mrak’

Picea abies ’Mrtvý Muž’  2013

Picea abies ’Mraz’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Mühlrinn 1’

Picea abies ’Muhlrinn’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Mühlrinn 2’

Picea abies ’Musil’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Musil’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Musil’  2013

Picea abies ’Muší’  2013

Picea abies ’676 Mys’  Miroslav Malík CZ

Picea abies ’Mýta’

Picea abies ’1123 Na Krají’

Picea abies ’Nadja’

Picea abies ’Nagykálló’ – wb HUN

Picea abies ’965 Nĕmecko’

Picea abies ’1236 Nero’

Picea abies ’Nero’  2013

Picea abies ’Neviditelny’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Neviditelný’  2013

Picea abies ’New Hampshire’

Picea abies ’Nidiformis Kalouš’

Picea abies ’Nidiformis Kalous’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Nidiformis Pirna’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Nidiformis Pirna’  2013

Picea abies ’Nidiformis Pirna’  2013

Picea abies ’Norway Pyramid Broom’

Picea abies ’Norway Pyramid Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’1384 Novojedly’

Picea abies ’1388 Novosedly’

Picea abies ’866 Nový Svĕt’

Picea abies ’Nyk’  2013

Picea abies ’Nyk’  2013

Picea abies ’Nyk’  2013

Picea abies ’1187 Obláèek’

Picea abies ’1189 Obora’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1189 Obora’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1392 Obory’

Picea abies ’Ounuz 1’

Picea abies ’Ounuz 1’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ‘Ounuz # 1’ DSCN4000.JPG

Picea abies ‘Ounuz # 1’ DSCN4001.JPG

Picea abies ’Ovanday’

Picea abies ’Ovanday’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Palouk’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Palouk’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Palouk’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1057 Parabola’

Picea abies ’Passo Limo’

Picea abies ’1399 Pavel Beran’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Pavel Beran’  2013

Picea abies ’Pavlica’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Pavlica’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Pavlica’  2013

Picea abies ’Pavlica’  2013

Picea abies ’Pavlovka’

Picea abies ’1243 Pec pod Snĕžkom’

Picea abies ’Pec pod Snìžkou’  2013

Picea abies ’1127 Peklo’

Picea abies ’Pendula Hrubá’ Skála

Picea abies ’Pendula Variegata’

Picea abies ‘Pendula Variegata’ DSCN4015.JPG

Picea abies ‘Pendula Variegata’ DSCN4016.JPG

Picea abies ‘Perry’s Gold’ DSCN1569.JPG Greg Williams

Picea abies ‘Perry’s Gold’ DSCN1570.JPG

Picea abies ‘Pìst’ DSCN4762.JPG

Picea abies ’Pi’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Pi’  2013

Picea abies ’Pi’  2013

Picea abies ’Pilníkov’  2013

Picea abies ‘Pilský‘

Picea abies ’Pilský’  2013

Picea abies ’Pimprle’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Pine Glenn’ Stupka  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Pine Glenn’ DSCN4013.JPG

Picea abies ’Piskowitz’

Picea abies ’Piskowitz’  2013

Picea abies ’Pitzi 1’

Picea abies ’Pitzi’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Pitzi 2’

Picea abies ’Pitzi 2’  2013

Picea abies ’Pitzi 2’  2013

Picea abies ’Pitzi 2’  2013

Picea abies ’Pitzi 3’

Picea abies ’Pitzi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’1051 Placatec’

Picea abies ’1119 Placka’

Picea abies ’Pod Lysym’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Pod Lysym’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Podchlumi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Podchlumi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Podchlumí 1’  2013

Picea abies ’1122 Poluška’

Picea abies ’Porsche’

Picea abies ’Požáry’  2013

Picea abies ’Prachar’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Prachaø’  2013

Picea abies ’Prachaø’  2013

Picea abies ’Prachaø’  2013

Picea abies ’Prokop’

Picea abies ’Prùsvit’  2013

Picea abies ‘Putzi # 2’ DSCN2070.JPG

Picea abies ’Pìt Kamenù’  2013

Picea abies ’Pøíbram 5’  2013

Picea abies ’Pygmea WB’  2013

Picea abies ’Quasimodo’

Picea abies ’Rabstejn’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Rabstejn’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Radochlín’

Picea abies ‘Radochlin’ DSCN3998.JPG

Picea abies ’Rautal’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Rautal’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Razie’

Picea abies ’Red Devil’

Picea abies ‘Red Devil’ DSCN3996.JPG

Picea abies ’Reflexa’

Picea abies ’627 Rez’

Picea abies ’Rickii’

Picea abies ’Riple’

Picea abies ’Riple’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Riple’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Riple’ DSCN1428.JPG

Picea abies ’Ripley Broom’

Picea abies ’Ripley Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ‘Ripley Broom’ DSCN3974.JPG

Picea abies ’Ripley Broom’  2013

Picea abies ’Ripley Broom’  2013

Picea abies ’Ripley Broom’  2013

Picea abies ‘Riverside‘

Picea abies ‘Riverside # 1’ DSCN4020.JPG

Picea abies ‘Riverside # 1’ DSCN4021.JPG

Picea abies ’Roman’

Picea abies ‘Romanesco‘

Picea abies ’Rosengarten’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Rothenhausii’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Rotenhausi Aurea‘

Picea abies ‘Rotunda‘

Picea abies ‘Rotunda’ DSCN3958.JPG

Picea abies ‘Rotunda’ DSCN3959.JPG

Picea abies ’584 Rozdrbaný’

Picea abies ’Rozsutec’

Picea abies ’Rychvald’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Rydal’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Rydal’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Schattenberg’

Picea abies ’525 Šebík 1’

Picea abies ’526 Šebík 2’

Picea abies ’1130 Secansky’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Sedláèek’

Picea abies ’1394 Semjon Jemjonov’

Picea abies ’Serbousek’

Picea abies ’Severka’

Picea abies ’Severka’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Shelburne Farm’

Picea abies ’Shelburne Farms’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Sid‘s Starfish‘ Waxman

Picea abies ’Side Upright’  2013

Picea abies ’Side Upright’  2013

Picea abies ’Sigi’

Picea abies ’Silberkugel’

Picea abies ‘Silberkugel’ DSCN3930.JPG

Picea abies ’Silberkugel’  2013

Picea abies ’Simi’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Šimi’  2013

Picea abies ‘Šišák‘ Sláma

Picea abies ‘Slajan‘

Picea abies ‘Slava‘

Picea abies ’Slovensko’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Slovensko’ DSCN4028.JPG

Picea abies ’Slovensko’  2013

Picea abies ‘Sobotin’ DSCN2057.JPG

Picea abies ’Socha’

Picea abies ’Socha’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Sonnenberg‘ Kalouš

Picea abies ’Souèek’  2013

Picea abies ‘Spalensko’ DSCN2066.JPG

Picea abies ‘Spalensko’ DSCN2077.JPG

Picea abies ’Spálensko’  2013

Picea abies ’Special’

Picea abies ’628 Špièka’

Picea abies ‘Spring Fire‘

Picea abies ’Spring Fire’  2013

Picea abies ’1439 St. Vigil’

Picea abies ’Stadttal’  Aschacher AUT  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Stippelberg’

Picea abies ’Stippelberg’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’1054 Štítkov’

Picea abies ’Stoderblick’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Stöderl 1’

Picea abies ’Stoderzinken 3’

Picea abies ’Stoderzinken 4’

Picea abies ’Stoner 2’

Picea abies ’Stoner # 2’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Stoner 2’ DSCN3949.JPG

Picea abies ‘Stratus‘ Orálek 2011

Picea abies ‘Stratus’ DSCN3963.JPG

Picea abies ’1169 Støední Hora’

Picea abies ’Strejèek’

Picea abies ’Strejcek’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ‘Strejcek’ DSCN3919.JPG

Picea abies ’Strejèek’  2013

Picea abies ’Strejèek’  2013

Picea abies ’Stöderl 2’  2013

Picea abies ’Stöderl 2’  2013

Picea abies ’Stöderl 2’  2013

Picea abies ‘Šumava‘

Picea abies ’Suncrest’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Suncrest’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Suncrest’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Suncrest Broom’ DSCN4023.JPG

Picea abies ’Suncrest’  2013

Picea abies ’Super Maixner’

Picea abies ’Super Maixner’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Super Maixner’  2013

Picea abies ’Suzee’

Picea abies ’Suzee’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Svatý Ján’

Picea abies ’1055 Svata Mari’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1348 Svedske Sance’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’1348 Svedske Sance’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Svojek 2’

Picea abies ’Švoš’

Picea abies ’1383 Taborùv Vrch’

Picea abies ’Tabuliformis’  2013

Picea abies ’608 Geheim / Tajný’

Picea abies ’Thumbelina’

Picea abies ’Thumbelina’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Thumbelina’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Thumbelina’ DSCN3956.JPG

Picea abies ’Thumbelina’  2013

Picea abies ’Tina’

Picea abies ’Titti’

Picea abies ’Titti’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Titti’  2013

Picea abies ‘Tramp‘

Picea abies ‘Tramp’ DSCN3968.JPG

Picea abies ’1386 Tøebnice’

Picea abies ’Truba’ Holata

Picea abies ’Truba’  2013

Picea abies ‘Truba’ DSCN3983.JPG

Picea abies ’Tsper’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Tuka-Duka’

Picea abies ’Tunel’

Picea abies ’Tütsberg’

Picea abies ’Tutsberg’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Tütschberg’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Tutsberg’ DSCN3947.JPG

Picea abies ’Tütsberg’  2013

Picea abies ’Tütsberg’  2013

Picea abies ‘Typner‘

Picea abies ’1124 U Bažantnice’

Picea abies ’1345 Ulmus’

Picea abies ’Ultental’

Picea abies ‘Ultental’ DSCN4003.JPG

Picea abies ‘Ultental’ DSCN4004.JPG

Picea abies ’Van Bemmel’s

Picea abies ’Van Bemmel’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Van Bemmel’ DSCN2104.JPG

Picea abies ’Van Bemmel’  2013

Picea abies ’Van Bemmel’  2013

Picea abies ’Van Bemmel’  2013

Picea abies ’Vanc King’  2013

Picea abies ’Vanc Gold’  2013

Picea abies ’Vašek’

Picea abies ’Vassar Broom’

Picea abies ’Vassar Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Vassar Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ‘Vassar Broom’ DSCN3923.JPG

Picea abies ‘Vassar Broom’ DSCN3924.JPG

Picea abies ‘Vassar Broom’ DSCN3944.JPG

Picea abies ‘Vassar Broom’ DSCN3945.JPG

Picea abies ‘Vassar Broom’ DSCN3988.JPG

Picea abies ‘Vassar Broom’ DSCN3989.JPG

Picea abies ’Vassar Broom’  2013

Picea abies ’Vassar Broom’  2013

Picea abies ’Vassar Broom’  2013

Picea abies ’Vassar Broom # 1’

Picea abies ‘Vassar Broom SDL 1’ DSCN3951.JPG

Picea abies ’Vassar Broom # 1’  2013

Picea abies ’Vassar Broom # 1’  2013

Picea abies ’Vassar Broom SDL # 1’  2013

Picea abies ’Vassar Broom SDL # 3’

Picea abies ’Velichovky’

Picea abies ’Vencova Hora’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Vencova Hora’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Vermont Gold‘

Picea abies ‘Vermont Gold’ DSCN2123.JPG

Picea abies ‘Vermont Gold’ DSCN2124.JPG

Picea abies ’Viminalis WB’ Holata

Picea abies ’Viminalis WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’Viminalis Holata WB’  2013

Picea abies ’1132 Vimperk’

Picea abies ’Virgata’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ‘Virgata Golden‘ = Virgata Aurea Vanc

Picea abies ’Virgata Hexenbesen’

Picea abies ’1390 Višòová’

Picea abies ’607 Vokr’

Picea abies ’Vokr’  2013

Picea abies ’Vokr’  2013

Picea abies ’Vrcen’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Vysluni’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Výsluní’  2013

Picea abies ’968 Vyšší Brod’

Picea abies ’WB # 13 DD’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’WB # 13’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’WB # 13’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’WB 13 DD’  2013

Picea abies ’WB 13 DD’  2013

Picea abies ’WB 13 DD’  2013

Picea abies ’WB’ USA

Picea abies ’WB’ USA  Acrocona WB Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’WB’ USA  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’WB Biggy’ of Acrocona’ > Biggy

Picea abies ‘WB Forh Nidiformis Pine Glen‘ (Stupka)  > Pine Glenn

Picea abies ’Wichtel’

Picea abies ’Wichtel’  2013

Picea abies ’Wichtel’  2013

Picea abies ’Wilson’

Picea abies ‘Wilson’ DSCN3972.JPG

Picea abies ’Wintergrun’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Wintergrun’  Mesterházy & Malík photo

Picea abies ’Wow Broom’

Picea abies ’Xavery’  2013

Picea abies ’Zádolí’

Picea abies ’Zadoli’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Zahrádky’

Picea abies ’Zahrádky’  2013

Picea abies ‘Zahradka’ DSCN2061.JPG

Picea abies ‘Zahradka’ DSCN2062.JPG

Picea abies ’1129 Závoj’

Picea abies ’Zdenka’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea abies ’Zdenuška’

Picea abies ‘Ždíkov 1‘

Picea abies ’Zdikov’  Mesterhazy & Malik photo

Picea abies ’1189 Žehrov – Obora’

Picea abies ’Žehrov Obora’  2013

Picea abies ’1398 Zezán’

Picea abies ’Zillertal’

Picea abies ‘Žleby‘

Picea abies ’Zvolen’  Mesterházy & Malík photo

 

Picea asperata ’Bartek‘ Wnuk POL

Picea asperata ’Bartek’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea asperata ’Mongolei’ Kohout GER

Picea asperata ‘Mongolei’ DSCN3889.JPG

 

Picea bicolor

 

Picea bicolor ‘Dwarf Jewel‘

Picea bicolor ‘Howell´s Dwarf Tigertail‘

 

Picea breweriana

 

Picea breweriana ’Frühlingsgold’

Picea breweriana ’HB Bomer’

Picea breweriana ’Kohout’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea breweriana ’Kohout’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea breweriana ’Kohout’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea breweriana ’Kohout’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea breweriana ’Kohout’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea breweriana ’Kohout’s Dwarf’  2013

Picea breweriana ’Kohout’s Dwarf’  2013

Picea breweriana ’Nana’

Picea breweriana ’Wüstemeyer’

Picea breweriana ’Wüstemeyer’  Mesterhazy & Malik photo 2012

 

Picea engelmannii

 

Picea engelmannii ’# 140’

Picea engelmannii ’Aubey’s Spreader’

Picea engelmannii ’Aubey’s Spreader’  2013

Picea engelmannii ’Aubey’s Spreader’  2013

Picea engelmannii ’Banff’

Picea engelmannii ’Blue Bough’

Picea engelmannii ‘Blue Harbor‘

Picea engelmannii ’Blue Moon’

Picea engelmannii ’Blue Shimmer’  var. mexicana

Picea engelmannii ’Blue Softie’

Picea engelmannii ’Blue Softie’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Bush’s Lace’

Picea engelmannii ’Chago’

Picea engelmannii ’Chief’

Picea engelmannii ‘Chief’ DSCN3875.JPG

Picea engelmannii ’Chief’  2013

Picea engelmannii ’Chief’  2013

Picea engelmannii ’Cineiga’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Cineiga’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Cienega’  Mesterhazy & Malik photo

Picea engelmannii ’Cienega’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ‘Cienega’ DSCN3877.JPG

Picea engelmannii ’Cienega’  2013

Picea engelmannii ’Cienega’  2013

Picea engelmannii ’Cienega’  2013

Picea engelmannii ’Compacta’

Picea engelmannii ’Daylight’

Picea engelmannii ’Dwarf # 31’

Picea engelmannii ’Franzi # 66’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Franzi’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Franzi # 66’  2013

Picea engelmannii ‘Glauca Hesse‘

Picea engelmannii ‘Glauca Pendula‘

Picea engelmannii ’Heike K(ohout) # 67’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Heike K.’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Heike Kohout # 67’  Mesterhazy & Malik photo

Picea engelmannii ’Heike K # 67’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Heike # 67’  2013

Picea engelmannii ’Heike # 67’  2013

Picea engelmannii ’Heike # 67’  2013

Picea engelmannii ’Hobo’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Hobo’  2013

Picea engelmannii ’Hobo’  2013

Picea engelmannii ’Hoodie’

Picea engelmannii ’Hoodie’  2013

Picea engelmannii ’Jaspar Lake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Jaspar Lake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Jaspar’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Jasper’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Jasper’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Jasper’  2013

Picea engelmannii ’Jasper’  2013

Picea engelmannii ’Jasper’  2013

Picea engelmannii ’Jasper’  2013

Picea engelmannii ’KBN Blue’

Picea engelmannii ’Ketchum’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Ketchum’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ‘Ketchum’ DSCN2064.JPG

Picea engelmannii ’Kohout Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Kohout Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Kohout Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo

Picea engelmannii ’Lace’  Mesterházy & Malík photo > Bush’s Lace

Picea engelmannii ’Lace’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Lace’  2013

Picea engelmannii ’Lil Barb’

Picea engelmannii ’Lil Sister’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Lobo’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Lobo’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ‘Low B. Low‘

Picea engelmannii ’Lucky Charm’

Picea engelmannii ’Lucky Snow’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Missy’

Picea engelmannii ’Missy Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Missy Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Missy Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Mistoya Canyon’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Mistoya Canyon’

Picea engelmannii ’Mistoya Canyon’  2013

Picea engelmannii ’Monstrosa’

Picea engelmannii ’MPH Golyó’ Mesterházy HUN

Picea engelmannii ’MPH Golyó’  2013

Picea engelmannii ’MPH Nefertiti’  2013

Picea engelmannii ’MPH Vízcsepp’ Mesterházy HUN

Picea engelmannii ’MPH Vizcsepp’  2013

Picea engelmannii ’Pendula’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Pendula’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Persana’

Picea engelmannii ’Pocahontas’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Pocahontas’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Pocahontas’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Pocahontas’  2013

Picea engelmannii ’Promise # 68’

Picea engelmannii ’Snake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Snake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Snake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Snake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Snake’  2013

Picea engelmannii ’Squaw Delight’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’St. Ladislav’

Picea engelmannii ’St. Ladislav’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Stanley Mountain’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Stanley Mountain’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Stanley Mountain’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Stanley Mountain’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Stanley Mountain’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Swan Creek’

Picea engelmannii ’Talbot Lake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Talbot Lake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Talbot Lake’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Talbot Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Talbot Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Talbot Lake’  2013

Picea engelmannii ’Talbot Lake’  2013

Picea engelmannii ’Tiny’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ‘Tiny’ DSCN2053.JPG

Picea engelmannii ’Tini’  2013

Picea engelmannii ’Tiny Eng’

Picea engelmannii ’Tiny Eng’  Mesterhazy & Malik photo

Picea engelmannii ’Tiny Squaw’

Picea engelmannii ’Tiny Squaw’  Mesterhazy & Malik photo

Picea engelmannii ‘Tiny Squaw’ DSCN2121.JPG

Picea engelmannii ’Tiny Squaw’  2013

Picea engelmannii ’Tiny Squaw’  2013

Picea engelmannii ’Tomschke’

Picea engelmannii ’Topsy’

Picea engelmannii ’Turvy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Turvy’  2013

Picea engelmannii ’Turvy’  2013

Picea engelmannii ’Turvy’  2013

Picea engelmannii ‘U-Turn‘

Picea engelmannii ’U. Turn’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’U. Turn’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Vanderwolf’s Blue Pyramid’

Picea engelmannii ’Warrior’  Mesterházy & Malík photo

Picea engelmannii ’Warrior’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Warrior’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Warrior’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Warrior’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Wee Joy’

Picea engelmannii ’Wee Joy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Weston Sprite’

Picea engelmannii ’Weston Sprite’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea engelmannii ’Whipsnap’  Mesterhazy & Malik photo 2012

 

Picea glauca

 

Picea glauca ’Alberta Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Alberta Blue WB’  2013

Picea glauca ’Alberta Blue WB’  2013

Picea glauca ’Alberta Blue WB’  2013

Picea glauca ’Alberta Globe’

Picea glauca ’Albertiana Glauca’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Albertiana HB’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Albertiana WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Anthon’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’Arneson’s Blue Variegated’

Picea glauca ’Aurea’

Picea glauca ’Ava’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’Baby’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Baby’  2013

Picea glauca ‘Bedgebury‘ WB

Picea glauca ’Beehive’

Picea glauca ’Biesenthaler Frühling’

Picea glauca ‘Blue Less‘

Picea glauca ’Blue Planet’

Picea glauca ’Blue Star’

Picea glauca ’Blue Star’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Blue Star’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Bonnie’

Picea glauca ’Borohrádek’

Picea glauca ’Borohradek’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Borohrádek’  2013

Picea glauca ’Boykos WB Gelb’

Picea glauca ’Boykos WB Iseli’

Picea glauca ’Boyko’s OD’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Boyko’s OD’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Broom Andre’  2013

Picea glauca ’Burke’

Picea glauca ’Burning Well’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Burning Well’  2013

Picea glauca ‘Butterball‘

Picea glauca ’Cecilia’ Greg Williams USA

Picea glauca ’Cementario’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Cementario’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Cinderella’

Picea glauca ’Cleveland Road’

Picea glauca ’Compacta Dwarf Tip’

Picea glauca ’Conica’

Picea glauca ’Conica WB E # 15 Iseli’

Picea glauca ’Conica # 15 WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Conica WB E # 15 Iseli’  2013

Picea glauca ’Correctville’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’Cy’s Wonder’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Cy’s Wonder’

Picea glauca ’Daisy’s White 1 WB’

Picea glauca ’Daisy’s White 1 WB’  2013

Picea glauca ’Daisy’s White 1 WB’  2013

Picea glauca ’Daisy’s White Sport 2’

Picea glauca ’Daisy’s White Sport’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Daisy’s White WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Daisy’s White 2 WB’  2013

Picea glauca ’Daisy’s White 2 WB’  2013

Picea glauca ’Daisy’s White 3 WB’

Picea glauca ’Deer Mouse’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ‘Delp‘s Dwarf‘

Picea glauca ’Dendrofarma Gold’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Dendrofarma Gold’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ‘Dick North‘

Picea glauca ’Ducharme’

Picea glauca ‘Duck‘ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’Duck Pond’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Duck Pond’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Duck Pond’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Duck Pond’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Duck Pond’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ‘Duck Pond’ DSCN2126.JPG

Picea glauca ’Duck Pond’  2013

Picea glauca ‘Eagle Rock‘

Picea glauca ’Eagle Rock’  2013

Picea glauca ’Echiniformis’

Picea glauca ’Echiniformis’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ‘Echiniformis’ DSCN2068.JPG

Picea glauca ’Echiniformis’  2013

Picea glauca ‘Echiniformis Pendula‘

Picea glauca ’Ed Hurle’

Picea glauca ’Ed Hurle’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Ed Hurle’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Ed Hurle’  2013

Picea glauca ‘Filip’s Moon‘

Picea glauca ‘Filips Weeping Wonder‘

Picea glauca ’Filip’s Weeping Wonder’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Floyd’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ‘Fort Ann‘ Greg Williams USA

Picea glauca ’Girard’s Monstrosa Broom’

Picea glauca ’Girard’s Monstrosa’  2013

Picea glauca ’Globe’

Picea glauca ’Goldilocks’

Picea glauca ’Graceland’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’Greenwood’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’HB Humilis’ Hillier

Picea glauca ’Helena’

Picea glauca ’Hillside’

Picea glauca ’Hnĕvkovice’

Picea glauca ’Hobbit’  2013

Picea glauca ’Holata’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Holata’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Holata’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Holata’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Holata’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Holata’  2013

Picea glauca ’Hradec Králové’

Picea glauca ‘Humpty Dumpty‘  Iseli

Picea glauca ’Iseli Broom’

Picea glauca ’Iseli Golden’

Picea glauca ’Ity Bity’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Ity Bity’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Ity Bity’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Ity Bity’  2013

Picea glauca ’Jean’s Dilly’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Jean’s Dilly’ (Sport NR 3)  2013

Picea glauca ’Jean’s Dilly’  2013

Picea glauca ’Jean’s Dilly’ Sport 3

Picea glauca ’Josef Rys’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Josef Rys’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Julian Pott’s Monstrosa’

Picea glauca ’Ketch Harbor’

Picea glauca ’Kohout’

Picea glauca ’Køtiny’

Picea glauca ‘Liliput‘

Picea glauca ‘Little Globe‘

Picea glauca ’Little Tim’

Picea glauca ’Little Tim’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Little Tim’  2013

Picea glauca ’Lucky Shot’

Picea glauca ’Lyons’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’Manger Kalištĕ’

Picea glauca ’Manger Kaliste’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Manger Kaliste’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Manger Kaliste’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Manger Kalištì’  2013

Picea glauca ’Merril’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’Metzger Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Metzger’

Picea glauca ’Metzger Broom’  2013

Picea glauca ’Millstream’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Millstream’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Minima Zidovice’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Minima Židovice’

Picea glauca ’Minitip’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Minitip’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Minitip’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Minitip’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ‘Minitip’ DSCN3817.JPG

Picea glauca ’Moonshine’

Picea glauca ’Moville’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’Nellie’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’Novak’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Omaha’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’Palecek’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ‘Palecek’ DSCN3821.JPG

Picea glauca ’Pardubicky’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Pardubicky’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Pendula’

Picea glauca ’Pendula’  2013

Picea glauca ’Piccolo’

Picea glauca ’Pierson’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’Pity Pity’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Piti Piti’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Pixie Dust’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Rainbow’s End’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Rainbow’s End’

Picea glauca ’Rainbow’s End’  2013

Picea glauca ’Rel Dwarf’

Picea glauca ’Rel Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Rel Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Rys’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Saint Joseph’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ‘St. Joseph’ DSCN1994.JPG

Picea glauca ‘St. Joseph’ DSCN1995.JPG

Picea glauca ’Sander’s Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Sanders Blue Sport’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Sanders Blue WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea glauca ’Sanders Blue WB’  2013

Picea glauca ’Sanders Fastigiate’

Picea glauca ’Sleeping Giant’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Sleeping Giant’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Sleeping Giant’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Sleeping Giant’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Sport’

Picea glauca ’Springdale’

Picea glauca ’Spring Surprise’

Picea glauca ’Spring Surprise’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Stanley Pygmy’

Picea glauca ’Stanley’s Pygmy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Stanley’s Pygmy’  2013

Picea glauca ’Stanley Mt.’

Picea glauca ‘Stanley Mountain’ DSCN3819.JPG

Picea glauca ’Steckelberg’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’Stopka’ CZ

Picea glauca ’Stopka’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Susanne’

Picea glauca ‘Suzane’ DSCN3823.JPG

Picea glauca ‘Suzane’ DSCN3824.JPG

Picea glauca ’Tiny’ (Tiny’s Mini’)

Picea glauca ’Tiny’s Mini’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ’Town Hall’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’Udolicko’  Mesterházy & Malík photo (Údolíèko)

Picea glauca ’Udolicko’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Udolicko’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’Údolíèko’  2013

Picea glauca ’Údolíèko’  2013

Picea glauca ’Union’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’Vanillaice’

Picea glauca ’Varhost’  Mesterházy & Malík photo

Picea glauca ’W. Dawnee’

Picea glauca ‘WB‘ (USA Dennis Dodge)

Picea glauca ‘WB‘ (Bedgebury‘

Picea glauca ’Weaver’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’West Danville 2’

Picea glauca ’Weston’

Picea glauca ’Wintergrün’

Picea glauca ’Woodbury’ Rob Tudehope USA

Picea glauca ’Xawery’

Picea glauca ’Xawery’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea glauca ‘Xawery’ DSCN1426.JPG

Picea glauca ’Xavery’  2013

 

Picea glehnii

 

Picea glehnii ’DJ Broom’

Picea glehnii ’Yosawa’

 

Picea jezoensis

 

Picea jezoensis ’Almaz’  2013

Picea jezoensis ‘Aurea‘

Picea jezoensis ‘Bardìjov‘

Picea jezoensis ’Chinese Marl’  Mesterházy & Malík photo

Picea jezoensis ‘Chinese Marl’ DSCN2149.JPG

Picea jezoensis ‘Chinese Marl’ DSCN2150.JPG

Picea jezoensis ’Chitosemaru’  Mesterházy & Malík photo

Picea jezoensis ’Chitosemaru’  Mesterházy & Malík photo

Picea jezoensis ’Chitosemaru’  2013

Picea jezoensis ’DJ Broom’ see: Picea glehnii

Picea jezoensis ’D. J. Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea jezoensis ’D. J. Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea jezoensis ’Ed’s Dwarf’

Picea jezoensis ’Fritsche’ CZ

Picea jezoensis hondoensis

Picea jezoensis ’Hroch’ CZ

Picea jezoensis ’Kalouš’ CZ

Picea jezoensis ’Landis’

Picea jezoensis ‘Lyžnaja Baza 9‘

Picea jezoensis ’Mariánské Láznĕ’ CZ

Picea jezoensis ‘Meteor‘ Valenta

Picea jezoensis ‘Mt. Oblachnaya‘

Picea jezoensis ’Pisl’  Mesterházy & Malík photo

Picea jezoensis ‘Saphir‘

Picea jezoensis ‘Saša Hexe 5‘

Picea jezoensis ’Snow Max’

Picea jezoensis ‘Tereza‘

Picea jezoensis ‘Ternej‘

Picea jezoensis ’Ussuri 06’

Picea jezoensis ‘Valenta Star‘

Picea jezoensis ’Yatsubusa’

Picea jezoensis ’Yosawa’ see: Picea glehnii

Picea jezoensis ‘Zdenìk Jukl‘

Picea jezoensis ’Zuckerstein’  Mesterházy & Malík photo

 

Picea koyamai

 

Picea koyamai ’Bedgebury Cascade’

Picea koyamae ’Bedgebury Cascade’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea koyamae Tenno  Hódi József HUN

Picea koyamae Yatsuga    Hódi József HUN

 

Picea likiangensis

 

Picea likiangensis purpurea ’Mittenwald HB’

Picea likiangensis ’WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea likiangensis ’WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea likiagensis (var.balfouriana) ’Mittenwald HB’  2013

 

Picea mariana

 

Picea mariana ‘Accident Broom‘

Picea mariana ’Accident Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea mariana ’Accident Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea mariana ’Arij’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariana ’Arij’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariana ‘Arij’ DSCN3881.JPG

Picea mariana ’Aureovariegata’

Picea mariana ’Beehive’  2013

Picea mariana ’Beissneri’

Picea mariana ’Blue Planet’

Picea mariana ‘Blue Spreader‘

Picea mariana ’Blue Teardrop’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariana ’Blue Teardrop’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariana ’Blue Teardrop’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariana ’Blue Wonder’

Picea mariana ’Bron-YR-Aur’ Kevin Fechke USA

Picea mariana ’Cooks Nr. 2’

Picea mariana ’Edelweiss Nursery WB 2003’

Picea mariana ’Edelweis Nursery WB 2003’  2013

Picea mariana ’Edelweis Nursery # 3’  Mesterhazy & Malik photo

Picea mariana ’Edelweiss’

Picea mariana ’Edelweiss WB’

Picea mariana ’EN 2004’

Picea mariana ‘Ericoides‘

Picea mariana ‘Filip’s Blue Gem‘

Picea mariana ’Jana’ CZ

Picea mariana ’Kvĕta Rys’ (Kveta Rijs)

Picea mariana ’Mike Heim’

Picea mariana ’Mike Heim’  2013

Picea mariana ’Nana’

Picea mariana ’Nana’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea mariana ’New Hampshire’

Picea mariana ’Normanna Road’

Picea mariana ’O.M.G.’

Picea mariana ’O.M.G.’  2013

Picea mariana ’Pygmaea’

Picea mariana ‘Pygmaea’ DSCN3883.JPG

Picea mariana ‘Seney‘ Josh Horky USA

Picea mariana ’Smoke Jumper’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariana ’Smoke Jumper’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariana ‘Smoke Jumper’ DSCN3879.JPG

Picea mariana ‘WB‘ From Kevin Fechke New Hampshire USA

 

Picea mariorika

 

Picea mariorika ’Compacta’

Picea mariorika ’Gnom’  Mesterházy & Malík photo

Picea mariorika ’Gnom’  2013

Picea mariorika ’Gnom’  2013

Picea mariorika ’Machala’ CZ

 

Picea mexicana

 

Picea mexicana ’Blue Shimmer’

 

Picea obovata

 

Picea obovata ’Akchan 074’

Picea obovata ’Akkem 076’

Picea obovata ’Alpestris’

Picea obovata ’CSBS 50’

Picea obovata ’CSBS 50’  Mesterhazy & Malik photo

Picea obovata ’CSBS’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea obovata ’Kandinka 07’

Picea obovata ’Karagay 04’

Picea obovata ‘Karagay’ DSCN3893.JPG

Picea obovata ’Karaturek 077’

Picea obovata ’Katanda 075’

Picea obovata ’Kucheria 073’

Picea obovata ’Kurlek 02’

Picea obovata ’Rotet’

 

 

Picea omorika

 

Picea omorika ’Alberti’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Albert’  2013

Picea omorika ’Alexandra’

Picea omorika ‘Armintrouts Globe‘ Gary Gee USA

Picea omorika ’Bedgebury WB’

Picea omorika ’Berliner’s Weeper’

Picea omorika ’Berliner Weeper’  Mesterhazy & Malik photo

Picea omorika ’Berliner Weeper’  Mesterhazy & Malik photo

Picea omorika ‘Berliner’s Weeping’ DSCN2047.JPG

Picea omorika ’Beskid’ POL

Picea omorika ’Beskid’  2013

Bruns = Pendula Bruns

Picea omorika ’Buttemilk Falls’

Picea omorika ’Buttemilk Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Choceò’ CZ

Picea omorika ’Cinderella’

Picea omorika ’De Ruyter’

Picea omorika ’Elisabet # 2’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Elisabet # 2’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Elizabeth # 3’

Picea omorika ’Freya’

Picea omorika ’Freya’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Frohnleiten’

Picea omorika ’Fröndenberg’

Picea omorika ’Fuchs’

Picea omorika ’Garnet’

Picea omorika ’Gnom’

Picea omorika ’Günther’

Picea omorika ’Günther’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Günther’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Hallonet’

Picea omorika ’Havel’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Havel’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Havel’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Havel 2’

Picea omorika ’Havel 3’

Picea omorika ’Hekele Bl.’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Hekele’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Horstmann’

Picea omorika ’Hradec Kralove’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ‘Jezyk‘ WB

Picea omorika ’Kalouš’ CZ

Picea omorika ’Kamenz’

Picea omorika ’Karel’ CZ

Picea omorika ’Karstens’

Picea omorika ’Kempen’

Picea omorika ’Kobolt’

Picea omorika ’Kobolt’  2013

Picea omorika ’Koeman’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Konopištì’ Valenta WB

Picea omorika‘ Kozienice‘

Picea omorika ‘Kuck Weeping‘

Picea omorika ’Kukleny’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Kuschel’

Picea omorika ’Lázné Teplice’

Picea omorika ’Liberec’

Picea omorika ’Linda’

Picea omorika ’Linda’  2013

Picea omorika ’Linda’  2013

Picea omorika ’Lužáky’ CZ

Picea omorika ’Luzaky’  Mesterhazy & Malik photo

Picea omorika ‘Luzanky’ DSCN3899.JPG

Picea omorika ‘Luzanky’ DSCN3909.JPG

Picea omorika ’Marosz’  POL  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Marosz’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Marosz’  2013

Picea omorika ‘Medusa‘

Picea omorika ’Mini Rokycany’ CZ

Picea omorika ’Minima’

Picea omorika ’Miriam’

Picea omorika ‘Miriam’ DSCN2072.JPG

Picea omorika ‘Miriam’ DSCN2073.JPG

Picea omorika ’Morava’ CZ

Picea omorika ’Ostrava’ CZ

Picea omorika ’Papyros’ Holata CZ

Picea omorika ’Partsfeld’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Partsfeld’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Peve Tijn’  Mesterházy & Malík photo > Tijn

Picea omorika ’Picobello’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Picobello’  2013

Picea omorika ’Pimoko’

Picea omorika ’Pimpf’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Plitvice’ CZ

Picea omorika ’Plitvice’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Poštorná’ CZ

Picea omorika ’Pygmaea’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Pygmaea’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Radloff’

Picea omorika ’Schneverdingen’

Picea omorika ’Schneverdingen’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Schneverdingen’  2013

Picea omorika ’Schuhmann’

Picea omorika ’Sláma’ CZ

Picea omorika ’Slavia’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Slavia’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Slavia’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Slavia’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Smoke Jumper’

Picea omorika ’Sport Nana’ USA

Picea omorika ’Sport Nana’  Mesterhazy & Malik photo

Picea omorika ’Sport Nana’  Mesterhazy & Malik photo

Picea omorika ‘Sport Nana’ DSCN3911.JPG

Picea omorika ’Sruwel Petr’  Mesterhazy & Malik photo

Picea omorika ’Sruwel Petr’

Picea omorika ’Stöder’

Picea omorika ’Stoder’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Stopka’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea omorika ’Stupka’  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’T.C. Weeping’  2013

Picea omorika ’Treblitsch’

Picea omorika ’Triblinensis’ > Treblitsch

Picea omorika ’Tremonia’

Picea omorika ’Valenta’ CZ

Picea omorika ’Vĕrka’

Picea omorika ’Vĕžnice’ CZ

Picea omorika ’White Tops’  Mesterhazy & Malik photo

Picea omorika ’White Tops’

Picea omorika ‘White Top’ DSCN3915.JPG

Picea omorika ’White Tops’  2013

Picea omorika ’Wieselburg’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ’Wodan’

Picea omorika ’Wolski’ POL

Picea omorika ’Zdechovice’ CZ

Picea omorika ’Zima’ CZ

Picea omorika ’Žamberk’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Picea omorika ‘Zuckerhut‘

Picea omorika ‘Zundert Gold‘

 

Picea orientalis

 

Picea orientalis ’Barnes’

Picea orientalis ’Bergman’s Gem’

Picea orientalis ’Early Gold’

Picea orientalis ’Filip’s Little Mound’

Picea orientalis ’Filip’s Little Mound’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea orientalis ’Franklin’

Picea orientalis ’Golden Start’

Picea orientalis ’Gowdy’

Picea orientalis ’Horstmann’

Picea orientalis ‘Hexenbesen’ DSCN3897.JPG

Picea orientalis ’Inversa Viridis’ CZ Dáblice

Picea orientalis ’Ispold’  Mesterhazy & Malik photo Malík

Picea orientalis ’Juwel’

Picea orientalis ’Kenwith’

Picea orientalis ’Leden’ CZ

Picea orientalis ’Losely’

Picea orientalis ’Malík’ (Išpold’

Picea orientalis ’Malik’  Mesterhazy & Malik photo

Picea orientalis ‘Malik’ DSCN3895.JPG

Picea orientalis ’Malík’ (Išpold)  2013

Picea orientalis ’Minima Wels’ DSCN2344.JPG  2013

Picea orientalis ’Mount Vernon’

Picea orientalis ’Mount Vernon’  2013

Picea orientalis ’Murphy’

Picea orientalis ’Professor Langner’

Picea orientalis ’Reynolds’

Picea orientalis ’Shadow Broom’

Picea orientalis ‘Shadow’s Broom’ DSCN2102.JPG

Picea orientalis ’Schovenhorst’

Picea orientalis ’Silver Seedling’

Picea orientalis ’Silver Star’

Picea orientalis ’Sky One’

Picea orientalis ’Skylands’

Picea orientalis ’Skylands SDL’  Mesterházy & Malík photo

Picea orientalis ’Skylands SDL’  Mesterházy & Malík photo

Picea orientalis ’Skylands SDL 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea orientalis ’Skylands SDL 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea orientalis ‘Spring Frost‘

Picea orientalis ’Spring Grove’

Picea orientalis ’Spring Grove # 47’

Picea orientalis ’Sulphur Flush’  Mesterházy & Malík photo

Picea orientalis ‘Sulphur Flush’ DSCN3906.JPG

Picea orientalis ‘Sulphur Flush’ DSCN3907.JPG

Picea orientalis ’Sulphur Flush’  2013

Picea orientalis ‘Summergold ‚

Picea orientalis ’Tom Thumb’

Picea orientalis ‘Tom Thumb’ DSCN3901.JPG

Picea orientalis ‘Tom Thumb’ DSCN3902.JPG

Picea orientalis ‘Wittboldt‘

 

Picea pungens

 

Picea pungens ‘#2‘

Picea pungens ’# 3’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 3’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 3’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 3’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 99’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’# 108’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 108’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 108’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 108’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 108’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 108’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 108’  2013

Picea pungens ’# 121’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 121’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 121’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 121’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’# 121’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Albertoid’ USA

Picea pungens ’Albertoid # 2’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Albertoid # 2’ DSCN3873.JPG

Picea pungens ’Albertoid # 5’ USA

Picea pungens ‘Albertoid # 5’ DSCN3832.JPG

Picea pungens ‘Albertoid # 5’ DSCN3833.JPG

Picea pungens ’Albertoid # 5’ (USA)  2013

Picea pungens ’Amerika’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Amerika’ (Ševèík)  2013

Picea pungens ’Amerika’  2013

Picea pungens ’Anton’ CZ (Sakt)

Picea pungens ’Bakeri’

Picea pungens ’Banf’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Banf’ DSCN1989.JPG

Picea pungens ‘Banf’ DSCN1990.JPG

Picea pungens ’Belgie’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Belgie’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Benno‘  JM

Picea pungens ’Beran’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Bialobok‘ POL

Picea pungens ’Blue Ball’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Blue Ball’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Blue Ball’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Blue Ball’ DSCN3858.JPG

Picea pungens ‘Blue Ball’ DSCN3859.JPG

Picea pungens ’Blue Bough’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Blue Moon’  2013

Picea pungens ’Blue Totem’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Blue Totem‘

Picea pungens ’Blue Totem’  2013

Picea pungens ’Blue Totem’  2013

Picea pungens ‘Blue Water‘ JM

Picea pungens ’Bojnice’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Bool’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Bool’ (Horák)  2013

Picea pungens ‘Brno‘

Picea pungens ‘Brno’ DSCN2044.JPG

Picea pungens ‘Brno’ DSCN2045.JPG

Picea pungens ’Bronisze’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Bronisze’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Brynek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Brynek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Brynek’ DSCN2081.JPG

Picea pungens ’Cesarini Sport’

Picea pungens ’Cesarini’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Cesarini’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Cesarini Sport’  2013

Picea pungens ’Charming Chub’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Charming Chub’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Charmer‘ JM 71

Picea pungens ’Charming Chub’  2013

Picea pungens ’Chipes Catch’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Chramosta‘  CZ

Picea pungens ‘Christina‘  USA

Picea pungens ‘Chrudim‘  Borovec CZ

Picea pungens ’Cindy # 102’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Cindy # 102’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Cindy # 102’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Cindy # 102’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Cindy’ # 102  2013

Picea pungens ‘Colonial Gold‘  Gee USA

Picea pungens ‘Colorado Gold‘

Picea pungens ’Crooked Blue’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Cushion’

Picea pungens ‘Dani‘

Picea pungens ’Decak’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Decak’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Dìcák’  2013

Picea pungens ’Delight’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Dietz Prostrate’  USA Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Dietz Prostrate’  2013

Picea pungens ’Donna’s Rainbow’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Donna’s Rainbow’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Donna’s Rainbow’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Donna’s Rainbow’ DSCN1604.JPG

Picea pungens ‘Dort‘  Topinka CZ

Picea pungens ‘Dynamo‘ Kevin Fechke USA

Picea pungens ’Dziwak’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Dziwak’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Dziwak’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Eagle Rock’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Eagle Rock’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Eagle Rock’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Eagle Rock’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Eagle Rock’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Eagle Rock’  2013

Picea pungens ’Eagle Rock’  2013

Picea pungens ‘Early Cones‘ USA

Picea pungens ‘Early Gold‘ USA

Picea pungens ’Early Gold’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Echiniformis’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Echiniformis’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Echo’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Echo’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Echo’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Echo’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Echo’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Ed Wood’ (Ed’s Broom)

Picea pungens ’Ed’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Ed’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Ed’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Ed’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Ed’s Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘Ed’s Broom’ DSCN2051.JPG

Picea pungens ’Ed Wood # 2’  2013

Picea pungens ’Ed’s Broom’  2013

Picea pungens ’Ed’s Broom’  2013

Picea pungens ’Ed’s Broom’  2013

Picea pungens ‘Edith‘  Barabits HUN

Picea pungens ’Egyptian Pyramid’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Egyptian Pyramid’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Egyptian Pyramid’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Egyptian Pyramid’ DSCN2079.JPG

Picea pungens ’Egyiptian Pyramid’  2013

Picea pungens ’Eigen Samling’  Etz Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Emerald Cushion’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Emerald Cushion’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Emerald Cushion’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Emerald Cushion’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Emerald Cushion’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Emerald Cushion’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Fat Albert WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Fat Albert WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Fat Albert WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Fat Mac’

Picea pungens ’Fat Mac’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Fat Mac’ DSCN3843.JPG

Picea pungens ‘Fat Mac’ DSCN3844.JPG

Picea pungens ’Fat Mac’  2013

Picea pungens ‘Fergussen‘ 

Picea pungens ‘Ferrance Skirt‘  Gee USA

Picea pungens ’Ferrance Skirt’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘Ferrance Skirt’ DSCN2055.JPG

Picea pungens ‘Filip‘s Blue Compact‘ Smits HOL

Picea pungens ’Free Pont’

Picea pungens ‘Free Pont’ DSCN3861.JPG

Picea pungens ‘Free Pont’ DSCN3862.JPG

Picea pungens ‘Frieda‘  Etz

Picea pungens ’Frieda’  2013

Picea pungens ’Fruhlingsgold’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Fruhlingsgold’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Fruhlingsgold’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Frühlingsgold’ DSCN2075.JPG

Picea pungens ‘Gebelle´s Golden Spring‘  Gee USA

Picea pungens ’Gebelle’s Golden Spring’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Gebelle’s Golden Spring’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Girard‘s Dwarf Blue‘   USA

Picea pungens ’Girard’s Dwarf Blue’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Glacier Blue’

Picea pungens ’Glacier Blue’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Glacier Blue’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Glauca Pendula’

Picea pungens ‘Glauca Virgata‘

Picea pungens ’Globe’

Picea pungens ’Globe’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘Globe’ DSCN3850.JPG

Picea pungens ’Gloria’

Picea pungens ‘Gloria’ DSCN1598.JPG

Picea pungens ‘Gloria’ DSCN1599.JPG

Picea pungens ‘Gold Find‘  USA

Picea pungens ’Good Marc’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Gotelli’

Picea pungens ’Gotelli WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Gotelli WB’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Gotelli’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Gotelli’  2013

Picea pungens ’Gotelli’  2013

Picea pungens ’Gotelli’  2013

Picea pungens ‘Green Spire‘  Gee USA

Picea pungens ‘Green Urchin‘  Gee USA

Picea pungens ‘Grom‘ 

Picea pungens ’Haley’s Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Haley’s Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Haley’s Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Haley’s Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Haley’s Blue’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Haley’s Blue’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘Haley’s Blue’ DSCN3864.JPG

Picea pungens ’Haley’s Blue’  2013

Picea pungens ’Haley’s Blue’  2013

Picea pungens ’Hansahlen’ 

Picea pungens ‘Hartsel‘  JM 17

Picea pungens ’Havlice’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hermann Naue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hermann Naue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Herman Naue’  2013

Picea pungens ’Herynek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hexenblaukissen’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hexenblaukissen’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘Hillside‘  JM 43

Picea pungens ’Hillside # 1’  Iseli  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hillside # 1’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hillside # 1’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hillside # 1’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hillside # 1’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hillside’  2013

Picea pungens ‘Hoback‘  JM 13

Picea pungens ’Honorio # 1’  x (Ossorio?)

Picea pungens ’Honorio # 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Horstmann’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hoto’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hoto’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hoto’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Hovorka‘

Picea pungens ’Hradec Kralove’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hradec Kralove’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Hribsko’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Hribsko’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Høibsko’  2013

Picea pungens ’Ivete’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Ivete’

Picea pungens ‘J. Lee‘  JM

Picea pungens ’Jablonec’  CZ Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Jablonec’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Jablonec’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Jablonec’ DSCN3871.JPG

Picea pungens ’Jablonec’  2013

Picea pungens ’Jean Iseli’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Jirka’ CZ

Picea pungens ’Jirka’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Jirka’ DSCN3840.JPG

Picea pungens ‘Jirka’ DSCN3841.JPG

Picea pungens ’Jirka’  2013

Picea pungens ‘JM’ DSCN3856.JPG

Picea pungens ‘JM’ DSCN3866.JPG

Picea pungens ’K. James’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’K. James’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’K. James’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kaliska’

Picea pungens ’Karina’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Karina’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Karina’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Karina’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Karina’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Karina’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Karina’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Karina’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Kenosha’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kenosha’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kenosha’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kenosha’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kenosha’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Ketchum’  x

Picea pungens ’Ketchum’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Ketchum’ DSCN3852.JPG

Picea pungens ‘Kladno‘

Picea pungens ’Klatovy’ CZ

Picea pungens ’Kluis’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Kluis’ DSCN3868.JPG

Picea pungens ‘Kluis’ DSCN3869.JPG

Picea pungens ’Kohout’

Picea pungens ‘Kohout’ DSCN3830.JPG

Picea pungens ‘Kohout’ DSCN3835.JPG

Picea pungens ’Kohout # 3’

Picea pungens ’Kohout # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Kohout # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Kolusek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kolusek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kolusek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kolusek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kolusek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kolusz’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kolusz’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kolusz’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kosno’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kubát’

Picea pungens ’Kucharik’ (Slovensko)  2013

Picea pungens ’Kugel Kohout’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Kugel Kohout’  2013

Picea pungens ‘Kutjevo‘  CR

Picea pungens ’Kyle’s Beaut’  JM 107 Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kyle’s Beauty’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kyles Beauty’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kylie’s Beaut’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kylie’s Beaut’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Kyle’s Beauty’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Kyle’s Beauty’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Kyle’s Beaut’  2013

Picea pungens ’Kyle’s Beaut’  2013

Picea pungens ’Kyle’s Beaut’  2013

Picea pungens ‘La Junta JM 16

Picea pungens ’La Junta’  2013

Picea pungens ‘Lil Barb‘ JM 82

Picea pungens ’Lil Pascal’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Lil Pascal’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Lil Pascal’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Litomysl’  CZ Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Lost Love‘  JM 142

Picea pungens ’Lost Park’  JM 84  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Lost Park’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Lost Park’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Lost Park’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Lost Park’  2013

Picea pungens ’Lost Park’  2013

Picea pungens ‘Lucretia‘  JM-Moore-Hall 1966 USA

Picea pungens ’Marion’

Picea pungens ’Minuta’

Picea pungens ‘Meki‘

Picea pungens ’Mecki’  2013

Picea pungens ‘Minuta‘

Picea pungens ’Mist’  2013

Picea pungens ’Monstrum’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Montana Ave‘  Berg USA

Picea pungens ’MPH Kiskegyed’ HUN 

Picea pungens ’MPH Kiskegyed’

Picea pungens ’MPH Mamut Torony’ HUN

Picea pungens ’MPH Vidor’ HUN

Picea pungens ‘Mrs Cesarini‘  USA

Picea pungens ’Mseno’  CZ Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Mšeno’  2013

Picea pungens ’Mšeno’  2013

Picea pungens ’Mšeno’  2013

Picea pungens ’Neuman’  2013

Picea pungens ’Niemetz’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Nove Mesto nad Perstejn’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Ökrös’ – zwerg sdl HUN

Picea pungens ‘Olo‘  Szewczyk POL

Picea pungens ’Olo’  2013

Picea pungens ’Orava’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Ossorio’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Ossorio’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Ossorio’  Mesterházy & Malík photo >

Picea pungens ’Ossorio’s Dwarf’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Pali’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Pepo‘ (typ Virgata Pendula)

Picea pungens ‘Peøej‘

Picea pungens ’Piedra’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Piedra’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Piedra’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Pinedale’  JM 11

Picea pungens ’Platte Best Blue # 114’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Best Blue # 114’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Best Blue # 114’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Best Blue’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Platte Best Blue’  2013

Picea pungens ’Platte Hi Point # 119’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Hi Point # 119’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Hi Point # 119’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Hi Point # 119’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Leaner # 116’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Leaner # 116’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Leaner # 116’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Leaner # 116’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Platte Leaner’ DSCN3854.JPG

Picea pungens ’Platte Leaner’  2013

Picea pungens ’Platte Mini’  JM 115  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Mini’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Platte Mini’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Platte Missy # 118’  JM

Picea pungens ’Platte Missy # 118’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Pod Domem Snezna’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Porcupine’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Porcupine’  Bush USA  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Porcupine’ DSCN1593.JPG

Picea pungens ‘Porcupine’ DSCN3828.JPG

Picea pungens ‘Porcupine’ DSCN3827.JPG

Picea pungens ’Porcupine’  2013

Picea pungens ’Puite Higl’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Puite Higl’  2013

Picea pungens ’Radatz’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Radatz’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Radatz’

Picea pungens ’Radatz’  2013

Picea pungens ’Raffle’  JM 139

Picea pungens ‘Rema‘  Balatka CZ

Picea pungens ’Rema’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Rema’  2013

Picea pungens ’Rick’s White Tip’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Rick’s White Tip’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Rifle Blue’  JM 42  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Rifle Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Rifle Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Rifle Blue’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Rifle Blue’ DSCN3837.JPG

Picea pungens ‘Rifle Blue’ DSCN3838.JPG

Picea pungens ’RM 250 Special’  JM  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’RM 250’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’RM 250’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’RM 250’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘RM Woodstock‘  USA

Picea pungens ‘RM Woodstock’ DSCN3904.JPG

Picea pungens ’Romeo # 127’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Romeo’  JM 127  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Romeo’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Royal Knight‘  Bakker CAN

Picea pungens ‘Sakurový Kvietok‘  SaKt?

Picea pungens ’Schweiger WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Schweiger WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Schweiger’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Selekt Jiroušek‘  CZ

Picea pungens ’Sester’s Dwarf’  Sester USA

Picea pungens ’Sester’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Shiloh Weeping’ (Shilo)  Iseli

Picea pungens ’Skyler’  JM 78  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Skyler’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Skyler’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Skyler’  2013

Picea pungens ’Smidek’  Beran & Holubec CZ  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Smidek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Smidek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Smidek’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Smyth‘  Stanley USA

Picea pungens ‘Snìžná‘  Fritsche CZ

Picea pungens ’Snow Cushion’ 1986 USA

Picea pungens ’Snow Cushion’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘Sonia‘  Walaszczyk POL

Picea pungens ‘Split Rock‘  USA

Picea pungens ’Split Rock’  2013

Picea pungens ‘Spring Ghost‘ Talon Buchholz USA

Picea pungens ‘Spring Snow’ DSCN1566.JPG

Picea pungens ‘Spring Snow’ DSCN1567.JPG

Picea pungens ’St. Mary’s Broom’  1960 Greg Williams USA  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Stanley Pygmy’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Stanley Pygmy’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Stanley’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Stanley’s Gold’

Picea pungens ’Stanley Gold’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Stanley’s Pygmy’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Stanley’s’  2013

Picea pungens ‘Staré mìsto pod Landštejnem‘  CZ

Picea pungens ‘Straw‘

Picea pungens ’Strenice’  CZ Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Strenice’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Stromovka’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Svatý Vojtìch‘  CZ

Picea pungens ‘Svaty Vojtech’ DSCN2059.JPG

Picea pungens ’Swifty’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Swifty’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Taponus’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ‘Taponus‘  JM 29 

Picea pungens ‘Tara May‘  JM

Picea pungens ‘The Blues‘  Stanley USA

Picea pungens ’The Blues’  2013

Picea pungens ’Thume’  USA  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Thume’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Thum’ DSCN1992.JPG

Picea pungens ’Tini Bird’  JM 137

Picea pungens ’Tiny Bird’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Toborcany’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Tokan’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Tokarz’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Tomek‘  POL

Picea pungens ’Tomek’  2013

Picea pungens ‘Topolèany‘  CZ

Picea pungens ’Topolèany’  2013

Picea pungens ‘Tukan‘

Picea pungens ’Týn na Vltavou’ CZ

Picea pungens ’Tyn nad Vltavou’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Tyn nad Vltavou’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ’Tyn nad Vltavou’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea pungens ‘Vanc Gold SDL‘  Vanc CZ

Picea pungens ’Vetvicky Pendula Form’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Victor # 2’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Victor # 2’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ‘Virgata‘

Picea pungens ‘Vuyk‘

Picea pungens ‘Waldbrunn‘

Picea pungens ‘Walnut Glen‘

Picea pungens ’Walnut Vlèen’ CZ

Picea pungens ’Wendy’

Picea pungens ’Weston Sprite’

Picea pungens ’Whimper # 124’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Whimper # 124’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Whimper # 124’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Whimper # 124’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Whimper # 124’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Whimper # 124’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Whimper # 124’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Wisconsin Cream’  Mesterhazy & Malik photo

Picea pungens ’Wojslaw’

Picea pungens ’Xavery’  Mesterházy & Malík photo

Picea pungens ’Yvete’  2013

 

Picea purpurea

 

Picea purpurea ’Mittenwald HB’ > Picea likiangensis

 

Picea retroflexa

Picea retroflexa’  Mesterházy & Malík photo

Picea retroflexa’  Mesterházy & Malík photo

 

Picea rubens

 

Picea rubens ’Grandfather Mountains’  Mesterházy & Malík photo

Picea rubens ’Grandfather Mountains’  Mesterházy & Malík photo

Picea rubens ’Grandfather Mountains’  2013

Picea rubens ’Hexe’  Mesterházy & Malík photo

Picea rubens ’Ponoco’  Mesterházy & Malík photo

Picea rubens ’Spring Fire’

Picea rubens ’Wustemeyer’  Mesterházy & Malík photo

Picea rubens ’Wustemeyer’  Mesterházy & Malík photo

Picea rubens ’WB’

 

Picea saaghy x

 

Picea saaghy x ’Hexenbesen’  (WB?)

Picea saaghy x ’Walter Köhler’

Picea saaghy x ’Walter Kohler’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea saaghy x ’Walter Kohler’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea saaghy x ’WB’  Mesterházy & Malík photo

Picea saaghy x ’WB’  Mesterházy & Malík photo

 

Picea schrenkiana

 

Picea schrenkiana ’# 1’

Picea schrenkiana ’Ak Saj’ Holubec CZ

Picea schrenkiana ’Alma Ata’  Mesterházy & Malík photo Eschrich GER

Picea schrenkiana ’Alma Ata’  Mesterházy & Malík photo

Picea schrenkiana ’Alma Ata’  Mesterházy & Malík photo

Picea schrenkiana ’Alma Ata’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea schrenkiana ’Alma Ata’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea schrenkiana ’Alma Ata’  2013

Picea schrenkiana ’Almati # 1’ Tarasov RUS

Picea schrenkiana ’Almati # 2’

Picea schrenkiana ’Almati Mini’ > Mini Almati

Picea schrenkiana ’Bao’  CZ Mesterházy & Malík photo

Picea schrenkiana ’Globosa’

Picea schrenkiana ’Karataygan 024’

Picea schrenkiana ’Mini Almati’

Picea schrenkiana ’Sinco’

Picea schrenkiana ’Vereshchak 022’

Picea schrenkiana ’WB’

 

Picea sitchensis

 

Picea sitchensis ’Ban’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Ban’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ‘Bedakesa‘

Picea sitchensis ’Bentham´s Sunlight’  USA

Picea sitchensis ‘Bentham’s Sunlight’ DSCN3531.JPG

Picea sitchensis ‘Bentham’s Sunlight’ DSCN3532.JPG

Picea sitchensis ’Brigitte’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Christine Berkau’

Picea sitchensis ’Deutz’

Picea sitchensis ’Frank’

Picea sitchensis ’Fritsche’ CZ

Picea sitchensis ‘Gelb Iseli‘  Iseli Golden =sitchensis!

Picea sitchensis ’Gelb Iseli’  2013

Picea sitchensis ’Gelert’  GBR  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Gelert’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Glenmasson’

Picea sitchensis ’Jiskra’ CZ

Picea sitchensis ’Koeman’

Picea sitchensis ’Lea’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ‘Midget‘  HOL (Tenas)

Picea sitchensis ’Nana’

Picea sitchensis ’Papoose’

Picea sitchensis ’Peve Wiesje’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Peve Wiesje’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Peve Wiesje’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea sitchensis ’Peve Wiesje’  2013

Picea sitchensis ’Peve Wiesje’  2013

Picea sitchensis ’Prùhonice’

Picea sitchensis ’Rayner’s Rescue’

Picea sitchensis ‘Renken‘

Picea sitchensis ’Röm’

Picea sitchensis ’Röm’  2013

Picea sitchensis ’Saturnus’

Picea sitchensis ’Silberzwerg’

Picea sitchensis ’Strypemonde’

Picea sitchensis ’Stripemonde’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea sitchensis ’Sugarloaf’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Sugarloaf’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Sugarloaf’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Tannhöft’

Picea sitchensis ’Tenas’

Picea sitchensis ’Thomas’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Thomas’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Thomas’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Thomas’  Mesterházy & Malík photo

Picea sitchensis ’Thomas’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea sitchensis ’Thomas’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Picea sitchensis ’Thomas’  2013

Picea sitchensis ’Trinket’

Picea sitchensis ’Vápenka’

 

Picea smithiana

 

Picea smithiana ’Ballarat’

Picea smithiana ’Ballarat’  Mesterhazy & Malik photo

Picea smithiana ’Himmala Hexe’  Mesterházy & Malík photo = Himmalahexe

Picea smithiana ‘Himmalahexe’ DSCN3885.JPG

Picea smithiana ‘Himmalahexe’ DSCN3887.JPG

 

 

Pinus albicaulis

 

Pinus albicaulis ’Carlton Ridge # 1’  JM 1

Pinus albicaulis ’Carlton Ridge # 3’  JM 3

Pinus albicaulis ’Carlton Ridge # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Carlton Ridge # 3’  2013

Pinus albicaulis ’Duck Pass’  Holubec CZ

Pinus albicaulis ’Duck Pass’  Mesterhazy & Malik photo 2012  Holubec CZ find in the States

Pinus albicaulis ’Duck Pass’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ’Duck Pass’  2013

Pinus albicaulis ’Duck Pass’  2013

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  Etz & Koh

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ‘Falling Rock’ DSCN3572.JPG

Pinus albicaulis ‘Falling Rock’ DSCN2595.JPG

Pinus albicaulis ‘Falling Rock’ DSCN2596.JPG

Pinus albicaulis ‘Falling Rock’ DSCN1139.JPG

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  2013

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  2013

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  2013

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  2013

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  2013

Pinus albicaulis ’Falling Rock’  2013

Pinus albicaulis ’Glenn Lake’  Etz & Koh

Pinus albicaulis ’Glenn Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Glenn Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Glenn Lake’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ’Glenn Lake’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ‘Glenn Lake’ DSCN2598.JPG

Pinus albicaulis ’Glenn Lake’  2013

Pinus albicaulis ’Glenn Lake’  2013

Pinus albicaulis ’Glenn Lake’  2013

Pinus albicaulis ‘Kroc‘  CZ

Pinus albicaulis ’Kroc’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ’Kroc’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ‘Kroc’ DSCN4715.JPG

Pinus albicaulis ’Lake Sabrina’

Pinus albicaulis ’Lake Sabrina’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Lake Sabrina’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ‘Lake Sabrina’ DSCN1997.JPG

Pinus albicaulis ‘Lake Sabrina’ DSCN4717.JPG

Pinus albicaulis ’Lake Sabrina’  2013

Pinus albicaulis ’Little Rock’  Etz & Koh

Pinus albicaulis ’Little Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Little Rock’  2013

Pinus albicaulis ’Michálek’

Pinus albicaulis ’Michálek’  2013

Pinus albicaulis ’Michálek’  2013

Pinus albicaulis ’Michálek’  2013

Pinus albicaulis ’Mini’

Pinus albicaulis ’Polyhill SDL # 1’

Pinus albicaulis ’Rock Creek’  Etz & Koh

Pinus albicaulis ’Rock’n Roll’  Etz & Koh

Pinus albicaulis ’Rock’n Roll’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ’Rock’n Roll’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus albicaulis ‘Rock’n Roll’ DSCN2617.JPG

Pinus albicaulis ’Rocking Rio’  Etz & Koh

Pinus albicaulis ’Rockin’ Rio’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Rockin’ Rio’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Rocking Rio’  2013

Pinus albicaulis ’Special Rock’  Etz & Koh

Pinus albicaulis ’Special Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Special Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Special Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ‘Special Rock’ DSCN1712.JPG

Pinus albicaulis ‘Special Rock’ DSCN1748.JPG

Pinus albicaulis ‘Special Rock’ DSCN1749.JPG

Pinus albicaulis ’Special Rock’  2013

Pinus albicaulis ’Special Rock’  2013

Pinus albicaulis ’Special Rock’  2013

Pinus albicaulis ’Springarn Form’  USA

Pinus albicaulis ‘Springarn Form’ DSCN4719.JPG

Pinus albicaulis ’Springarn Form’  2013

Pinus albicaulis ’Tioga Lake’  Holubec CZ

Pinus albicaulis ’Tioga Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Tioga Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus albicaulis ’Tioga Lake’  2013

Pinus albicaulis ’WB’

 

Pinus aristata

 

Pinus aristata ‘2 Bits‘ JM 105

Pinus aristata ‘2 Bits’ DSCN1031.JPG

Pinus aristata ’# 54’

Pinus aristata ’# 142’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 142’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’# 142’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘# 142’ DSCN1131.JPG

Pinus aristata ‘# 142’ DSCN2663.JPG

Pinus aristata ‘# 142’ DSCN1719.JPG

Pinus aristata ‘# 142’ DSCN1720.JPG

Pinus aristata ‘# 142’ DSCN1840.JPG

Pinus aristata ‘# 142’ DSCN1841.JPG

Pinus aristata ’# 142’  2013

Pinus aristata ’# 142’  2013

Pinus aristata ’# 142’  2013

Pinus aristata ’# 142’  2013

Pinus aristata ’# 142’  2013

Pinus aristata ’# 142’  2013

Pinus aristata ’# 142’  2013

Pinus aristata ’# 145’

Pinus aristata ’# 154’ Dwarf Tree

Pinus aristata ’# 154’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 154’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 155’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 155’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 155 Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 155 Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ‘# 155’ DSCN3564.JPG

Pinus aristata ’# 155’  2013

Pinus aristata ’# 156 Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 156’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘# 157‘

Pinus aristata ‘# 157’ DSCN2670.JPG

Pinus aristata ’# 157’  2013

Pinus aristata ‘# 159‘

Pinus aristata ’# 161 Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 163’ Mt. Evans # 163 A

Pinus aristata ’# 164’ Mt. Evans # 164 B

Pinus aristata ’B # 164’  2013

Pinus aristata ’B # 164’  2013

Pinus aristata ’# 165’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 165’  Mt. Evans # 165 C Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 166’ Mt. Evans

Pinus aristata ’# 166’ Mt. Evans # 166 D

Pinus aristata ’# 167 Broom’  Mt. Evans # 167 E  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 167 Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 167 Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 167 Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’# 167’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 167’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 167’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘# 167’ DSCN1705.JPG

Pinus aristata ‘E # 167’ DSCN2659.JPG

Pinus aristata ’E # 167’  2013

Pinus aristata ’E # 167’  2013

Pinus aristata ‘F # 168’ DSCN2665.JPG Mt. Evans # 167 F

Pinus aristata ’# 168’ Mt. Evans # 168 F

Pinus aristata ’# 168’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’F # 168’  2013

Pinus aristata ’F # 168’  2013

Pinus aristata ’F # 168’  2013

Pinus aristata ’# 387’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 387’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’# 387’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’# 387’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘# 387’ DSCN1815.JPG

Pinus aristata ‘# 387’ DSCN1816.JPG

Pinus aristata ’# 387’  2013

Pinus aristata ’# 387’  2013

Pinus aristata ‘# 388 SDL‘

Pinus aristata ’# 388’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘# 388’ DSCN2629.JPG

Pinus aristata ‘# 388’ DSCN2630.JPG

Pinus aristata ’# 388 JM SDL’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’# 388’  2013

Pinus aristata ’# 388’  2013

Pinus aristata ’# 388’  2013

Pinus aristata ’# 388’  2013

Pinus aristata ’1100 Bohaty C # 1’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Alma # 5’

Pinus aristata ’Bashful # 75’

Pinus aristata ’Bashful’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Bashful’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Bashful’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Bashful’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Bashful’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Bashful’ DSCN1595.JPG

Pinus aristata ‘Bashful’ DSCN1596.JPG

Pinus aristata ’Beran # 1’  CZ Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Beran # 1’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Beran’  2013

Pinus aristata ’Beran’  2013

Pinus aristata ’Beran # 2’

Pinus aristata ’Beran # 3’

Pinus aristata ’Beran # 4’

Pinus aristata ’Beran # 5’

Pinus aristata ’Beran SDL’

Pinus aristata ’Between’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Betwixt’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Betwixt’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Bingo # 91’

Pinus aristata ’Bingo’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Bingo’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Bingo’ DSCN1278.JPG

Pinus aristata ‘Bingo’ DSCN1280.JPG

Pinus aristata ’Blauweng’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Blauweng’

Pinus aristata ‘Blauweng’ DSCN2614.JPG

Pinus aristata ‘Blauweng’ DSCN2615.JPG

Pinus aristata ’Blue Bear’

Pinus aristata ‘Blue Beetle‘  Etz & Koh

Pinus aristata ’Bright Ray’  Etz.  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Bright Ray’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Bright Ray’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Bright Ray’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Bright Ray’ DSCN1258.JPG

Pinus aristata ‘Bright Ray’ DSCN2638.JPG

Pinus aristata ‘Bright Ray’ DSCN2640.JPG

Pinus aristata ’Bright Ray’  2013

Pinus aristata ’Buckskin’  JM 22

Pinus aristata ’Buckskin’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Buckskin’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Buffalo’

Pinus aristata ‘Bunny Paws‘

Pinus aristata ’Butnam’  Etz & Koh

Pinus aristata ’Cecilia’  Springarn USA

Pinus aristata ’Chief # 95’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Chief # 95’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Clank # 160’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Clank # 160’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Clank’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Clank’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Clank’ DSCN1135.JPG

Pinus aristata ‘Clank’ DSCN1173.JPG

Pinus aristata ‘Clank’ DSCN1260.JPG

Pinus aristata ‘Clank’ # 160 DSCN2657.JPG

Pinus aristata ’Clank’  2013

Pinus aristata ’Clank’  2013

Pinus aristata ’Clank’  2013

Pinus aristata ’Clank’  2013

Pinus aristata ’Colorado’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Colorado’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Colorado’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Colorado’  Etz & Koh

Pinus aristata ‘Colorado’ DSCN1129.JPG

Pinus aristata ’Colorado’  2013

Pinus aristata ’Colorado’  2013

Pinus aristata ’Colorado’  2013

Pinus aristata ’Como 2’  JM 76

Pinus aristata ’Corner’ Etz & Koh.

Pinus aristata ’Crafty # 152’  JM 152

Pinus aristata ’Crazy Frog’ Etz. & Koh

Pinus aristata ’Crazy Frog’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Dakota’

Pinus aristata ’Dancing D # 23’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Dancing D # 23’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Dancing D # 23’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Demokrat # 20’  JM

Pinus aristata ’Democrat’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Democrat’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Demokrat’ DSCN1205.JPG

Pinus aristata ’Democrat’  2013

Pinus aristata ’Denis’ 

Pinus aristata ’Denis’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Denny’  JM 83

Pinus aristata ’Dent’

Pinus aristata ’Dexi’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Dexi’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ‘Dexi’ DSCN3574.JPG

Pinus aristata ‘Dexi’ DSCN2681.JPG

Pinus aristata ‘Dexi’ DSCN2682.JPG

Pinus aristata ‘Dexi’ DSCN2684.JPG

Pinus aristata ’Dexi’  2013

Pinus aristata ‘Doc‘  JM 89

Pinus aristata ’Dopey # 88’

Pinus aristata ‘Dopey’ DSCN2622.JPG

Pinus aristata ‘Dopey’ DSCN2623.JPG

Pinus aristata ‘Dopey’ DSCN2694.JPG

Pinus aristata ’Dopey’  2013

Pinus aristata ’Drahthaar’ Kohout

Pinus aristata ’Ducky Duck’ Etz. & Koh

Pinus aristata ’Ducky Duck’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Ducky Duck’  2013

Pinus aristata ’Ducky Duck’  2013

Pinus aristata ‘Dwarf Tree‘  # 149  JM

Pinus aristata ’Dwarf Tree Upper’  JM Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Dwarf Tree Upper’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Dwarf Tree Upper’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Dwarf Tree Upper’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Dwarf Tree Upper’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Dwarf Tree Upper’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Dwarf Tree Upper’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Dwarf Tree Upper’ DSCN1103.JPG

Pinus aristata ‘Dwarf Tree Upper’ DSCN1192.JPG

Pinus aristata ‘Dwarf Tree Upper’ DSCN1229.JPG

Pinus aristata ’Dwarf Tree Upper’  2013

Pinus aristata ’Eagles Eyrie’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Eagles Eyrie’   JM 55  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Eagles Eyrie’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ‘Eagles Eyrie’ DSCN2003.JPG

Pinus aristata ‘Eagles Eyrie’ DSCN1101.JPG

Pinus aristata ‘Eagles Eyrie’ DSCN1276.JPG

Pinus aristata ’Eagles Eyrie’  2013

Pinus aristata ‘Ekström‘

Pinus aristata ’Fager’ 

Pinus aristata ’Fair Play’  JM 3

Pinus aristata ‘Fair Play’ DSCN2652.JPG

Pinus aristata ’Fairplay’  2013

Pinus aristata ’Fatso’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata Feelmyage  Hódi József HUN

Pinus aristata ’Formal Form’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Formal Form’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Formal Form’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Formal Form’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Formal Form’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Formal Form’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Formal Form’ DSCN1016.JPG

Pinus aristata ‘Formal Form’ DSCN1161.JPG

Pinus aristata ’Formal Form’  2013

Pinus aristata ’Formal Form’  2013

Pinus aristata ’Formal Form’  2013

Pinus aristata ’Foxy’  JM 1  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ‘Go For It‘  # 139

Pinus aristata ‘Goosey‘  Etz & Koh

Pinus aristata ’Goosey’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Goosey’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Goosey’ DSCN1116.JPG

Pinus aristata ‘Goosey’ DSCN1209.JPG

Pinus aristata ‘Goosey’ DSCN1319.JPG

Pinus aristata ‘Goosey’ DSCN2724.JPG

Pinus aristata ’Goosey’  2013

Pinus aristata ’Goosey’  2013

Pinus aristata ’Goosey’  2013

Pinus aristata ’Grand Pass’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Grand Pass’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Grand Pass’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ‘Grand Pass’ DSCN2619.JPG

Pinus aristata ‘Grand Pass’ DSCN2620.JPG

Pinus aristata ’Grasse’

Pinus aristata ’Grasse’  2013

Pinus aristata ’Great Guy’  JM # 121  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Great Guy’  2013

Pinus aristata ’Great Guy’  2013

Pinus aristata ’Great Guy’  2013

Pinus aristata ‘Grumpy‘  # 15  JM

Pinus aristata ’Grüne Kugel’

Pinus aristata ’Grüne Kugel’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Grüne Kugel’ DSCN1187.JPG

Pinus aristata ‘Grüne Kugel’ DSCN1188.JPG

Pinus aristata ’Grüne Kugel’  2013

Pinus aristata ‘Happy‘ # 45  JM

Pinus aristata ‘Heft‘

Pinus aristata ’Heike’

Pinus aristata ’Henga’

Pinus aristata ’Henga’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Henga’ DSCN1246.JPG

Pinus aristata ‘Henga’ DSCN1297.JPG

Pinus aristata ’Henga’  2013

Pinus aristata ’Hip Pocket # 156’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Hip Pocket’  2013

Pinus aristata ’Hip Pocket’  2013

Pinus aristata ’Hip Pocket’  2013

Pinus aristata ’Hoosier’  JM # 6 

Pinus aristata ’Hoosier’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Huibert Tendungen’ DSCN1068.JPG

Pinus aristata ’Itsy Bitsy’  JM # 39  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Itsy Bitsy’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Itsy Bitsy’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Itsy Bitsy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Ity Bity’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Itsy Bitsy’ DSCN1242.JPG

Pinus aristata ‘Itsy Bitsy’ DSCN2689.JPG

Pinus aristata ’Itsy Bitsy’  2013

Pinus aristata ’Itsy Bitsy’  2013

Pinus aristata ’Jackpot’  JM # 132  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Jackpot’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Jeff’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Jeff’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Jeff’ DSCN1196.JPG

Pinus aristata ‘Jeff’ DSCN1197.JPG

Pinus aristata ‘Jeff’ DSCN1303.JPG

Pinus aristata ‘Jeff’ DSCN2625.JPG

Pinus aristata ‘Jeff’ DSCN2626.JPG

Pinus aristata ’Jerry’  Etz & Koh

Pinus aristata ’Jerry’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Jerry Morris’  2013

Pinus aristata ’Jerry Morris’  2013

Pinus aristata ’Jerry Morris’  2013

Pinus aristata ’Jerry Morris’  2013

Pinus aristata ’Joe’s Bess’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Joe’s Bess’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ‘Joe’s Bess’ DSCN1057.JPG

Pinus aristata ‘Joe’s Bess’ DSCN1058.JPG

Pinus aristata ‘Jonny Boy‘

Pinus aristata ’Jörg’

Pinus aristata ’Jörg’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Jörg’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Jörg # 42’  > Tansi

Pinus aristata ‘Jörg’ DSCN1109.JPG

Pinus aristata ‘Jörg’ DSCN1201.JPG

Pinus aristata ’Jörg’  2013

Pinus aristata ’Jörg’  2013

Pinus aristata ’1099 Karel Bohatý’

Pinus aristata ’Karma’  JM # 94  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Karma’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Karma’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Karma # 94’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Karma’ DSCN1231.JPG

Pinus aristata ‘Karma’ DSCN1233.JPG

Pinus aristata ’Karma’  2013

Pinus aristata ’Karma’  2013

Pinus aristata ’Kavina’  CZ Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Kavina’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’KDC’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Kelly Girl’  JM # 140

Pinus aristata ’Kelly Girl’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Kelly Girl’ DSCN1516.JPG

Pinus aristata ’Kelly Girl’  2013

Pinus aristata ’Kelly Girl’  2013

Pinus aristata ’Kite’  JM # 17

Pinus aristata ’Kite’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Kite’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Kite’ DSCN1254.JPG

Pinus aristata ’Kite’  2013

Pinus aristata ’Kohout Gem’

Pinus aristata ’Kohout Hexe’

Pinus aristata ’Kohout Miniatur’

Pinus aristata ’Kohout Miniatur’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Kohout SDL WB’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Lady Bag’ Etz. & Koh

Pinus aristata ’Lady Bug’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Lady Bag’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Lady Bag’ DSCN1324.JPG

Pinus aristata ‘Lady Bag’ DSCN2674.JPG

Pinus aristata ‘Lady Bag’ DSCN2675.JPG

Pinus aristata ’Lady Bag’  2013

Pinus aristata ’Lady Bag’  2013

Pinus aristata ’Lakewood’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Lakewood’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Lakewood’ Etz & Koh

Pinus aristata ’Lakewood’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Lakewood’ DSCN1155.JPG

Pinus aristata ‘Lakewood’ DSCN1156.JPG

Pinus aristata ‘Lakewood’ DSCN1157.JPG

Pinus aristata ‘Lakewood’ DSCN2691.JPG

Pinus aristata ‘Lakewood’ DSCN2692.JPG

Pinus aristata ’Lakewood’  2013

Pinus aristata ’Lakewood’  2013

Pinus aristata ’Lakewood’  2013

Pinus aristata ’Lakewood’  2013

Pinus aristata ’Lakewood’  2013

Pinus aristata ’Lakewood’  2013

Pinus aristata ’Lakewood’  2013

Pinus aristata ’Lemon Frost’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Lemon Frost’  JM

Pinus aristata ’Lemon Frost’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Lemon Frost’ DSCN1846.JPG

Pinus aristata ‘Lemon Frost’ DSCN2654.JPG

Pinus aristata ’Lincoln’  JM # 36

Pinus aristata ’Lincoln’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Lincoln’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Lincoln’ DSCN2632.JPG

Pinus aristata ’Little Doll’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Little Doll’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Little Doll’  2013

Pinus aristata ’Little Lady’

Pinus aristata ’Little Lady’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Little Lady’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Little Lady’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Little Lady’  2013

Pinus aristata ’Little Scamp’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Little Scamp’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Little Scamp # 54’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Little Scamp # 54’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Little Scamp # 54’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Little Scamp # 54’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ‘Little Scamp’ DSCN1060.JPG

Pinus aristata ’Little Scamp’  2013

Pinus aristata ’Little Scamp’  2013

Pinus aristata ’Little Scamp’  2013

Pinus aristata ’Little Scamp’  2013

Pinus aristata ’Little Scamp’  2013

Pinus aristata ’Little Scamp’  2013

Pinus aristata ’Little Scamp’  2013

Pinus aristata ’Little Scamp’  2013

Pinus aristata ’Loren’  Etz & Koh

Pinus aristata ’Loren’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Lovely Heike’ Etz. & Koh

Pinus aristata ‘Lovely Heike’ DSCN2679.JPG

Pinus aristata ’Lovely Heike’  2013

Pinus aristata ’Low Boy’  JM # 58

Pinus aristata ’Low Boy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Low Boy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Low Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Low Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Low Boy’ DSCN1124.JPG

Pinus aristata ‘Low Boy’ DSCN2644.JPG

Pinus aristata ’Lower Dwarf Tree’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Lower Dwarf Tree’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Magpie’  JM # 126

Pinus aristata ‘Magpie’ DSCN2667.JPG

Pinus aristata ‘Magpie’ DSCN2668.JPG

Pinus aristata ’Mie Van D’  x

Pinus aristata ’Mie van D’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Mie van D’ DSCN1235.JPG

Pinus aristata ‘Mie van D’ DSCN1315.JPG

Pinus aristata ’Mighty Mite # 57’  JM

Pinus aristata ’Mighty Might’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Mighty Untental  ?? Pinus cembra Ultental Etz

Pinus aristata ‘Mikee # 145‘

Pinus aristata ’Mosey’  JM # 43

Pinus aristata ‘Mt. Bross’ DSCN2636.JPG

Pinus aristata ’Mt. Bross’  2013

Pinus aristata ’New Broom’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’New Broom’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’New Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’New Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’New Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’New Broom’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’New Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’New Broom’ JM  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’New Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘New Broom’ DSCN3538.JPG

Pinus aristata ‘New Broom’ DSCN2001.JPG

Pinus aristata ‘New Broom’ DSCN2649.JPG

Pinus aristata ‘New Broom’ DSCN2650.JPG

Pinus aristata ’New Broom’  2013

Pinus aristata ’New Broom’  2013

Pinus aristata ’New Broom’  2013

Pinus aristata ’New Broom’  2013

Pinus aristata ’New Broom’  2013

Pinus aristata ’New Broom’  2013

Pinus aristata ’New Broom’  2013

Pinus aristata ’Pendula’

Pinus aristata ’Pešek’  2013

Pinus aristata ’Pluto’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Pluto’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Putnam’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Putnam’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Putnam’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Putnam’  2013

Pinus aristata ’Putnam’  2013

Pinus aristata ’Red Bird # 161’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Red Bird # 161’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Red Bird’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Red Hill # 131’

Pinus aristata ’Red Ridge # 151’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Red Ridge # 151’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Red Ridge # 151’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Red Ridge # 151’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Red Ridge’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Rezek’s Little Doll’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Rezek’s Doll’  Ed Rezek USA

Pinus aristata ’Rezek’s Doll’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rezek’s Doll’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rezek’s Doll’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Rezek’s Doll’ DSCN1114.JPG

Pinus aristata ‘Rezek’s Doll’ DSCN1217.JPG

Pinus aristata ’Rezek’s Doll’  2013

Pinus aristata ’Rich # 84’

Pinus aristata ’Øíha Plazivá’ CZ

Pinus aristata ’Rockford’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Rocky‘

Pinus aristata ‘Rocky’ DSCN2677.JPG

Pinus aristata ’Rocky’  2013

Pinus aristata ’Rolling Rock’ Etz. & Koh

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Rolling Rock’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Rolling Rock’ DSCN1796.JPG

Pinus aristata ‘Rolling Rock’ DSCN1095.JPG

Pinus aristata ‘Rolling Rock’ DSCN1185.JPG

Pinus aristata ‘Rolling Thunder‘  Nate Cassell USA

Pinus aristata ’Rolling Thunder’  2013

Pinus aristata ’Samantha # 150’  JM 

Pinus aristata ’Samantha # 150’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Samantha’  2013

Pinus aristata ’Samantha’  2013

Pinus aristata ’Samantha’  2013

Pinus aristata ’Samantha’  2013

Pinus aristata ’Sara E # 136’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Sara E # 136’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Sara E. # 136’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Saundra M. M.’  JM # 135

Pinus aristata ’Saundra M Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Saundra M. Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Saundra’ DSCN1133.JPG

Pinus aristata ‘Saundra’ DSCN1137.JPG

Pinus aristata ‘Saundra’ DSCN1181.JPG

Pinus aristata ‘Saundra’ DSCN1301.JPG

Pinus aristata ‘Saundra M Broom’ DSCN2611.JPG

Pinus aristata ‘Saundra M Broom’ DSCN2612.JPG

Pinus aristata ’Saundra M Broom’  2013

Pinus aristata ’Schneverdingen’  Horstmann GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Schneverdingen’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Schneverdingen’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Schneverdingen’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’SDL # 387’  Etz

Pinus aristata ’SDL # 388’ 

Pinus aristata ’SDL Amerika 1’

Pinus aristata ‘SDL Amerika 1’ DSCN1021.JPG

Pinus aristata ‘SDL Amerika 1’ DSCN1025.JPG

Pinus aristata ’SDL Amerika 1’  2013

Pinus aristata ’SDL JM’

Pinus aristata ’SDL JM’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’SDL USA’

Pinus aristata ’SDL USA’  2013

Pinus aristata ’SDL WB JK’ Kohout  Koh

Pinus aristata ’Semenac’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Semenac’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Semenac’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Semenac’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Sidekick‘ # 148  JM

Pinus aristata ‘Sidekick’ DSCN2702.JPG

Pinus aristata ’Silver Alibi’  JM # 92  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Silver Alibi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Silver Alibi’

Pinus aristata ’Silver Alibi’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Bee’  JM # 69

Pinus aristata ’Silver Bee’  2013

Pinus aristata ’Silver Bird’  JM ,x 98

Pinus aristata ’Silver Bird’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Bird’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Silver Bird’ DSCN2661.JPG

Pinus aristata ’Silver Boy’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Silver Boy’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Silver Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Boy’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Silver Boy’ DSCN1076.JPG

Pinus aristata ‘Silver Boy’ DSCN2634.JPG

Pinus aristata ‘Silver Boy’ DSCN2642.JPG

Pinus aristata ’Silver Boy’  2013

Pinus aristata ’Silver Dad’  JM # 99

Pinus aristata ’Silver Dad’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Day’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Silver Dog’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Dog’  JM

Pinus aristata ’Silver Doll # 96’

Pinus aristata ’Silver Dust # 67’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Heels’  JM # 101

Pinus aristata ’Silver Heels’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Silver Heels’ # 101 DSCN1311.JPG

Pinus aristata ’Silver Heels’  2013

Pinus aristata ’Silver Heels’  2013

Pinus aristata ‘Silverheels’ # 10 DSCN2672.JPG

Pinus aristata ’Silver Joy’  JM # 79

Pinus aristata ’Silver Love’  JM # 65

Pinus aristata ‘Silver Love’ DSCN2823.JPG

Pinus aristata ’Silver Love’  2013

Pinus aristata ’Silver Shaker’  JM # 82  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Silver Shaker’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Silver Shaker’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Silver Shaker’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Silver Shaker’ DSCN1165.JPG

Pinus aristata ‘Silver Shaker’ DSCN2646.JPG

Pinus aristata ‘Silver Shaker’ DSCN2647.JPG

Pinus aristata ’Silver Shaker’  2013

Pinus aristata ’Silver Shaker’  2013

Pinus aristata ’Silver Shaker’  2013

Pinus aristata ’Silver Shaker’  2013

Pinus aristata ’Silver Wonder’  JM # 102

Pinus aristata ’Silver Wonder’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Sleepy # 87’

Pinus aristata ’Sleepy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Sleepy’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Sleepy’ DSCN1087.JPG

Pinus aristata ‘Sleepy’ DSCN1099.JPG

Pinus aristata ‘Sleepy’ DSCN1227.JPG

Pinus aristata ’Sneezy # 72’  JM  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Sneezy’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’So Tight’ # 128 JM

Pinus aristata ’Sonny Boy’  Etz. & Koh

Pinus aristata ’Sonny Boy’  2013

Pinus aristata ’Sonny Boy’  2013

Pinus aristata ’South Park’

Pinus aristata ‘South Park’ DSCN1252.JPG

Pinus aristata ’South Park’  2013

Pinus aristata ’Starne’s Littleleaf’

Pinus aristata ‘Stata‘  JM

Pinus aristata ’Steven’  Koh?

Pinus aristata ’Steven’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Steven’ DSCN1153.JPG

Pinus aristata ‘Steven’ DSCN1341.JPG

Pinus aristata ‘Steven’ DSCN1548.JPG

Pinus aristata ‘Steven’ DSCN2699.JPG

Pinus aristata ‘Steven’ DSCN2700.JPG

Pinus aristata ’Steven’  2013

Pinus aristata ’Steven’  2013

Pinus aristata ’Steven’  2013

Pinus aristata ’Steven’  2013

Pinus aristata ’Steven’  2013

Pinus aristata ‘Steven’  2013

Pinus aristata ‘Steven’  2013

Pinus aristata ’Sunbeam’ Etz. & Koh

Pinus aristata ’Sunbeam’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Sunbeam’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Sunbeam’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Sunbeam’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Sunbeam’ DSCN2607.JPG

Pinus aristata ’Sunshine’ Etz & Koh

Pinus aristata ’Tahoe’ Sevcik 2008

Pinus aristata ’Tahoe’  2013

Pinus aristata ’Timberline’

Pinus aristata ‘Timberline’ DSCN1855.JPG

Pinus aristata ’Timberline’  2013

Pinus aristata ’Timberline’  2013

Pinus aristata ’Timberline’  2013

Pinus aristata ’Timberline’  2013

Pinus aristata ’Timberline’  2013

Pinus aristata ’Timberline’  2013

Pinus aristata ’Tansi’  JM # 42

Pinus aristata ’Tansi’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ‘Tansi’ DSCN2707.JPG

Pinus aristata ’The Sage’  JM # 16

Pinus aristata ’Timberline’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Tow Out’  JM # 31

Pinus aristata ‘Vanc Gold SDL‘  Vanc CZ

Pinus aristata ’Vanc Gold’  2013

Pinus aristata ’Varden # 18’  JM

Pinus aristata ’Varden’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Varden’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Varden’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ‘Varden’ DSCN1089.JPG

Pinus aristata ‘Varden’ DSCN1869.JPG

Pinus aristata ‘Varden’ DSCN2704.JPG

Pinus aristata ‘Varden’ DSCN2705.JPG

Pinus aristata ’Varden’  2013

Pinus aristata ’Villa Rondo’ = P. cembra

Pinus aristata ’Waldorf # 1’  JM

Pinus aristata ’Waldorf # 3’  JM

Pinus aristata ’Waldorf # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Waldorf # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Waldorf # 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Waldorf # 3’  2013

Pinus aristata ’WB’  ?

Pinus aristata ’WB SDL’ JK  Kohout  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ‘WB SL JK’ DSCN2686.JPG

Pinus aristata ‘WB SL JK’ DSCN2687.JPG

Pinus aristata ’WB SDL J.K.’ 2003  2013

Pinus aristata ‘WB SDL-2‘

Pinus aristata ’Weeping’

Pinus aristata ’Wildwood # 143’  Mesterházy & Malík photo

Pinus aristata ’Wildwood # 143’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus aristata ’Windy 2’

Pinus aristata ’Windy Ridge’ Etz.?

Pinus aristata ’Windy Ridge’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus aristata ’Yellow Bird’

Pinus aristata ’Zwerg Jeddeloh’

 

Pinus aristata x flexilis

 

Pinus aristata x flexilis ‘Marica‘

 

Pinus arizonica var. stormiae

 

Pinus attenuata

 

Pinus attenuata ‘Ralf‘

Pinus attenuata ‘Ševèík‘ WB

 

Pinus ayacahuite

 

Pinus ayacahuite ’Forest Green’ USA

Pinus ayacahuite ‘Maya’ DSCN3562.JPG

Pinus ayacahuite ‘Maya’ DSCN4661.JPG

Pinus ayacahuite ‘Maya’ DSCN1644.JPG

Pinus ayacahuite ’Maya’  2013

 

Pinus balfouriana

 

Pinus balfouriana ’Jezero’

Pinus balfouriana ’Springarn Form’

Pinus balfouriana ’Springarn Form’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus balfouriana ‘Springarn Form’ DSCN1416.JPG

Pinus balfouriana (longeava) ’Springarn Form’  2013

Pinus balfouriana ’WB # 1’ 60  Mesterházy & Malík photo

Pinus balfouriana ’# 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus balfouriana ‘# 1’ DSCN4697.JPG

Pinus balfouriana ’WB # 2’ 61  Mesterházy & Malík photo

Pinus balfouriana ’WB # 2’ 61  Mesterházy & Malík photo

Pinus balfouriana ’# 3’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus balfouriana ’WB # 3’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus balfouriana ’WB # 3’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus balfouriana ’WB # 3’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus balfouriana ’WB # 3’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus balfouriana ‘# 3’ DSCN4708.JPG

Pinus balfouriana ‘# 3’ DSCN4710.JPG

Pinus balfouriana ‘# 3’ DSCN4711.JPG

Pinus balfouriana ’# 4’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus balfouriana ’WB # 4’ 63  Mesterházy & Malík photo

Pinus balfouriana ’WB # 4’ 63  Mesterházy & Malík photo

Pinus balfouriana ‘# 4’ DSCN4706.JPG

Pinus balfouriana ’WB # 5’ 64  Mesterházy & Malík photo

Pinus balfouriana ’WB # 5’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus balfouriana ’WB # 5’  Mesterhazy & Malik photo

 

Pinus banksiana

 

Pinus banksiana ’# 150’

Pinus banksiana ’Abš

Pinus banksiana ’Adašek’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Adašek’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ‘Ala‘ POL

Pinus banksiana ‘All Jacked Up‘

Pinus banksiana ’Angel’

Pinus banksiana ’Angel’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Angel’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Arctis’

Pinus banksiana ’Beehive’

Pinus banksiana ‘Beehive’ DSCN2981.JPG

Pinus banksiana ‘Beehive’ DSCN2982.JPG

Pinus banksiana ’Behive’  2013

Pinus banksiana ’Benny’

Pinus banksiana ‘Benny’ DSCN2986.JPG

Pinus banksiana ‘Benny’ DSCN2987.JPG

Pinus banksiana ’Benny’  2013

Pinus banksiana ’1401 Bety’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1401 Bety’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1401 Bety’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1401 Bety’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1401 Bety’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Bety’  2013

Pinus banksiana ’Bety’  2013

Pinus banksiana ’Black Duck’

Pinus banksiana ’Chippewa’  USA  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Chippewa’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Chippewa’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Chippewa’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Compacta’

Pinus banksiana ’Cyrus’

Pinus banksiana ’Daughter’

Pinus banksiana ‘Daughter’ DSCN2921.JPG

Pinus banksiana ’Daughter’  2013

Pinus banksiana ’Dwarf Seedling’

Pinus banksiana ’Filip’s Ornament’ > Josh’s Ornament ?

Pinus banksiana ’Flat Top’

Pinus banksiana ‘Flat Top’ DSCN2996.JPG

Pinus banksiana ‘Flat Top’ DSCN2997.JPG

Pinus banksiana ‘Flat Top’ DSCN3012.JPG

Pinus banksiana ’Flat Top’  2013

Pinus banksiana ’Flat Top’  2013

Pinus banksiana ’Flat Top’  2013

Pinus banksiana ’Golden Strike’

Pinus banksiana ’Gosia’  POL  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Gosia’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Green Snow’

Pinus banksiana ‘H J Welch‘  Johnson USA

Pinus banksiana ‘Honolulu‘

Pinus banksiana ’Honolulu’  2013

Pinus banksiana ’Honolulu’  2013

Pinus banksiana ‘Jiskra‘ > Abs

Pinus banksiana ‘Josh’s Ornament‘

Pinus banksiana ’Kaye’

Pinus banksiana ‘Kaye’ DSCN3010.JPG

Pinus banksiana ’Kaye’  2013

Pinus banksiana ’Knudsen’ Rob Tudehope USA

Pinus banksiana ’1103 Kocourov’  CZ Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Kocourov’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Kokoøín’ Martin Novák CZ

Pinus banksiana ‘Lucky‘ #13 Midge (Dwarf Seedling)

Pinus banksiana ’Manomet’

Pinus banksiana ‘Manomet’ DSCN3008.JPG

Pinus banksiana ’Martin Novak’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Martin Novak’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Martin Novak’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Martin Novak’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1404 Martin Novak’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1404 Martin Novak’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1404 Martin Novak’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1404 Martin Novak’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ‘Martin Novak’ DSCN1622.JPG

Pinus banksiana ‘Martin Novak’ DSCN1623.JPG

Pinus banksiana ’Martin Novák’  2013

Pinus banksiana ’Martin Novák’  2013

Pinus banksiana ’Martin Novák’  2013

Pinus banksiana ’Midge’ (Dwarf Sedling)  2013

Pinus banksiana ’Midge’   2013

Pinus banksiana ’Mini Blato’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Mitch’

Pinus banksiana ’Nana’

Pinus banksiana ’Nana’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Nana’  Mesterhazy & Malik photo

Pinus banksiana ’Natalia’ POL

Pinus banksiana ‘Natalia’ DSCN2989.JPG

Pinus banksiana ’Natalia’  2013

Pinus banksiana ’Neponset’

Pinus banksiana ’New Broom’

Pinus banksiana ‘New Broom’ DSCN2984.JPG

Pinus banksiana ‘New Broom’ DSCN2994.JPG

Pinus banksiana ’New Broom’ A.M.  2013

Pinus banksiana ’New Broom’  2013

Pinus banksiana ‘Park 13 Broom’ DSCN2978.JPG

Pinus banksiana ‘Park 13 Broom’ DSCN2979.JPG

Pinus banksiana ’Pine Glen’

Pinus banksiana ‘Pine Glen’ DSCN3002.JPG

Pinus banksiana ’1402 Pospisil’  CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1402 Pospisil’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1402 Pospisil’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ‘Pospisil’ DSCN1618.JPG

Pinus banksiana ’Pospíšil’  2013

Pinus banksiana ’Pospíšil’  2013

Pinus banksiana ’Pospíšil’  2013

Pinus banksiana ’Potters’  USA

Pinus banksiana ’Potters’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ‘Potters’ DSCN3006.JPG

Pinus banksiana ’Potters’  2013

Pinus banksiana ’Potters’  2013

Pinus banksiana ’Potters’  2013

Pinus banksiana ’Repens’  Kroc CZ

Pinus banksiana ’Schneverdingen’  Uwe Horstmann GER

Pinus banksiana ‘Scenic Suprise‘

Pinus banksiana ’Schoodic’  Fordham USA

Pinus banksiana ’Schoodic’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Schoodic’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Schoodic’  2013

Pinus banksiana ’Sparky’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’1403 Skolka’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’1403 Skolka’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ‘Skolka’ DSCN1657.JPG

Pinus banksiana ‘Skolka’ DSCN1658.JPG

Pinus banksiana ’Sparky No. 2’  USA

Pinus banksiana ‘Sparky 2’ DSCN3004.JPG

Pinus banksiana ’Sparky’  2013

Pinus banksiana ’Springarn’

Pinus banksiana ’Stubka’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Stubka’  2013

Pinus banksiana ’Tabermorti’

Pinus banksiana ’Tabermonti’  2013

Pinus banksiana ’Tear Drop’  USA  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Teardrop’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Tear Drop’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Tear Drop’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Teardrop’  2013

Pinus banksiana ’Teardrop’  2013

Pinus banksiana ’Tin Can Alley’

Pinus banksiana ’Trout Lake’

Pinus banksiana ‘Trout Lake’ DSCN2999.JPG

Pinus banksiana ‘Trout Lake’ DSCN3000.JPG

Pinus banksiana ’Trout Lake’  2013

Pinus banksiana ’Tucker’s Dwarf’  Elkin USA  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Tucker’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Tucker’s Dwarf’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ‘Tucker’s Dwarf’ DSCN2974.JPG

Pinus banksiana ’Tuckers Dwarf’  2013

Pinus banksiana ’Tuckers Dwarf’  2013

Pinus banksiana ’Týnec’ (Loužil)

Pinus banksiana ’U Skolky’

Pinus banksiana ’U Školky’  2013

Pinus banksiana ’U Školky’  2013

Pinus banksiana ’Uncle Fogy’  USA  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Vitek Fric’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Vladar’  Beran CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Vladar’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’Vladaø’  2013

Pinus banksiana ’Welch’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Welch’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Welch’  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’West Hawk Lake’  Horstmann GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’West Hawk Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’West Hawk Lake’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus banksiana ’West Hawk Lake’  2013

Pinus banksiana ’Winnipeg’  Horstmann GER  Mesterházy & Malík photo

Pinus banksiana ’Winnipek’  2013

Pinus banksiana ’Wisconsin’  Fordham USA

Pinus banksiana ‘Wisconsin’ DSCN2991.JPG

Pinus banksiana ‘Wisconsin’ DSCN2992.JPG

Pinus banksiana ’Wisconsin’  2013

Pinus banksiana x contorta ’Dwarf Seedling’  Mesterházy & Malík photo

 

Pinus bungeana

Pinus bungeana

 

Pinus bungeana ’Diamant’  GER

Pinus bungeana ’Dwarf Fairway’  USA

Pinus bungeana ’Junes Broom’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus bungeana ’June’s Broom’  Hutson USA

Pinus bungeana ’Rel WB’

Pinus bungeana ’Rowe Arboretum’  USA

Pinus bungeana ’Silver Ghost’  Ellis USA

Pinus bungeana ’White Ghost’

 

Pinus canariensis

 

Pinus canariensis ’Chira’ Jan Vebr CZ

 

Pinus cembra

 

# 2                                          /Schlegeis # 2/

# 3                                          /Schlegeis # 3/

# 4                                          /Schlegeis # 4/

# 5                                          /Schlegeis # 5/

Pinus cembra ’20.8.03. # 7’  Etz

Pinus cembra ’20.8.03 # 7’  Etz  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ‘Nr. 7 Südtirol’ DSCN3609.JPG

Pinus cembra ‘Nr. 7 Südtirol’ DSCN3610.JPG

Pinus cembra ’1244 Adige # 1’  Vostøák CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Adige # 1’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ‘Adige # 1’ DSCN4434.JPG

Pinus cembra ’Adige 1’  2013

Pinus cembra ’1245 Adige # 2’  Vostøák CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1245 Adige # 2’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1245 Adige # 2’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ‘Adige # 2’ DSCN4520.JPG

Pinus cembra ‘Adige # 2’ DSCN3643.JPG

Pinus cembra ’Adige 2’  2013

Pinus cembra ’1246 Adige # 3’  Vostøák CZ  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’1246 Adige # 3’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ‘Adige # 3’ DSCN4472.JPG

Pinus cembra ‘Adige # 3’ DSCN4473.JPG

Pinus cembra ’Adige 3’  2013

Pinus cembra ’1495 Adrenalin’  Etz

Pinus cembra ‘Adrenalin’ DSCN4466.JPG

Pinus cembra ‘Adrenalin’ DSCN4467.JPG

Pinus sibirica ’Aktru 082’ (Elvina?)

Pinus cembra ’1480 Ala’  Veirauch CZ > Pampeago Ála

Pinus cembra ‘Ala’ DSCN4509.JPG

Pinus cembra ‘Ala’ DSCN4510.JPG

Pinus sibirica ’Alena 053’

Pinus cembra ’Almkegel’  Etz

Pinus cembra ’Almkegel’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ’Almkegel’  Mesterhazy & Malik photo 2012

Pinus cembra ‘Almkegel’ DSCN3658.JPG

Pinus cembra ’Almkegel’  2013

Pinus cembra ’Almkegel’  2013

Pinus cembra ’Almkegel’  2013

Pinus cembra ’Almrauschhütte’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Almrauschhütte’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Almrauschhütte’  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ‘Almrauschhütte’ DSCN4551.JPG

Pinus cembra ‘Almrauschhutte’ DSCN3647.JPG

Pinus cembra ‘Almrauschhutte’ DSCN3648.JPG

Pinus cembra ’Almrauschhütte’  2013

Pinus cembra ’Almsteig’  Etz  Mesterházy & Malík photo

Pinus cembra ’Almsteig’  Mesterházy & Malík photo